เรื่องทั่วไป

TopicRepliesCreatedLast replysort icon
บ้านพิณแก้ว : ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : หนังสือความรู้ทางดนตรีสากล เรียบเรียงโดย ส.พิณแก้ว 0 2 years 22 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ : หนังสือ "จินตคีตา : พัฒนาการทางดนตรีเพื่อการพัฒนาทางสมอง" 0 2 years 23 weeks ago
by Anonymous
n/a
รายงานการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านแม่ตูม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 0 2 years 23 weeks ago
by Anonymous
n/a
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด พระพุทธศาสนาพัฒนาคุณภาพชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเลิงบาก 0 2 years 23 weeks ago
by Anonymous
n/a
การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลัก ของคนไทย 12 ประการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอัง 0 2 years 23 weeks ago
by Anonymous
n/a
ถวายพระพร 0 2 years 24 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานรายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการบวกและการลบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 0 2 years 24 weeks ago
by Anonymous
n/a
ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) เทคนิคการสร้างอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ สู่ความเป็นเลิศ 0 2 years 24 weeks ago
by Anonymous
n/a
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยครูจิราภรณ์ ธรรมลังกา 0 2 years 25 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของนางคมคาย พฤกษากร โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0 2 years 25 weeks ago
by Anonymous
n/a
ขอเผยแพร่ผลงานวิชาการ นางคมคาย พฤกษากร โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 0 2 years 25 weeks ago
by Anonymous
n/a
การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 29 0 2 years 25 weeks ago
by Anonymous
n/a
จัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ EOL GEPOT “General English Proficiency Online Test by EOL System” ครั้งที่ 4 0 2 years 25 weeks ago
by Anonymous
n/a
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS4 0 2 years 26 weeks ago
by Anonymous
n/a
รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 0 2 years 26 weeks ago
by Anonymous
n/a
รายงายการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องลำดับและอนุกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.5 โดยนางจิราภรณ์ ธรรมลังกา 0 2 years 26 weeks ago
by Anonymous
n/a
ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 0 2 years 27 weeks ago
by Anonymous
n/a
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 0 2 years 27 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ครูสุภาพร โฃติกาญจนวัฒน์ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ 0 2 years 28 weeks ago
by Anonymous
n/a
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุณศัพท์และการเปรียบเทียบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 2 years 28 weeks ago
by Anonymous
n/a
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนภาคอีสาน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 0 2 years 28 weeks ago
by Anonymous
n/a
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน สังกัด สพป.พิษณุโลก เขต 2 0 2 years 29 weeks ago
by Anonymous
n/a
เผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการให้รางวัลโดยการมีส่วนร่วมขององค์คณะบุคคล สพป.พิษณุโลก เขต 2 0 2 years 29 weeks ago
by Anonymous
n/a
โรงเรียนอนุบาลพญาเม็งราย รับสมัครครูปฐมวัย 1 อัตรา 0 2 years 29 weeks ago
by Anonymous
n/a
การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ หลักสูตรเครื่องหมายลูกเสือหลวง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 0 2 years 30 weeks ago
by Anonymous
n/a
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,619]
22 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,817]
24 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,171]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,655]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,767]
03 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,025]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,515]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,352]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,609]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,514]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,645]
29 มิถุนายน 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,385]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,112]
29 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,906]
06 กุมภาพันธ์ 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,291]
22 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,791]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,357]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,764]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,830]
27 มีนาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,781]
22 กุมภาพันธ์ 2561