เรื่องทั่วไป

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นายปัญญา โสตถิยาภรณ์ 0 2 weeks 1 day ago
by Anonymous
n/a
Lazada Scholarship 2017: ประกวดสร้างคลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษากว่า 120,000 บาท 0 2 weeks 5 days ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ นางจรรยา สวามิวัสดุ์ 0 5 weeks 5 days ago
by Anonymous
n/a
รายงานโครงการการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 0 6 weeks 5 days ago
by Anonymous
n/a
รายงานโครงการการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 0 6 weeks 5 days ago
by Anonymous
n/a
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2558 0 6 weeks 5 days ago
by Anonymous
n/a
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2558 0 6 weeks 5 days ago
by Anonymous
n/a
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง ปีการศึกษา 2558 0 6 weeks 6 days ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 0 7 weeks 4 days ago
by Anonymous
n/a
(ร่าง) ประกาศโรงเรียนสุราษฎร์ธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐฯ 0 7 weeks 6 days ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 0 8 weeks 1 day ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 0 8 weeks 5 days ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานวิชาการ 0 8 weeks 5 days ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนบ้านกองแขก เรื่องสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภ 0 9 weeks 11 hours ago
by Anonymous
n/a
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 0 10 weeks 4 days ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 0 13 weeks 1 day ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 0 13 weeks 1 day ago
by Anonymous
n/a
รายงานผลกิจกรรมสร้างสรรค์ประดิษฐ์ จากวัสดุเหลือใช้ที่มีต่อการพัฒนาความสามารถใช้ กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 0 14 weeks 5 hours ago
by Anonymous
n/a
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้แผนผังความคิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 0 15 weeks 1 day ago
by Anonymous
n/a
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยใช้คุณธรรม 8 ประการ โรงเรียนบ้านห้วยศาลา อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 0 15 weeks 4 days ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ "การจัดกิจกรรมคณิตศาสตร์ผ่านวัสดุธรรมชาติเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย" 0 15 weeks 5 days ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ : คุณครูลิปดา เจ๊ะอุบง ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านฝาง อ.ยะหริ่ง สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 1 0 16 weeks 1 day ago
by Anonymous
n/a
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เรียนรู้การใช้ Microsoft Excel 2010 ง่ายๆ สไตล์ครูจันทร์สุดา 0 16 weeks 4 days ago
by Anonymous
n/a
ภาควิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ ขอเชิญร่วมเสวนา “เรียนรู้ด้วยปัญญา : กระบวนการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองไทยในอุดมคติ” 0 16 weeks 4 days ago
by Anonymous
n/a
ทุนการศึกษา iPrice Innovator’s Grant 2017 0 17 weeks 8 hours ago
by Anonymous
n/a
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[27,903]
20 มกราคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[29,129]
22 ธันวาคม 2558
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[27,992]
20 มกราคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[28,029]
18 มกราคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[26,119]
10 พฤษภาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[27,674]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[25,906]
10 มิถุนายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[27,434]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[28,893]
07 มกราคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[22,687]
28 ตุลาคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[22,698]
26 ตุลาคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[26,500]
24 มีนาคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[22,690]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[26,005]
31 พฤษภาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[27,375]
04 เมษายน 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[22,905]
08 พฤศจิกายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[22,832]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[22,737]
26 ตุลาคม 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[557]
10 ตุลาคม 2560
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[22,660]
24 พฤศจิกายน 2559