• ประชากรวัยเรียนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา

สพป.นศ.2 เพิ่มศักยภาพให้ครูวิชาการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒาคุณภาพผู้เรียนสู่เป้าหมาย สนองนโยบาย สพฐ.

นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีนายประเสริฐ พรหมศร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีนโยบายให้สพป.ทั่วประเทศดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้กำหนดจุดเน้นการดำเนินงานเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความรู้มีคุณธรรมและสำนึกความเป็นไทย คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องมีทักษะในการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นมีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่องเขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน มีทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยรวมทั้งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มุ่งต่อยอด พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ครูวิชาการโรงเรียนละ 1 คน จำนวน 207 คน เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อให้ครูวิชาการทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการได้เข้ารับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำทีมโดย
ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 และคณะ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสพฐ. ด้านสถานที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผอ.สพป.นศ.2 ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้โอวาทแก่ผู้เข้าประชุมดังนี้
สพป.นศ.2 และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนได้ร่วมลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการซึ่งครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดระบบประกันคุณภาพ การจัดสภาพแวดล้อมการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานงบประมาณเป็นต้น ด้านการจัดการเรียนการสอนปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกเป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการสอบในทุกระดับ เป็นเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในหลายวิชา จึงได้เชิญครูวิชาการซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญมาพูดคุยให้ชัดเจนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 5กลุ่มสาระหลัก สพฐ.ได้ตั้งเป้าไว้ให้มีคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 4 ครูวิชาการจึงต้องมีความตระหนักในบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกของนักเรียน โรงเรียนจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนในแต่ละชั้นเรียน มีจำนวนนักเรียนกี่คนที่อ่านหนังสือไม่ออก ระบุชื่อ- นามสกุลได้ ร.ร.ต้องมีแบบทดสอบการอ่านของนักเรียนและที่สำคัญต้องมีโครงการรองรับและมีกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ ได้เสนอแนะให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอบต.มาส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเรื่อง ใฝ่ดี (ด้านคุณธรรม – จริยธรรม)และใฝ่รู้ (ด้านวิชาการ) การประเมินตนเองของครูมีวิธีการหนึ่งที่จะทำได้โดยจัดป้าย 2 ป้าย ป้ายครูที่หนูต้องการและป้ายครูที่หนูไม่ต้องการเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นความรู้สึกที่มีต่อครูเพื่อที่เพื่อนครูจะได้ปรับปรุงตนเองนำไปสู่ความเข้าใจและการยอมรับจากนักเรียนส่งผลต่อความสนใจในการเรียนรู้ การอบรมในช่วง 2 วันนี้ ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รองผอ.สพป.นศ.2 และคณะจะเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของกรอบความคิด จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/บทบาทของโรงเรียนในการดำเนินงานตามจุดเน้น/การนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้จากโรงเรียนวัดท่ายางและโรงเรียนบ้านชายคลอง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบแกนนำในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้นำชิ้นงานที่ประสบความสำเร็จมาจัดนิทรรศการให้ได้รับชมและศึกษารวมทั้งได้ส่งนักเรียนมาร่วมเป็นวิทยากรร่วม ตนเองรู้สึกชื่มชมทั้ง 2 โรงเรียนซึ่งเป็นแบบอย่างโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการดี ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนระบบดี มีคุณภาพ ทุกคนจะได้ฝึกการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จะได้รับทราบถึงวิธีการวัดผลและประเมินผลระดับห้องเรียนและวิธีการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการขับเคลื่อนจุดเน้นของสพป.นศ. 2 หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วทุกคนจะต้องวางแผนว่าจะดำเนินการอย่างไร จะขยายผลอย่างไร ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบรวมทั้งต้องมีปฏิทินกำกับการทำงานที่ชัดเจน โดยขอให้ครูวิชาการทุกคนใช้ความรู้ ความสามารถ ความอุตสาหะและความพยายามและทำตัวให้มีความสุข สนุกกับงานเพื่อที่จะให้เกิดผลด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ 4 ในทุกกลุ่มสาระวิชาตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ได้ทำและมีความคาดหวังร่วมกันไว้ต่อไป สพป.