• banner_kamol_2557

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล โดยมีนายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1,นายศักดิ์สว่าง สายโส รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะเจ้าหน้ากลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า อ.ภักดีชุมพล โดยได้ดำเนินการประชุมร่วมกับตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่นางกาญจนา แถวหมอ นายก อบต.บ้านเจียง,และนายจรูญ ดอกไม้ รองนายก อบต.วังทอง ,นายมนัส โพธิ์ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า ,นายภาณุพงศ์ บุญเพลิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า และตัวแทนคณะครู โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า และโรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง อำเภอภักดีชุมพล ซึ่งเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล รุ่น 3 สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน ในการแสวงหาความร่วมมือในการขับเคลื่อนโรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อนำไปวางแผนการบริหารจัดการและวางแผนการบริหารงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบลให้มีประสิทธิภาพต่อไป
อ่านทั้งหมด
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[9,169]
28 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[7,451]
06 ธันวาคม 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[8,506]
20 พฤศจิกายน 2556
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[3,979]
01 พฤษภาคม 2557
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี - ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา - ป
เปิด[7,903]
19 พฤศจิกายน 2556
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[2,502]
06 มิถุนายน 2557
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[10,315]
18 ธันวาคม 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[9,904]
22 พฤศจิกายน 2556
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[7,603]
21 มกราคม 2557
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[8,453]
28 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[9,370]
21 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[7,127]
13 ธันวาคม 2556
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[2,300]
16 มิถุนายน 2557
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[7,571]
20 พฤศจิกายน 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[8,493]
25 พฤศจิกายน 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[8,661]
20 พฤศจิกายน 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[7,889]
20 พฤศจิกายน 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[9,905]
10 มกราคม 2557
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[1,687]
23 มิถุนายน 2557
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[7,552]
27 มกราคม 2557