เรื่องทั่วไป

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
นโยบายการรับสมัคร 0 1 year 20 weeks ago
by Anonymous
n/a
การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนบ้านกุดฝั่งแดง 0 1 year 20 weeks ago
by boyoty
n/a
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นเรื่อง การดำรงชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 0 1 year 20 weeks ago
by boyoty
n/a
รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในสถานศึกษาขนาดเล็ก 0 1 year 20 weeks ago
by boyoty
n/a
ประกาศสอบราคา จ้างก่อสร้างส้วมสำหรับนักเรียน แบบ. สปช.605/45 0 1 year 21 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 0 1 year 21 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน สอบราคาจ้างก่อสร้างส้วมสำหรับนักเรียน แบบ สปช.๖๐๕/๔๕ 0 1 year 21 weeks ago
by Anonymous
n/a
บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ม.2 0 1 year 22 weeks ago
by Anonymous
n/a
มูลนิธิพิณแก้ว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญรับชมคลิปวีดีโอชุด "จินตคีตา : พื้นฐานก่อนเรียนดนตรีสากล" 0 1 year 24 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขอเชิญร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนแบบสะเต็มศึกษา โดย ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 0 1 year 25 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร เรื่อง จ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาด 300 ที่นั่ง 0 1 year 26 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านช่องหลาด ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา 0 1 year 27 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา 0 1 year 28 weeks ago
by Anonymous
n/a
มูลนิธิพิณแก้ว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญรับชมคลิปวีดีโอชุด "จินตคีตา : พื้นฐานก่อนเรียนดนตรีสากล" 0 1 year 28 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านปากพู่ฯ 0 1 year 28 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาปีงบประมาณ2560 0 1 year 28 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 0 1 year 28 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา 0 1 year 28 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับมัธยมศึกษา 0 1 year 29 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนคลองพระอุดมประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 015 และสิ่งก่อสร้างประกอบฯ ปีงบประมาณ 2560 0 1 year 29 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับมัธยมศึกษา 0 1 year 29 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารเรียน อาคารประกอบโรงเรียนในสังกัด 0 1 year 29 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 0 1 year 29 weeks ago
by thipsukhon
n/a
สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูและจ้างก่อสร้างส้วม โรงเรียนบ้านลานหิน อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 0 1 year 29 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง) โรงเรียนบ้านคลองหมาก 0 1 year 30 weeks ago
by Anonymous
n/a
อ่านทั้งหมด
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[11,950]
24 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[10,870]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[10,254]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[11,851]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[12,515]
18 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[10,133]
06 กุมภาพันธ์ 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[12,296]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[10,986]
03 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[6,922]
27 มีนาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[12,422]
14 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,454]
22 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[8,939]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[8,595]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[8,770]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,764]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[12,524]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[3,881]
02 พฤษภาคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[12,372]
12 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[3,933]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[10,787]
26 ธันวาคม 2560