หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา http://www.obec.go.th/notice th แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th/documents/75237 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้เกี่ยวข้อง </div> </div> </div> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/75237/957282.pdf" type="application/pdf; length=916365" title="957282.pdf">แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สพฐ.</a></div> </div> </div> </div> Wed, 26 Oct 2016 06:52:04 +0000 sudsakron 75237 at http://www.obec.go.th รับสม้ครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น http://www.obec.go.th/documents/85487 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผอ.สพท. </div> </div> </div> ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับสม้ครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รับสมัคร 24 ต.ค.-14 พ.ย. 2560 สนใจติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/85487/1011327.pdf" type="application/pdf; length=421142" title="1011327.pdf">รายละเอียด หลักเกณฑ์</a></div> </div> </div> </div> Wed, 08 Nov 2017 06:41:36 +0000 suchart 85487 at http://www.obec.go.th การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PIZA) ปี 2018 http://www.obec.go.th/documents/85461 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้เกี่ยวข้อง </div> </div> </div> ด้วย สพฐ. ประกาศเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ปี 2018 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/85461/1010990.pdf" type="application/pdf; length=258442" title="1010990.pdf">ประกาศ สพฐ.</a></div> </div> </div> </div> Tue, 07 Nov 2017 08:55:52 +0000 suchart 85461 at http://www.obec.go.th อเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 http://www.obec.go.th/documents/85459 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป </div> </div> </div> ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่2) โดยส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มายัง อีเมลล์ <a href="mailto:ictobec@obecmail.obec.go.th">ictobec@obecmail.obec.go.th</a> ระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2560<br /> (ระยะเวลา 5 วันทำการ)<br /> สิ่งที่แนบมาด้วย: ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/85459/1010983.pdf" type="application/pdf; length=195490" title="1010983.pdf">ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ</a></div> </div> </div> </div> Tue, 07 Nov 2017 07:58:25 +0000 suchart 85459 at http://www.obec.go.th โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี2561 http://www.obec.go.th/documents/85449 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต </div> </div> </div> หนังสือ ศธ04006/ ว4999 และรายละเอียดการรับสมัคร<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/85449/1010814.pdf" type="application/pdf; length=1843569" title="1010814.pdf">หนังสือ ศธ04006/ ว4999 และรายละเอียดการรับสมัคร</a></div> </div> </div> </div> Tue, 07 Nov 2017 05:06:33 +0000 sudsakron 85449 at http://www.obec.go.th ข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน( ICU ) http://www.obec.go.th/documents/85366 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้เกี่ยวข้อง </div> </div> </div> รายละเอียดสามารถดาว์นโหลดได้ที่ลิงค์นี้ <a href="https://drive.google.com/drive/folders/0B_3ORL_ZpvrkdmdCUWhDNXRFWDA?usp=sharing" title="https://drive.google.com/drive/folders/0B_3ORL_ZpvrkdmdCUWhDNXRFWDA?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/0B_3ORL_ZpvrkdmdCUWhDNXRFWDA?usp=...</a> Fri, 03 Nov 2017 06:39:40 +0000 sudsakron 85366 at http://www.obec.go.th การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง:ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 http://www.obec.go.th/documents/85171 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้ที่สนใจ </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/85171/1009141.pdf" type="application/pdf; length=243423" title="1009141.pdf">หนังสือนำ</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/85171/1009142.pdf" type="application/pdf; length=4280976" title="1009142.pdf">รายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง</a></div> </div> </div> </div> Tue, 31 Oct 2017 07:42:05 +0000 jindv3 85171 at http://www.obec.go.th ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) http://www.obec.go.th/documents/85143 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป </div> </div> </div> ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ<br /> โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561<br /> โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต<br /> โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561<br /> โดยส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มายัง อีเมลล์ <a href="mailto:com61@obecmail.obec.go.th">com61@obecmail.obec.go.th</a> ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (ระยะเวลา 5 วันทำการ)<br /> สิ่งที่แนบมาด้วย: 1.ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561<br /> 2. ร่างขอบเขตของงานการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต<br /> 3. ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักงานส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/85143/1008862.pdf" type="application/pdf; length=492198" title="1008862.pdf">ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/85143/1008863.pdf" type="application/pdf; length=429398" title="1008863.pdf">ร่างขอบเขตของงานการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/85143/1008866.pdf" type="application/pdf; length=308264" title="1008866.pdf">ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักงานส่วนกลาง</a></div> </div> </div> </div> Mon, 30 Oct 2017 08:08:02 +0000 suchart 85143 at http://www.obec.go.th ประชาพิจารณ์ร่างข้อกำหนดการจ้างและขอบเขตงานจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและควบคุมความชื้น http://www.obec.go.th/documents/85142 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป </div> </div> </div> ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ ร่างข้อกำหนดการจ้างและขอบเขตงานจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและควบคุม<br /> ความชื้น โดยส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มายัง อีเมลล์ <a href="mailto:air61@obecmail.obec.go.th">air61@obecmail.obec.go.th</a> ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (ระยะเวลา 5 วันทำการ)<br /> สิ่งที่แนบมาด้วย: ร่างรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างและขอบเขตงานจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและควบคุมความชื้น<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/85142/1008857.pdf" type="application/pdf; length=218453" title="1008857.pdf">ร่าง TOR จัดหาเครื่องปรับอากาศ</a></div> </div> </div> </div> Mon, 30 Oct 2017 07:41:43 +0000 suchart 85142 at http://www.obec.go.th ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านการแพทย์และศัลยแพทย์ศาสตร์ http://www.obec.go.th/documents/85141 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป </div> </div> </div> ด้วยประเทศบังกลาเทศจะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านการแพทย์และศัลยแพทย์ศาสตร์ (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery)<br /> และปริญญาตรีด้านทันตแพทย์ (Bachelor of Dental Surgery) ประจำปีการศึกษา 2560-2561 สนใจติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/85141/1008856.pdf" type="application/pdf; length=590113" title="1008856.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Mon, 30 Oct 2017 07:11:56 +0000 suchart 85141 at http://www.obec.go.th ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 http://www.obec.go.th/documents/84811 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> บริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป </div> </div> </div> ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มายัง อีเมลล์ <a href="mailto:ictobec@obecmail.obec.go.th">ictobec@obecmail.obec.go.th</a> ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (ระยะเวลา 5 วันทำการ)<br /> สิ่งที่แนบมาด้วย: ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/84811/1008230.pdf" type="application/pdf; length=457462" title="1008230.pdf">ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ</a></div> </div> </div> </div> Fri, 27 Oct 2017 08:33:08 +0000 suchart 84811 at http://www.obec.go.th ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2561 http://www.obec.go.th/documents/84680 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้สนใจ </div> </div> </div> ด้วย KDI School of Public Policy and Management สาธารณรัฐเกาหลี<br /> เสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2561 ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 7 ทุน<br /> ให้แก่ข้าราชการไทย ใน 3 หลักสูตร ได้แก่<br /> 1. Master Degree Programs in Public Policy<br /> 2. Master Degree Programs in Development Policy<br /> 3. Master Degree Programs in Public Management<br /> โดยผู้สนใจสามารถดูข้อมูล และสมัครออนไลน์ได้ที่ <a href="http://apply.kdischool.ac.kr" title="http://apply.kdischool.ac.kr">http://apply.kdischool.ac.kr</a><br /> รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/84680/1007657.pdf" type="application/pdf; length=108961" title="1007657.pdf">บันทึกด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/5752 ลว 24 ตุลาคม 2560</a></div> </div> </div> </div> Wed, 25 Oct 2017 07:44:05 +0000 prem 84680 at http://www.obec.go.th โครงการสัมมนาวิชาการ "ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาและการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก(Active learing ) สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21 http://www.obec.go.th/documents/84591 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้สนใจ </div> </div> </div> ในวันพุธที่ 15 พ.