เรื่องทั่วไป

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
เรียกสอบราคาจ้างเหมารถยนต์บัสรับส่งนักเรียนเพื่อไปทัศนศึกษาและเข้าค่าย ปีงบประมาณ 2560 0 1 year 15 weeks ago
by Anonymous
n/a
มูลนิธิพิณแก้ว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญผู้สนใจดาวน์โหลด (ฟรี) หนังสือชุด "จินตคีตา" 0 1 year 15 weeks ago
by Anonymous
n/a
มูลนิธิพิณแก้ว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนออนไลน์ หลักสูตร "เตรียมคุณครูอาสา (ดนตรีสากล) แนวทางจินตคีตา" 0 1 year 16 weeks ago
by Anonymous
n/a
มูลนิธิพิณแก้ว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : ตัวอย่าง "เพลงสรรเสริญพระบารมี" ที่จดบันทึกด้วย "โน้ตตัวเลขจินตคีตา" 0 1 year 16 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการทัวร์ ทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 0 1 year 16 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางอรุณลักษณ์ คำมณี เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ เพื่อพัฒนาคุณธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย 0 1 year 17 weeks ago
by Anonymous
n/a
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำนักเรียน โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 สพฐ 0 1 year 17 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"มีความประสงค์จะสร้างอาคารเอนกประสงค์อาคารกีฬา โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 0 1 year 17 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม เรื่อง สอบราคางานปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมอาคารเรียน 216 ก 0 1 year 17 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงาน 0 1 year 18 weeks ago
by Anonymous
n/a
ร่วมส่งแรงใจแรงเชียร์นักเรียนตัวแทนประเทศไทย ชิงชนะเลิศหุ่นยนต์ World Robot Games 2016 ณ เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซีย 0 1 year 20 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนายธวัช เซี่ยงฝอง รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 0 1 year 20 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนอนุบาลเถิน(ท่านางอุปถัมภ์) สอบราคาจ้างการจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารเรียน 0 1 year 20 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนวัดเสนาสน์ ประกาศสอบราคาติดตั้งขยายเขต และปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า งบประมาณ 0 1 year 20 weeks ago
by Anonymous
n/a
รายงานผลการศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด หลักธรรม ของพระพุทธศาสนา เพื่อใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0 1 year 21 weeks ago
by Anonymous
n/a
การพัฒนาชุดการเรียน เรื่อง โครงงานการแปรรูปอาหารจากมะละกอ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านต้นแซะ 0 1 year 22 weeks ago
by Anonymous
n/a
เชิญชวนยื่นเสนอราคา 0 1 year 25 weeks ago
by Anonymous
n/a
แก้ไข ประกาศโรงเรียนวัดพระธาตุพนม “พนมวิทยาคาร” เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน 0 1 year 25 weeks ago
by Anonymous
n/a
ระบบ DMC เข้าใช้งานไม่ได้ครับ 0 1 year 25 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้ศึกษา นางสาวอมรรัตน์ ทองโชติ ครู วิทยฐานะครูชานาญการ 0 1 year 25 weeks ago
by peera
n/a
ชื่อผลงาน บริหารจัดการนักเรียนเรียนรวมโดยน้อมนำพระราชดำรัส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สู่กลยุทธ์ 4M ของนางสาวอังสนา มากูล 0 1 year 25 weeks ago
by Anonymous
n/a
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้สู่ คุณภาพผู้เรียนโดยใช้กลยุทธ์ภาคีเครือข่าย 0 1 year 26 weeks ago
by Anonymous
n/a
สวนสุนันทาเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ส่งประกวดคลิปสั้น ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ1” ชิงเงินรางวัลอีกมากมาย 0 1 year 26 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศโรงเรียนวัดพระธาตุพนม “พนมวิทยาคาร” เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน 0 1 year 26 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นายติระ ไกรเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 0 1 year 27 weeks ago
by Anonymous
n/a
อ่านทั้งหมด
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,438]
06 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,385]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,398]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[510]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,427]
22 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[280]
08 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,983]
13 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,056]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,325]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,819]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[275]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,101]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,222]
24 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,607]
04 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,388]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,561]
04 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,097]
12 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[301]
26 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,014]
14 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,484]
05 ธันวาคม 2560