• 01

สพป.นศ.2 เพิ่มศักยภาพให้ครูวิชาการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒาคุณภาพผู้เรียนสู่เป้าหมาย สนองนโยบาย สพฐ.

นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีนายประเสริฐ พรหมศร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีนโยบายให้สพป.ทั่วประเทศดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้กำหนดจุดเน้นการดำเนินงานเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความรู้มีคุณธรรมและสำนึกความเป็นไทย คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องมีทักษะในการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นมีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่องเขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน มีทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยรวมทั้งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มุ่งต่อยอด พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ครูวิชาการโรงเรียนละ 1 คน จำนวน 207 คน เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อให้ครูวิชาการทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการได้เข้ารับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำทีมโดย
ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 และคณะ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสพฐ. ด้านสถานที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผอ.สพป.นศ.2 ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้โอวาทแก่ผู้เข้าประชุมดังนี้
สพป.นศ.2 และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนได้ร่วมลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการซึ่งครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดระบบประกันคุณภาพ การจัดสภาพแวดล้อมการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานงบประมาณเป็นต้น ด้านการจัดการเรียนการสอนปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกเป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการสอบในทุกระดับ เป็นเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในหลายวิชา จึงได้เชิญครูวิชาการซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญมาพูดคุยให้ชัดเจนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 5กลุ่มสาระหลัก สพฐ.ได้ตั้งเป้าไว้ให้มีคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 4 ครูวิชาการจึงต้องมีความตระหนักในบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกของนักเรียน โรงเรียนจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนในแต่ละชั้นเรียน มีจำนวนนักเรียนกี่คนที่อ่านหนังสือไม่ออก ระบุชื่อ- นามสกุลได้ ร.ร.ต้องมีแบบทดสอบการอ่านของนักเรียนและที่สำคัญต้องมีโครงการรองรับและมีกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ ได้เสนอแนะให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอบต.มาส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเรื่อง ใฝ่ดี (ด้านคุณธรรม – จริยธรรม)และใฝ่รู้ (ด้านวิชาการ) การประเมินตนเองของครูมีวิธีการหนึ่งที่จะทำได้โดยจัดป้าย 2 ป้าย ป้ายครูที่หนูต้องการและป้ายครูที่หนูไม่ต้องการเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นความรู้สึกที่มีต่อครูเพื่อที่เพื่อนครูจะได้ปรับปรุงตนเองนำไปสู่ความเข้าใจและการยอมรับจากนักเรียนส่งผลต่อความสนใจในการเรียนรู้ การอบรมในช่วง 2 วันนี้ ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รองผอ.สพป.นศ.2 และคณะจะเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของกรอบความคิด จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/บทบาทของโรงเรียนในการดำเนินงานตามจุดเน้น/การนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้จากโรงเรียนวัดท่ายางและโรงเรียนบ้านชายคลอง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบแกนนำในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้นำชิ้นงานที่ประสบความสำเร็จมาจัดนิทรรศการให้ได้รับชมและศึกษารวมทั้งได้ส่งนักเรียนมาร่วมเป็นวิทยากรร่วม ตนเองรู้สึกชื่มชมทั้ง 2 โรงเรียนซึ่งเป็นแบบอย่างโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการดี ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนระบบดี มีคุณภาพ ทุกคนจะได้ฝึกการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จะได้รับทราบถึงวิธีการวัดผลและประเมินผลระดับห้องเรียนและวิธีการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการขับเคลื่อนจุดเน้นของสพป.