หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา http://www.obec.go.th/notice th แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th/documents/75237 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้เกี่ยวข้อง </div> </div> </div> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/75237/957282.pdf" type="application/pdf; length=916365" title="957282.pdf">แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 สพฐ.</a></div> </div> </div> </div> Wed, 26 Oct 2016 06:52:04 +0000 sudsakron 75237 at http://www.obec.go.th การดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร http://www.obec.go.th/documents/84028 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา </div> </div> </div> สพฐ. ขอแจ้งการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/84028/1005364.jpg" type="image/jpeg; length=657455" title="1005364.jpg">หนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 04001/ว7013 ลว 12 ตุลาคม 2560 หน้า 1</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/84028/1005365.jpg" type="image/jpeg; length=353764" title="1005365.jpg">หนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 04001/ว7013 ลว 12 ตุลาคม 2560 หน้า 2</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/84028/1005366.jpg" type="image/jpeg; length=678040" title="1005366.jpg">สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/84028/1005367.jpg" type="image/jpeg; length=726500" title="1005367.jpg">สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/84028/1005368.jpg" type="image/jpeg; length=1582292" title="1005368.jpg">สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</a></div> </div> </div> </div> Thu, 12 Oct 2017 09:38:44 +0000 prem 84028 at http://www.obec.go.th แจ้งเตือนเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทุกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตก http://www.obec.go.th/documents/83957 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู็อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา /ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ </div> </div> </div> หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ศธ 04001/ ว 6965 และรายละเอียด และ แบบรายงานสรุปความเสียหายจากผลหระทบจากเหตุการณ์สาธารณภัย<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/83957/1004762.pdf" type="application/pdf; length=215492" title="1004762.pdf">หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ศธ 04001/ ว 6965 และรายละเอียด </a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd.ms-excel" alt="application/vnd.ms-excel icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/x-office-spreadsheet.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/83957/1004763.xls" type="application/vnd.ms-excel; length=36352" title="1004763.xls">แบบรายงานสรุปความเสียหายจากผลหระทบจากเหตุการณ์สาธารณภัย</a></div> </div> </div> </div> Tue, 10 Oct 2017 11:02:31 +0000 sudsakron 83957 at http://www.obec.go.th โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 (Thailand 's Education Leader Symposium 2017 - TELS 2017) http://www.obec.go.th/documents/83571 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้ที่สนใจ </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/83571/1003658.pdf" type="application/pdf; length=1409686" title="1003658.pdf">เอกสารแนบ</a></div> </div> </div> </div> Thu, 05 Oct 2017 08:40:16 +0000 jindv3 83571 at http://www.obec.go.th รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 http://www.obec.go.th/documents/83502 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้ที่สนใจ </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/83502/1003539.pdf" type="application/pdf; length=177358" title="1003539.pdf">หนังสือนำ</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/83502/1003540.pdf" type="application/pdf; length=3528649" title="1003540.pdf">หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก</a></div> </div> </div> </div> Thu, 05 Oct 2017 04:08:56 +0000 jindv3 83502 at http://www.obec.go.th ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 http://www.obec.go.th/documents/83315 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป </div> </div> </div> ด้วย สำนักงาน ก.พ.จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2561 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) สนใจติดตามรายละเอียดได้ ดังเอกสารแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/83315/1003325.pdf" type="application/pdf; length=160355" title="1003325.