นศ.2 ได้กำหนดให้มีการประชุมประธานกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการในวันที่ 12 กันยานี้ เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ และสร้างความตระหนัก/ร่วมกระตุ้นการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ สพป.นศ.2 ได้กำหนดให้มีการประเมินภาคสนามในทุกโรงเรียนในช่วงเดือน กันยา 54 โดยจัดกรรมการ จำนวน 14 ชุด ออกประเมินสถานศึกษาที่จัดกลุ่มแฟ้มสีไว้ (สีแดง/โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำไม่ถึงร้อยละ 3 ) โรงเรียนจัดการศึกษา 3 ระดับ (ปฐมวัย,ประถม,มัธยม)รวมทั้งเป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานเพื่อประเมินความดีความชอบไปพร้อมกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กอยู่ได้อย่างมีความสุข โรงเรียนจึงควรกระตุ้นครูให้มีการคัดเลือกชิ้นงานที่มีความเป็นเลิศไว้ทุกกลุ่มสาระ เพื่อให้มี 1 กลุ่มสาระ 1 นวัตกรรมเพื่อต่อยอดให้โรงเรียนคัดเลือก 1 ชิ้นงาน เป็น 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน ในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาของสพป.นศ. 2 ประจำปี 2554 ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยานี้ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการรวมทั้งให้ครู/ผู้บริหารส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ซึ่งจะสามารถต่อยอดเป็นผลงานระดับภาคและระดับชาติได้ และในช่วงเวลานี้คุรุสภาได้เปิดโอกาสให้ครูส่งชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรมเพื่อรับรางวัล 1 แสนครูดีในวันที่ 5 ธันวาฯ ขอให้โรงเรียนดำเนินการด้วย ท้ายสุดขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างทุ่มเทเพื่อสนองนโยบาย สพฐ.และขออวยพรให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง หลังจากนั้นประธานฯได้เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนวัดท่ายางและโรงเรียนบ้านชายคลอง ได้พบปะพูดคุยกับคุณครูที่นำผลงานมาจัดแสดง ได้เสนอแนะเพื่อต่อยอดในบางกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูได้อย่างอบอุ่น ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรีเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง กรอบความคิดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาได้จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและคุณครูหลายท่านจากหลายโรงเรียนร่วมเป็นวิทยากรด้วย การจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะได้รับความร่วมมือจากครูวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามเป้าหมายแล้วยังมีผู้อำนวยการสถานศึกษาจากหลายโรงเรียนสนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วยความตระหนักในบทบาทและให้ความสำคัญรวมทั้งจิตสำนึกที่ดีหลายท่านเพื่อที่จะร่วมกันดำเนินงานควบคู่กับครูวิชาการไปสู่เป้าหมายเดียวกัน......เพื่อให้ฝันเป็นจริงต่อไป เบญจมาศ มัฆนาโส
จำเริญสุข ภู่ดอก
สรุปรายงาน
อ่านทั้งหมด
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[5,968]
01 พฤษภาคม 2557
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[8,615]
13 ธันวาคม 2556
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[9,157]
21 มกราคม 2557
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[11,806]
22 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[9,135]
27 มกราคม 2557
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[9,427]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[9,083]
20 พฤศจิกายน 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[10,058]
25 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[10,933]
28 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[12,523]
18 ธันวาคม 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[9,140]
06 ธันวาคม 2556
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[4,706]
06 มิถุนายน 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[11,203]
21 พฤศจิกายน 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[12,037]
10 มกราคม 2557
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[10,184]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[10,293]
20 พฤศจิกายน 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[10,164]
28 พฤศจิกายน 2556
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[3,655]
23 มิถุนายน 2557
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[4,664]
16 มิถุนายน 2557
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี - ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา - ป
เปิด[9,774]
19 พฤศจิกายน 2556