สพป.นศ.2 เพิ่มศักยภาพให้ครูวิชาการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒาคุณภาพผู้เรียนสู่เป้าหมาย สนองนโยบาย สพฐ.

นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีนายประเสริฐ พรหมศร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีนโยบายให้สพป.ทั่วประเทศดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้กำหนดจุดเน้นการดำเนินงานเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความรู้มีคุณธรรมและสำนึกความเป็นไทย คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องมีทักษะในการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นมีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่องเขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน มีทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยรวมทั้งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มุ่งต่อยอด พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ครูวิชาการโรงเรียนละ 1 คน จำนวน 207 คน เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อให้ครูวิชาการทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการได้เข้ารับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำทีมโดย
ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 และคณะ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสพฐ. ด้านสถานที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผอ.สพป.นศ.2 ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้โอวาทแก่ผู้เข้าประชุมดังนี้
สพป.นศ.2 และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนได้ร่วมลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการซึ่งครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดระบบประกันคุณภาพ การจัดสภาพแวดล้อมการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานงบประมาณเป็นต้น ด้านการจัดการเรียนการสอนปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกเป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการสอบในทุกระดับ เป็นเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในหลายวิชา จึงได้เชิญครูวิชาการซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญมาพูดคุยให้ชัดเจนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 5กลุ่มสาระหลัก สพฐ.ได้ตั้งเป้าไว้ให้มีคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 4 ครูวิชาการจึงต้องมีความตระหนักในบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกของนักเรียน โรงเรียนจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนในแต่ละชั้นเรียน มีจำนวนนักเรียนกี่คนที่อ่านหนังสือไม่ออก ระบุชื่อ- นามสกุลได้ ร.ร.ต้องมีแบบทดสอบการอ่านของนักเรียนและที่สำคัญต้องมีโครงการรองรับและมีกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ ได้เสนอแนะให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอบต.มาส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเรื่อง ใฝ่ดี (ด้านคุณธรรม – จริยธรรม)และใฝ่รู้ (ด้านวิชาการ) การประเมินตนเองของครูมีวิธีการหนึ่งที่จะทำได้โดยจัดป้าย 2 ป้าย ป้ายครูที่หนูต้องการและป้ายครูที่หนูไม่ต้องการเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นความรู้สึกที่มีต่อครูเพื่อที่เพื่อนครูจะได้ปรับปรุงตนเองนำไปสู่ความเข้าใจและการยอมรับจากนักเรียนส่งผลต่อความสนใจในการเรียนรู้ การอบรมในช่วง 2 วันนี้ ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รองผอ.สพป.นศ.2 และคณะจะเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของกรอบความคิด จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/บทบาทของโรงเรียนในการดำเนินงานตามจุดเน้น/การนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้จากโรงเรียนวัดท่ายางและโรงเรียนบ้านชายคลอง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบแกนนำในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้นำชิ้นงานที่ประสบความสำเร็จมาจัดนิทรรศการให้ได้รับชมและศึกษารวมทั้งได้ส่งนักเรียนมาร่วมเป็นวิทยากรร่วม ตนเองรู้สึกชื่มชมทั้ง 2 โรงเรียนซึ่งเป็นแบบอย่างโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการดี ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนระบบดี มีคุณภาพ ทุกคนจะได้ฝึกการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จะได้รับทราบถึงวิธีการวัดผลและประเมินผลระดับห้องเรียนและวิธีการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการขับเคลื่อนจุดเน้นของสพป.นศ. 2 หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วทุกคนจะต้องวางแผนว่าจะดำเนินการอย่างไร จะขยายผลอย่างไร ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบรวมทั้งต้องมีปฏิทินกำกับการทำงานที่ชัดเจน โดยขอให้ครูวิชาการทุกคนใช้ความรู้ ความสามารถ ความอุตสาหะและความพยายามและทำตัวให้มีความสุข สนุกกับงานเพื่อที่จะให้เกิดผลด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ 4 ในทุกกลุ่มสาระวิชาตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ได้ทำและมีความคาดหวังร่วมกันไว้ต่อไป สพป.