หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา http://www.obec.go.th/notice th ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1 http://www.obec.go.th/documents/90996 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต </div> </div> </div>      เนื่องจากทางบริษัท ต้นน้ำโฮลดิ้ง จำกัด (SE : Social Enterpeise) เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นประกอบกิจการเพื่อสังคม ได้มีโครงการร่วมกับโรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดงาน "มหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1 TONNAM Thailand Herb World 2018" บนพื้นที่ 50 ไร่ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง จังหวัดนครราชสีมา โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้าสมุนไพร และแปรรูป สินค้าด้านการเกษตรออร์แกนิค อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ปุ๋ยอุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นต้น ผู้จัดงานฯ จึงเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมโครงการออกบูทแสดงผลิตภัณฑ์สิงค้าซึ่งสามารถนำสินค้าเข้าสู่ระยย Alibaba.com เข้าร่วมคอร์อบรมและสัมมนา รวมถึงเรียนเชิญหน่วยงานราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัดเข้าร่วม ประกวดการแข่งขันทางวิชาการ ชิงเงินรางวัน "โครงการสร้างธุรกิจจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา กศน. และผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป" สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ http://www.tonnamherbworld.com หรือ https://www.facebook.com/tonnamherbworld/<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/90996/1060936.pdf" type="application/pdf; length=653382">1060936.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/90996/1060937.pdf" type="application/pdf; length=249214">1060937.pdf</a></div> </div> </div> </div> Fri, 16 Mar 2018 09:22:45 +0000 supapornb 90996 at http://www.obec.go.th ขอยกเลิกหนังสือเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ http://www.obec.go.th/documents/90992 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/90992/1060900.pdf" type="application/pdf; length=362695" title="1060900.pdf">หนังสือถึงผอ.สพป./สพม.ทุกเขต</a></div> </div> </div> </div> Fri, 16 Mar 2018 09:12:54 +0000 dang 90992 at http://www.obec.go.th การประกวดข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ในโรงเรียน ภายใต้โครงการ UNESCO-Fazheng Project on Best Practices in Mobile Learning http://www.obec.go.th/documents/90549 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องทั่วไป </div> </div> </div> ด้วยองค์การยูเนสโกดำเนินโครงการการประกวดข้อเสนอรูปแบบเทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ในโรงเรียน ภายใต้โครงการ UNESCO-Fazheng Project on Best Practices in Mobile Learning<br /> หากสนใจ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังเอกสารแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/90549/1058905.pdf" type="application/pdf; length=2513138" title="1058905.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Mon, 12 Mar 2018 03:30:05 +0000 suchart 90549 at http://www.obec.go.th อนุบัญญัติพระราชบัญญัติโรตติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา http://www.obec.go.th/documents/90465 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ </div> </div> </div> หนังสือ ศธ 04001/ ว 1260<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/90465/1058324.pdf" type="application/pdf; length=103011" title="1058324.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Fri, 09 Mar 2018 04:58:29 +0000 sudsakron 90465 at http://www.obec.go.th การประชุมวิชาการนานาชาติ " Engaging Communities,Empowering Leaders SAMEO RIHED Southeast Asian Higher Education leadership Forum " http://www.obec.go.th/documents/90457 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้สนใจ </div> </div> </div> ระหว่าง วันที่ 1-4 เมษายน 2561 ณ โรงแรม pullman Bangkok king Power กรุงเทพ ข้อมูลเพิ่มดังรายละเอียดแนบ หรือที่เว็บไซต์ <a href="http://www.rihed.seameo.org/2018leadershipforum/" title="http://www.rihed.seameo.org/2018leadershipforum/">http://www.rihed.seameo.org/2018leadershipforum/</a><div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/90457/1058240.pdf" type="application/pdf; length=57892" title="1058240.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Fri, 09 Mar 2018 03:45:50 +0000 sudsakron 90457 at http://www.obec.go.th การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ http://www.obec.go.th/documents/90434 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผอ.สพป./ผอ.สพม. ทุกเขต </div> </div> </div> (ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และประกาศขึ้นบัญชีไว้โหลดข้อมูลเอกสารหลักสูตรและคู่มือฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา เพื่อศึกษาเอกสารล่วงหน้าก่อนการเข้ารับการพัฒนา)<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/90434/1058057.pdf" type="application/pdf; length=117534">1058057.