โครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2

เรียน: เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง: โครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2
เรียน: 
เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด้วย กระทรวงการต่างประเทศ เเจ้งว่า มูลนิธิเอเซีย - ยุโรป (Asia - Europe Foundation - AAEF) จะจัดโครงการ โครงการ ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ "Access to Youth Employment" ณ กรุงโชล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่าง 4 - 8 พฤษภาคม 2560 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการเเลกเปลี่ยนระหว่างผู้นำรุ่นใหม่ในการหารือเกี่ยวกับอุปสรรคเเละวิธีการเเก้ปัญหาสำหรับเยาวชนในการหางานในยุคปัจุบัน เเละมูลนิธิเอเซีย - ยุโรปมีความประสงค์จะเชิญชวนเยาวชนจากสมาชิกอาเซม (Asia - Europe Meeting - ASEM )(อายุระหว่าง 18 - 30) เข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้จัด จะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ ที่พัก เเละอาหารในระหว่างการประชุมให้เเก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือก
ทั้งนี้ หากนักเรียน/นักศึกษาสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ http://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asefyls2 ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2560 เเละขอให้ผู้สมัครสำเนาให้กระทรวงการต่างประเทศทราบทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ asemthailand@gmail.com
สิ่งที่แนบมาด้วย: 
สิ่งที่แนบมาด้วย:
อ่านทั้งหมด
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[45]
13 ธันวาคม 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[686]
04 ธันวาคม 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,222]
27 พฤศจิกายน 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[468]
07 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[504]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[1,011]
30 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[648]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[1,141]
28 พฤศจิกายน 2560
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,243]
26 พฤศจิกายน 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[1,178]
28 พฤศจิกายน 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[467]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[436]
08 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[704]
04 ธันวาคม 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[1,150]
28 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[461]
07 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[131]
12 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[571]
06 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,263]
27 พฤศจิกายน 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[1,028]
29 พฤศจิกายน 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[572]
05 ธันวาคม 2560