ย.2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/84591/1006946.pdf" type="application/pdf; length=1167171" title="1006946.pdf">ใบปิดประกาศ</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/84591/1006947.jpg" type="image/jpeg; length=1794351" title="1006947.jpg">แบนเนอร์ประกาศ</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/84591/1006948.jpg" type="image/jpeg; length=307306" title="1006948.jpg">QR CODE_Science2017</a></div> </div> </div> </div> Fri, 20 Oct 2017 10:42:49 +0000 sudsakron 84591 at http://www.obec.go.th การประกวดตราสัญญลักษณ์ (โลโก้ ) วันเด็กแห่งชาติ http://www.obec.go.th/documents/84590 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู็อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา </div> </div> </div> หนังสือ ศธ 04001/6187 และรายละเอียด, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ , โบว์ชัว<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/84590/1006945.pdf" type="application/pdf; length=2657720" title="1006945.pdf">หนังสือ ศธ 04001/6187 และรายละเอียด, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ , โบว์ชัว </a></div> </div> </div> </div> Fri, 20 Oct 2017 10:27:28 +0000 sudsakron 84590 at http://www.obec.go.th การประชุม SEMWO INNOTECH 15TH International Conference http://www.obec.go.th/documents/84587 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้สนใจ </div> </div> </div> รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/84587/1006939.pdf" type="application/pdf; length=7673492" title="1006939.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Fri, 20 Oct 2017 08:04:45 +0000 sudsakron 84587 at http://www.obec.go.th สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้ารับการศึกษา http://www.obec.go.th/documents/84586 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้สนใจ </div> </div> </div> รายละเอียดดังไฟล์แนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/84586/1006938.pdf" type="application/pdf; length=2818727" title="1006938.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Fri, 20 Oct 2017 08:00:13 +0000 sudsakron 84586 at http://www.obec.go.th สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศจัดสรรที่นั่งให้แก่นักศึกษาต่างชาติ http://www.obec.go.th/documents/84585 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้สนใจ </div> </div> </div> รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/84585/1006937.pdf" type="application/pdf; length=2159748" title="1006937.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Fri, 20 Oct 2017 07:48:40 +0000 sudsakron 84585 at http://www.obec.go.th การดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร http://www.obec.go.th/documents/84028 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา </div> </div> </div> สพฐ. ขอแจ้งการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/84028/1005364.jpg" type="image/jpeg; length=657455" title="1005364.jpg">หนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 04001/ว7013 ลว 12 ตุลาคม 2560 หน้า 1</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/84028/1005365.jpg" type="image/jpeg; length=353764" title="1005365.jpg">หนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 04001/ว7013 ลว 12 ตุลาคม 2560 หน้า 2</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/84028/1005366.jpg" type="image/jpeg; length=678040" title="1005366.jpg">สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/84028/1005367.jpg" type="image/jpeg; length=726500" title="1005367.jpg">สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/84028/1005368.jpg" type="image/jpeg; length=1582292" title="1005368.jpg">สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</a></div> </div> </div> </div> Thu, 12 Oct 2017 09:38:44 +0000 prem 84028 at http://www.obec.go.th แจ้งเตือนเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทุกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตก http://www.obec.go.th/documents/83957 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู็อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา /ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ </div> </div> </div> หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ศธ 04001/ ว 6965 และรายละเอียด และ แบบรายงานสรุปความเสียหายจากผลหระทบจากเหตุการณ์สาธารณภัย<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/83957/1004762.pdf" type="application/pdf; length=215492" title="1004762.pdf">หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ศธ 04001/ ว 6965 และรายละเอียด </a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd.ms-excel" alt="application/vnd.ms-excel icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/x-office-spreadsheet.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/83957/1004763.xls" type="application/vnd.ms-excel; length=36352" title="1004763.xls">แบบรายงานสรุปความเสียหายจากผลหระทบจากเหตุการณ์สาธารณภัย</a></div> </div> </div> </div> Tue, 10 Oct 2017 11:02:31 +0000 sudsakron 83957 at http://www.obec.go.th โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 (Thailand 's Education Leader Symposium 2017 - TELS 2017) http://www.obec.go.th/documents/83571 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้ที่สนใจ </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/83571/1003658.pdf" type="application/pdf; length=1409686" title="1003658.pdf">เอกสารแนบ</a></div> </div> </div> </div> Thu, 05 Oct 2017 08:40:16 +0000 jindv3 83571 at http://www.obec.go.th