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Tue, 03 Oct 2017 09:22:28 +0000 suchart 83315 at http://www.obec.go.th ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการการออกแบบแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตร ASEAN CURRICULUM SOURCEBOOK สู่การปฎิบัติในสถานศึกษา (ครั้งที่ 3) http://www.obec.go.th/documents/83109 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/83109/1002989.pdf" type="application/pdf; length=241222" title="1002989.pdf">หนังสือนำ</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/83109/1002990.pdf" type="application/pdf; length=620466" title="1002990.pdf">ใบสมัคร/รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Mon, 02 Oct 2017 07:51:03 +0000 jindv3 83109 at http://www.obec.go.th โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 10 http://www.obec.go.th/documents/82910 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผอ. สพป./สพม. </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82910/1002072.pdf" type="application/pdf; length=57302" title="1002072.pdf">หนังสือนำ</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82910/1002073.pdf" type="application/pdf; length=130787" title="1002073.pdf">บัญชีรายชื่อ</a></div> </div> </div> </div> Thu, 28 Sep 2017 03:39:03 +0000 jindv3 82910 at http://www.obec.go.th โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 10 http://www.obec.go.th/documents/82789 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82789/1000299.pdf" type="application/pdf; length=74480" title="1000299.pdf">หนังสือนำ</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82789/1000302.pdf" type="application/pdf; length=1694666" title="1000302.pdf">ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82789/1000308.pdf" type="application/pdf; length=65632" title="1000308.pdf">แผนการดำเนินงาน</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82789/1000312.pdf" type="application/pdf; length=446696" title="1000312.pdf">กำหนดการโครงการฝึกอบรม</a></div> </div> </div> </div> Wed, 20 Sep 2017 04:45:24 +0000 jindv3 82789 at http://www.obec.go.th โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 10 http://www.obec.go.th/documents/82788 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82789/1000299.pdf" type="application/pdf; length=74480" title="1000299.pdf">หนังสือนำ</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82789/1000302.pdf" type="application/pdf; length=1694666" title="1000302.pdf">ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82789/1000308.pdf" type="application/pdf; length=65632" title="1000308.pdf">แผนการดำเนินงาน</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82789/1000312.pdf" type="application/pdf; length=446696" title="1000312.pdf">กำหนดการโครงการฝึกอบรม</a></div> </div> </div> </div> Wed, 20 Sep 2017 04:45:19 +0000 jindv3 82788 at http://www.obec.go.th ประกาศ สพฐ.เรื่อง ผลการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 http://www.obec.go.th/documents/82715 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้เกี่ยวข้อง </div> </div> </div> รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82715/999256.pdf" type="application/pdf; length=625243" title="999256.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Fri, 15 Sep 2017 11:06:09 +0000 sudsakron 82715 at http://www.obec.go.th การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2560 และตวามเข้าใจ การเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. http://www.obec.go.th/documents/82713 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา </div> </div> </div> หนังสือ ด่วนที่สุด ศธ04001/ ว 6532 รารยละเอียด ดังเอกสารแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82713/999247.pdf" type="application/pdf; length=1395206" title="999247.pdf">หนังสือ ด่วนที่สุด ศธ04001/ ว 6532</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82713/999248.pdf" type="application/pdf; length=231885" title="999248.pdf">กำหนดการ</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82713/999249.pdf" type="application/pdf; length=158544" title="999249.pdf">รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือก คัดสรร คัดกรอง และได้รับอนุมัติเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๐</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82713/999250.pdf" type="application/pdf; length=56145" title="999250.pdf">รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ ๖ และครูดีเด่นประจาปี ๒๕๖๐</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82713/999251.pdf" type="application/pdf; length=501131" title="999251.pdf">แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อครูผู้ดูแล</a></div> </div> </div> </div> Fri, 15 Sep 2017 10:55:11 +0000 sudsakron 82713 at http://www.obec.go.th ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม http://www.obec.go.th/documents/82702 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82702/999126.pdf" type="application/pdf; length=94087" title="999126.pdf">หนังสือนำ</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82702/999127.pdf" type="application/pdf; length=2644076" title="999127.pdf">โปรแกรมฝึกอบรมประจำปี 2560 + แผ่นพับประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม + ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม</a></div> </div> </div> </div> Fri, 15 Sep 2017 02:00:32 +0000 jindv3 82702 at http://www.obec.go.th ขอความร่วมมือเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2561 http://www.obec.go.th/documents/82701 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82701/999124.pdf" type="application/pdf; length=82435" title="999124.pdf">หนังสือนำ</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82701/999125.pdf" type="application/pdf; length=568480" title="999125.pdf">ระเบียบสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ว่าด้วยนิสิตเก่าดีเด่น พ.