นศ.2 ได้กำหนดให้มีการประชุมประธานกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการในวันที่ 12 กันยานี้ เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ และสร้างความตระหนัก/ร่วมกระตุ้นการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ สพป.นศ.2 ได้กำหนดให้มีการประเมินภาคสนามในทุกโรงเรียนในช่วงเดือน กันยา 54 โดยจัดกรรมการ จำนวน 14 ชุด ออกประเมินสถานศึกษาที่จัดกลุ่มแฟ้มสีไว้ (สีแดง/โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำไม่ถึงร้อยละ 3 ) โรงเรียนจัดการศึกษา 3 ระดับ (ปฐมวัย,ประถม,มัธยม)รวมทั้งเป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานเพื่อประเมินความดีความชอบไปพร้อมกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กอยู่ได้อย่างมีความสุข โรงเรียนจึงควรกระตุ้นครูให้มีการคัดเลือกชิ้นงานที่มีความเป็นเลิศไว้ทุกกลุ่มสาระ เพื่อให้มี 1 กลุ่มสาระ 1 นวัตกรรมเพื่อต่อยอดให้โรงเรียนคัดเลือก 1 ชิ้นงาน เป็น 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน ในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาของสพป.นศ. 2 ประจำปี 2554 ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยานี้ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการรวมทั้งให้ครู/ผู้บริหารส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ซึ่งจะสามารถต่อยอดเป็นผลงานระดับภาคและระดับชาติได้ และในช่วงเวลานี้คุรุสภาได้เปิดโอกาสให้ครูส่งชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรมเพื่อรับรางวัล 1 แสนครูดีในวันที่ 5 ธันวาฯ ขอให้โรงเรียนดำเนินการด้วย ท้ายสุดขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างทุ่มเทเพื่อสนองนโยบาย สพฐ.และขออวยพรให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง หลังจากนั้นประธานฯได้เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนวัดท่ายางและโรงเรียนบ้านชายคลอง ได้พบปะพูดคุยกับคุณครูที่นำผลงานมาจัดแสดง ได้เสนอแนะเพื่อต่อยอดในบางกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูได้อย่างอบอุ่น ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรีเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง กรอบความคิดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาได้จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและคุณครูหลายท่านจากหลายโรงเรียนร่วมเป็นวิทยากรด้วย การจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะได้รับความร่วมมือจากครูวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามเป้าหมายแล้วยังมีผู้อำนวยการสถานศึกษาจากหลายโรงเรียนสนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วยความตระหนักในบทบาทและให้ความสำคัญรวมทั้งจิตสำนึกที่ดีหลายท่านเพื่อที่จะร่วมกันดำเนินงานควบคู่กับครูวิชาการไปสู่เป้าหมายเดียวกัน......เพื่อให้ฝันเป็นจริงต่อไป เบญจมาศ มัฆนาโส
จำเริญสุข ภู่ดอก
สรุปรายงาน
อ่านทั้งหมด
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[25,316]
15 พฤศจิกายน 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[28,545]
10 พฤษภาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[30,465]
20 มกราคม 2559
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจจุบัน 6
เปิด[1,346]
02 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[25,200]
26 ตุลาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[29,841]
04 เมษายน 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[25,127]
24 พฤศจิกายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิ
เปิด[1,359]
02 พฤศจิกายน 2560
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[25,384]
08 พฤศจิกายน 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[30,321]
20 มกราคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[28,499]
31 พฤษภาคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[25,121]
26 ตุลาคม 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[3,045]
10 ตุลาคม 2560
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[25,126]
15 พฤศจิกายน 2559
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา
เปิด[1,609]
30 ตุลาคม 2560
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[28,358]
10 มิถุนายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[29,862]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[25,146]
28 ตุลาคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[28,932]
24 มีนาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[30,163]
10 กุมภาพันธ์ 2559