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/90434/1058058.pdf" type="application/pdf; length=267491">1058058.pdf</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/90434/1058059.pdf" type="application/pdf; length=589267">1058059.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/90434/1058060.pdf" type="application/pdf; length=1522773">1058060.pdf</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/90434/1058061.pdf" type="application/pdf; length=1160128">1058061.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/90434/1058062.pdf" type="application/pdf; length=282751">1058062.pdf</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/90434/1058064.pdf" type="application/pdf; length=235106">1058064.pdf</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/90434/1058065.pdf" type="application/pdf; length=614548">1058065.pdf</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/90434/1058066.pdf" type="application/pdf; length=648521">1058066.pdf</a></div> </div> </div> </div> Thu, 08 Mar 2018 09:42:23 +0000 jindv3 90434 at http://www.obec.go.th แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในภาคฤดูร้อน http://www.obec.go.th/documents/90162 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ </div> </div> </div> หนังสือ ศธ 04001/ ว1228 และรายละเอียดประกอบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/90162/1055852.pdf" type="application/pdf; length=1132777" title="1055852.pdf">หนังสือ ศธ 04001/ ว1228 และรายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Fri, 02 Mar 2018 10:32:47 +0000 sudsakron 90162 at http://www.obec.go.th การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐" http://www.obec.go.th/documents/89983 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และผู้สนใจ </div> </div> </div> สพฐ. ขอเชิญรับชมการประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่อง "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐"<br /> ในวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. โดยออกอากาศผ่าน ๖ ช่องทาง ดังนี้<br /> ๑. วิดีโอคอนเฟอเรนซ์<br /> ๒. สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLIT ๑๔<br /> ๓. สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel)<br /> ๔. <a href="http://www.obectv.tv" title="http://www.obectv.tv">http://www.obectv.tv</a><br /> ๕. <a href="http://www.youtube.com/obectvonline" title="http://www.youtube.com/obectvonline">http://www.youtube.com/obectvonline</a><br /> ๖. <a href="http://www.facebook.com/obeconline" title="http://www.facebook.com/obeconline">http://www.facebook.com/obeconline</a><br /> รายละเอียด ดังแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/89983/1054075.pdf" type="application/pdf; length=94912" title="1054075.pdf">หนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/๗๙๔ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ </a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-image-jpeg" alt="image/jpeg icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/image-x-generic.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/89983/1055000.jpg" type="image/jpeg; length=385568">1055000.jpg</a></div> </div> </div> </div> Mon, 26 Feb 2018 04:23:20 +0000 prem 89983 at http://www.obec.go.th การเฝ้าระวังโรตติดต่อ http://www.obec.go.th/documents/89791 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ </div> </div> </div> หนังสือ ศธ04001/ ว1011 และรายละเอียด<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/89791/1052638.pdf" type="application/pdf; length=3136288" title="1052638.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Wed, 21 Feb 2018 10:21:05 +0000 sudsakron 89791 at http://www.obec.go.th งบประมาณแลกเป้าจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ (Career Courseware) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น http://www.obec.go.th/documents/89684 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต </div> </div> </div> เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ ฯ ที่น่าสนใจ สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาท้องถิ่น/ประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง ๆ นำไปใช้จัดรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพในปีการศึกษา 2561 จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เสนอความต้องการงบประมาณแลกเป้าจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ (Career Courseware) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีแนวทาง การจัดทำ VTR ที่สำคัญได้แก่ 1) ความยาวตอนละประมาณ 20 – 40 นาที 2) วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท 3) กำหนดส่งโครงการและรายละเอียดต่าง ๆ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ดังรายละเอียดที่แนบ<br /> 1.หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ04010/ว793( ตามลิงค์นี้ <a href="http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B8%88%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf" title="http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B8%88%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2.pdf">http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B8%88%E0%B8%A1-%...</a><br /> 2.แนวทางจัดทำ VTR Career Courseware สวก. ( ตามลิงค์นี้) <a href="http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3-VTR-career-courseware-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%81.pdf" title="http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3-VTR-career-courseware-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%81.pdf">http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B9%81%E0%B8%99%E...</a><br /> 3.ปฏิทินการดำเนินงานงบแลกเป้า Career C ( ตามลิงค์นี้) <a href="http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3-VTR-career-courseware-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%81.pdf" title="http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B3-VTR-career-courseware-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%81.pdf">http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B9%81%E0%B8%99%E...</a><br /> 4.ข้อกำหนดคำของบประมาณแลกเป้า Career Courseware สวก. <a href="http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2-career-courseware-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%81-QR.pdf" title="http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2-career-courseware-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%81-QR.pdf">http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B8%82%E0%B9%89%E...</a><div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-vnd.ms-excel" alt="application/vnd.ms-excel icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/x-office-spreadsheet.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/89684/1051528.xls" type="application/vnd.ms-excel; length=29184" title="1051528.xls">5.เอกสารข้อ 2 กรอบคำเสนอของบประมาณแลกเป้า Career Courseware สวก. </a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-msword" alt="application/msword icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/x-office-document.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/89684/1051529.doc" type="application/msword; length=78336" title="1051529.doc">6.เอกสารข้อ 3 รายละเอียดโครงการงบประมาณแลกเป้า Career Courseware สวก.</a></div> </div> </div> </div> Tue, 20 Feb 2018 03:18:05 +0000 sudsakron 89684 at http://www.obec.go.th การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี2561 http://www.obec.go.th/documents/89575 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้สนใจ </div> </div> </div> สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จัดการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/89575/1050345.pdf" type="application/pdf; length=6066954" title="1050345.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Fri, 16 Feb 2018 11:59:15 +0000 sudsakron 89575 at http://www.obec.go.th การเสนอโครงการ ภายใต้ Participation Programme สำหรับปี 2018-2019 ขององค์การยูเนสโก http://www.obec.go.th/documents/89574 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้สนใจ </div> </div> </div> รายละเอียดดังเอกสารแนบ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม2561<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/89574/1050344.pdf" type="application/pdf; length=2633399" title="1050344.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Fri, 16 Feb 2018 11:54:46 +0000 sudsakron 89574 at http://www.obec.go.th การบริจาคที่ดิน สิ่งปลูกสร้างอาคารและสาธารณูปโภคของโรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรี http://www.obec.go.th/documents/89573 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้เกี่ยวข้อง </div> </div> </div> ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกขัอตกลงการบริจาคที่ดินและการก่สร้างอาคารโรงเรียนศึกษาพิเศษชลบุรีร่วมกับ ระหว่าง นางสาวปนัดดา อยู่วิทยา กับ สำนะกงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/89573/1050343.pdf" type="application/pdf; length=3515682" title="1050343.