การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 ในหัวข้อ " คนไทยไม่โกง "

เรียน: ผู้สนใจ
เรื่อง: การประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 ในหัวข้อ " คนไทยไม่โกง "
เรียน: 
ผู้สนใจ
ด้วย มูลนิธิยุวพัฒน์ เป็นมูลนิธิฯ ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาแก่เยาวชนผู้ขาดโอกาสโดยไม่หวังผลตอบแทน ปัจจุบัน มูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการหลัก 3 โครงการ คือ โครงการทุนการศึกษา โครงการพัฒนาเยาวชน และโครงการพัฒนาครู ซึ่งการจัดประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการพัฒนาเยาวชนอันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านการวาดภาพ พัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมทั้งได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกและคุณธรรมที่ดีงาม
ปี 2558 นี้ นับเป็นปีที่ 22 ที่มูลนิธิฯ ได้จัดการประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ขึ้น โดยได้ร่วมกับคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดการประกวดครั้งนี้ ภายใต้หัวข้อ“คนไทย ไม่โกง”ดังรายละเอียดที่แนบมาด้วยนี้ ด้วยมุ่งหวังที่จะจุดประกายให้เยาวชนไทยได้คิดริเริ่มและมองเห็นตัวเองในการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ในการนี้ มูลนิธิใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนของท่านได้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6หรือเทียบเท่า ได้มีโอกาสส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 4กันยายน 2558 มูลนิธิฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากนักเรียนและโรงเรียนของท่านเป็นอย่างดีในการจัดประกวดครั้งนี้ การส่งผลงาน
1. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องจัดส่งในนามโรงเรียนเท่านั้น โดยมีอาจารย์ผู้สอนศิลปะและผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามรับรองผลงานและประทับตราโรงเรียน (ไม่รับผลงานที่ส่งประกวดในนามชมรม/โรงเรียนที่สอนพิเศษศิลปะในเชิงพาณิชย์)
2. โรงเรียนส่งภาพเข้าประกวดได้ทุกช่วงชั้น และไม่เกิน 3 ภาพต่อช่วงชั้นต่อโรงเรียน
3. ผู้ส่งผลงานประกวดต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัครอย่างชัดเจน ครบถ้วนและแปะติดไว้ที่ด้านหลังของผลงาน
4. หากส่งผลงานผิดเงื่อนไขข้อ 1. – 3. จะไม่ได้รับการพิจารณา
5. กำหนดส่งผลงาน
• ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2558(ถือตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)โดยส่งมาที่ มูลนิธิยุวพัฒน์เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอนเขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 (“ศิลปกรรมยุวพัฒน์”)
• ส่งผลงานด้วยตัวเอง ภายในวันที่ 4 กันยายน 2558 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ดังไฟล์แนบ
อ่านทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[2,072]
08 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[3,946]
08 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[4,034]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[1,404]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[2,270]
03 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[1,429]
29 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[3,607]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[4,012]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[3,795]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,981]
08 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,692]
22 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[3,730]
12 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[4,014]
07 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[3,663]
14 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[1,171]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[2,067]
26 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[4,654]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[3,071]
22 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[3,076]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[3,735]
18 ธันวาคม 2560