เรื่องทั่วไป

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
เผยแพร่ผลงาน: เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้กิจกรรม KWL– Plus ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 0 1 year 10 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงาน ของนางสุมลรัตน์ ลำทุมลักษณ์ 0 1 year 10 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานวิชาการ ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 1 year 11 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะรับโอนย้ายครูเอกปฐมวัย 1 อัตรา 0 1 year 12 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์,ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 year 12 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานวิชาการ : รายงานการประเมินโครงการนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาด้วยภาคี 4 ฝ่าย ของโรงเรียนบ้านหินลูกช้าง สพป.กระบี่ 0 1 year 12 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนสระหลวงพิทยาคม เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา 0 1 year 13 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางสาคร เอกเกิด รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 1 year 13 weeks ago
by peera
n/a
ประชาสัมพันธ์ -ร่าง - ขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 0 1 year 14 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยผลงานวิขาการ ผู้ศึกษา นางวัฒนา ทวดสุวรรณ์ 0 1 year 15 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงาน 0 1 year 15 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 0 1 year 16 weeks ago
by Anonymous
n/a
การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบไตรภาคีเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรม 0 1 year 17 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด 0 1 year 20 weeks ago
by Anonymous
n/a
สพป.ลำปาง 2 มีความประสงค์สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา 0 1 year 20 weeks ago
by Anonymous
n/a
การพัฒนาเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 0 1 year 21 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขอเชิญร่วมมหกรรมกีฬา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนภาคอีสาน " ยโสธรเกมส์" ประจำปี 2560 0 1 year 22 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศ สพป.ชุมพร เขต 2 เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 1 year 22 weeks ago
by thipsukhon
n/a
ประกาศ สพป.ชุมพร เขต 2 เรื่อง สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 0 1 year 22 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการและการใช้ค่า K" วันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 0 1 year 24 weeks ago
by Anonymous
n/a
การประเมินโครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการโครงงาน 0 1 year 25 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา เรื่อง การจัดซื้อหนังสือเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ 0 1 year 25 weeks ago
by Anonymous
n/a
โครงการ Penang English Summer Course 2017 0 1 year 26 weeks ago
by Anonymous
n/a
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 0 1 year 26 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศเชิญชวนเสนอราคาโครงการก่อสร้างโรงอาหาร-หอประชุม แบบ 101ล/27 (พิเศษ) ด้วยวิธีพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ 0 1 year 27 weeks ago
by Anonymous
n/a
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[14,937]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,806]
02 มีนาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[10,984]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,802]
29 มิถุนายน 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[15,964]
24 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,550]
28 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[7,943]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,535]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[180]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,716]
26 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,853]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[12,959]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,715]
08 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,353]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,904]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[14,079]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,813]
22 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,470]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,512]
18 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,266]
29 มกราคม 2561