ศ. 2559</a></div> </div> </div> </div> Fri, 15 Sep 2017 01:54:58 +0000 jindv3 82701 at http://www.obec.go.th โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักงานการศึกษาเมืองโทรอนโต ประเทศแคนนาดา ประจำปีการศึกษา2560 http://www.obec.go.th/documents/82555 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา </div> </div> </div> หนังสือ ศธ 04002/ ว4981 และรายชื่อ กำหนดการ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82555/996958.pdf" type="application/pdf; length=342118" title="996958.pdf">หนังสือ ศธ 04002/ ว4981 และรายชื่อ กำหนดการ</a></div> </div> </div> </div> Fri, 08 Sep 2017 08:06:06 +0000 sudsakron 82555 at http://www.obec.go.th การตัดสินผลการคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประเภทเกมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา http://www.obec.go.th/documents/82496 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้เกี่ยวข้องทั่วไป </div> </div> </div> ด้วย สพฐ.ประกาศผลการตัดสินผลการคัดเลือกสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้<br /> ประเภทเกมการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รายละเอียดตามประกาศดังแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82496/996186.pdf" type="application/pdf; length=88981" title="996186.pdf">ประกาศ</a></div> </div> </div> </div> Wed, 06 Sep 2017 07:40:54 +0000 suchart 82496 at http://www.obec.go.th กระทรวงการคลังแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ( ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ) http://www.obec.go.th/documents/82490 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้เกี่ยวข้อง </div> </div> </div> รายละเอียดดังเอกสารแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82490/996095.pdf" type="application/pdf; length=826942" title="996095.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Wed, 06 Sep 2017 04:07:43 +0000 sudsakron 82490 at http://www.obec.go.th ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการภาพยนตร์สั้น "๙ ความดีที่พ่อสอน" http://www.obec.go.th/documents/82487 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู็อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา </div> </div> </div> โครงการภาพยนตร์สั้น "๙ ความดีที่พ่อสอน" เพื่อลุ้นชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 6 แสนบาท<br /> สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ <a href="http://bit.ly/2w18pvf" title="http://bit.ly/2w18pvf">http://bit.ly/2w18pvf</a><br /> ติดตามรายละเอียดได้ที่ <a href="https://www.facebook.com/9shortfilm" title="https://www.facebook.com/9shortfilm">https://www.facebook.com/9shortfilm</a><br /> สอบถาม/ติดตามข่าวสารโครงการประกวดฯ คลิก... <a href="https://line.me/R/ti/p/%40wgm9310f" title="https://line.me/R/ti/p/%40wgm9310f">https://line.me/R/ti/p/%40wgm9310f</a><div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82487/996061.pdf" type="application/pdf; length=2200142" title="996061.pdf">รายละเอียดโครงการ</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82487/996062.jpg" type="image/jpeg; length=197636" title="996062.jpg">หนังสือ ศธ 04005/ว 780</a></div> </div> </div> </div> Wed, 06 Sep 2017 03:27:42 +0000 sudsakron 82487 at http://www.obec.go.th การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 http://www.obec.go.th/documents/82477 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผอ. สพป./สพม. ทุกเขต </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82477/995921.pdf" type="application/pdf; length=706148" title="995921.pdf">หนังสือนำ</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82477/995922.pdf" type="application/pdf; length=1519374" title="995922.pdf">ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่องการจัดประกวดข้อเขียนความทับใจที่ศิษย์มีต่อครูฯ</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82477/995923.pdf" type="application/pdf; length=4319932" title="995923.pdf">ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่องการจัดประกวดภาพถ่ายฯ</a></div> </div> </div> </div> Tue, 05 Sep 2017 08:42:13 +0000 jindv3 82477 at http://www.obec.go.th ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( แก้ไข เพิ่มเติม ไฟล์แนบ) http://www.obec.go.th/documents/82325 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้อำนายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกพื้นที่การศึกษา </div> </div> </div> ประกาศสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ( แก้ไข ไฟล์รายชื่อศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีการศึกษา 2560 เพิ่มเตืม หนังสือนำ ศธ 04004/ ว910 และ หนังสือนำ ศธ 04004/ ว911 )<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82325/993983.pdf" type="application/pdf; length=93200" title="993983.pdf">รายชื่อศูนย์ประสานงานระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปีกศ60 (แก้ไข)</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82325/993984.pdf" type="application/pdf; length=579645" title="993984.pdf">หนังสือนำ ศธ 04004/ ว910</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/82325/993985.pdf" type="application/pdf; length=610644" title="993985.pdf">หนังสือนำ ศธ 04004/ ว911</a></div> </div> </div> </div> Wed, 30 Aug 2017 02:23:16 +0000 sudsakron 82325 at http://www.obec.go.th