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Fri, 16 Feb 2018 11:40:43 +0000 sudsakron 89573 at http://www.obec.go.th สำรวจข้อมูลโรงเรียนเพื่อเสนอชื่อเข้าร่วมโครงการห้องเรียนกีฬา http://www.obec.go.th/documents/89572 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต </div> </div> </div> หนังสือด่วนที่สุด ที ศธ04010/ว789 และรายละเอียด<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/89572/1050342.pdf" type="application/pdf; length=41164" title="1050342.pdf">หนังสือด่วนที่สุด ที ศธ04010/ว789</a></div> </div> </div> </div> Fri, 16 Feb 2018 11:28:02 +0000 sudsakron 89572 at http://www.obec.go.th โครงการพัฒนาครูดนตรีประจำการ ปีการศึกษา 2561 http://www.obec.go.th/documents/89380 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผอ. สพป./ผอ.สพม. และบริหารงานการศึกษาพิเศษ </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/89380/1048522.pdf" type="application/pdf; length=1407992" title="1048522.pdf">หนังสือนำ</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/89380/1048523.pdf" type="application/pdf; length=3404929" title="1048523.pdf">ใบสมัคร</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/89380/1048524.pdf" type="application/pdf; length=6150605" title="1048524.pdf">หลักเกณฑ์เเละตารางสอนหลักสูตร</a></div> </div> </div> </div> Tue, 13 Feb 2018 02:21:57 +0000 jindv3 89380 at http://www.obec.go.th ข้าราชการ สพฐ. ที่เป็นสมาชิก กบข.ที่สนใจ และประสงค์เข้าร่วมประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2561 http://www.obec.go.th/documents/89342 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้สนใจ </div> </div> </div> กองทุน กบข.จะจัดประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกประจำปี 2561<br /> เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน ฐานะการเงินและรายรัลรายจ่ายของกองทุน<br /> ภายในเดือนพ.ค.2561 ข้าราชการ สพฐ. ที่เป็นสมาชิก กบข.ที่สนใจ<br /> และประสงค์เข้าร่วมประชุม ให้ดาว์นโหลดแบบฟอร์มใบสมัครและส่ง ไปที่<br /> E-mail:somboonmak@gmail.com ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/89342/1048214.pdf" type="application/pdf; length=58498" title="1048214.pdf">แบบฟอร์มและรายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Mon, 12 Feb 2018 07:18:48 +0000 sudsakron 89342 at http://www.obec.go.th ทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐบาลคูเวต ประจำปีการศึกษา 2561-2562 http://www.obec.go.th/documents/89243 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้สนใจ </div> </div> </div> รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/89243/1047669.pdf" type="application/pdf; length=3877639" title="1047669.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Fri, 09 Feb 2018 05:21:45 +0000 sudsakron 89243 at http://www.obec.go.th อนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ) รุ่นที่ 8 http://www.obec.go.th/documents/89157 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผอ.สพป./สพม. </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/89157/1046865.pdf" type="application/pdf; length=194187" title="1046865.pdf">หนังสือนำ</a></div> </div> <div class="field-item even"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/89157/1046864.pdf" type="application/pdf; length=231200" title="1046864.pdf">กำหนดการ</a></div> </div> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/89157/1046866.pdf" type="application/pdf; length=878122" title="1046866.pdf">บัญชีรายชื่อ</a></div> </div> </div> </div> Wed, 07 Feb 2018 04:09:07 +0000 jindv3 89157 at http://www.obec.go.th การเผยแพร่สื่อการเรียนรู้สำหรับเลือกใช้ในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ http://www.obec.go.th/documents/89012 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผอ.สพม./สพป. ทุกเขต </div> </div> </div> <div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/89012/1045436.pdf" type="application/pdf; length=1223246" title="1045436.pdf">หนังสือถึง สพม./สพป.ทุกเขต</a></div> </div> </div> </div> Sun, 04 Feb 2018 15:53:55 +0000 dang 89012 at http://www.obec.go.th ทุนฝึกอบรมของสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ณประเทศอินเดีย http://www.obec.go.th/documents/88922 <div class="field field-type-text field-field-document-to"> <div class="field-label">เรียน:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> ผู้สนใจ </div> </div> </div> ทุนฝึกอบรมหลีกสูตรต่างๆจำนวน 10 หลักสูตร ของสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ณประเทศอินเดีย ตามรายละเอียดดังแนบ<div class="field field-type-filefield field-field-document-attach"> <div class="field-label">สิ่งที่แนบมาด้วย:&nbsp;</div> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div class="filefield-file"><img class="filefield-icon field-icon-application-pdf" alt="application/pdf icon" src="http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/modules/filefield/icons/application-pdf.png" /><a href="/sites/obec.go.th/files/document/attachment/88922/1044651.pdf" type="application/pdf; length=666088" title="1044651.pdf">รายละเอียด</a></div> </div> </div> </div> Fri, 02 Feb 2018 12:29:20 +0000 sudsakron 88922 at http://www.obec.go.th