นศ. 2 หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วทุกคนจะต้องวางแผนว่าจะดำเนินการอย่างไร จะขยายผลอย่างไร ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบรวมทั้งต้องมีปฏิทินกำกับการทำงานที่ชัดเจน โดยขอให้ครูวิชาการทุกคนใช้ความรู้ ความสามารถ ความอุตสาหะและความพยายามและทำตัวให้มีความสุข สนุกกับงานเพื่อที่จะให้เกิดผลด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ 4 ในทุกกลุ่มสาระวิชาตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ได้ทำและมีความคาดหวังร่วมกันไว้ต่อไป สพป.นศ.2 ได้กำหนดให้มีการประชุมประธานกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการในวันที่ 12 กันยานี้ เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ และสร้างความตระหนัก/ร่วมกระตุ้นการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ สพป.นศ.2 ได้กำหนดให้มีการประเมินภาคสนามในทุกโรงเรียนในช่วงเดือน กันยา 54 โดยจัดกรรมการ จำนวน 14 ชุด ออกประเมินสถานศึกษาที่จัดกลุ่มแฟ้มสีไว้ (สีแดง/โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำไม่ถึงร้อยละ 3 ) โรงเรียนจัดการศึกษา 3 ระดับ (ปฐมวัย,ประถม,มัธยม)รวมทั้งเป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานเพื่อประเมินความดีความชอบไปพร้อมกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กอยู่ได้อย่างมีความสุข โรงเรียนจึงควรกระตุ้นครูให้มีการคัดเลือกชิ้นงานที่มีความเป็นเลิศไว้ทุกกลุ่มสาระ เพื่อให้มี 1 กลุ่มสาระ 1 นวัตกรรมเพื่อต่อยอดให้โรงเรียนคัดเลือก 1 ชิ้นงาน เป็น 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน ในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาของสพป.นศ. 2 ประจำปี 2554 ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยานี้ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการรวมทั้งให้ครู/ผู้บริหารส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ซึ่งจะสามารถต่อยอดเป็นผลงานระดับภาคและระดับชาติได้ และในช่วงเวลานี้คุรุสภาได้เปิดโอกาสให้ครูส่งชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรมเพื่อรับรางวัล 1 แสนครูดีในวันที่ 5 ธันวาฯ ขอให้โรงเรียนดำเนินการด้วย ท้ายสุดขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างทุ่มเทเพื่อสนองนโยบาย สพฐ.และขออวยพรให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง หลังจากนั้นประธานฯได้เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนวัดท่ายางและโรงเรียนบ้านชายคลอง ได้พบปะพูดคุยกับคุณครูที่นำผลงานมาจัดแสดง ได้เสนอแนะเพื่อต่อยอดในบางกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูได้อย่างอบอุ่น ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรีเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง กรอบความคิดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาได้จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและคุณครูหลายท่านจากหลายโรงเรียนร่วมเป็นวิทยากรด้วย การจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะได้รับความร่วมมือจากครูวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามเป้าหมายแล้วยังมีผู้อำนวยการสถานศึกษาจากหลายโรงเรียนสนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วยความตระหนักในบทบาทและให้ความสำคัญรวมทั้งจิตสำนึกที่ดีหลายท่านเพื่อที่จะร่วมกันดำเนินงานควบคู่กับครูวิชาการไปสู่เป้าหมายเดียวกัน......เพื่อให้ฝันเป็นจริงต่อไป เบญจมาศ มัฆนาโส
จำเริญสุข ภู่ดอก
สรุปรายงาน
อ่านทั้งหมด
นายสมชาย รองเหลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[5,443]
01 ธันวาคม 2557
(ประวัติโดยสังเขป) นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ** ประวัติส่วนตัว เกิดวันที
เปิด[5,566]
21 พฤศจิกายน 2557
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายวิรัตน สกุณา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 เกิด วันที่ 7 กรกฎาคม 2499 สมรสกั
เปิด[1,346]
02 มีนาคม 2558
ดร.เกรียงพงศ์ ภูมิราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1.เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2501 2.วันบรรจุเข้ารับราชการ :
เปิด[3,373]
12 มกราคม 2558
นายปริญญา ธรเสนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒(นครพนม-มุกดาหาร) ๑. ประวัติ นายปริญญา ธรเสนา ตำแหน่ง ผู้อ
เปิด[3,101]
28 มกราคม 2558
ดร.ไพศาล ปันแดน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 วุฒิการศึกษา ศษ.บ.(สังคมศึกษา,บริหารการศึกษา), ศศ.ม.(ไท
เปิด[5,489]
09 ธันวาคม 2557
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 28 สิงหาคม
เปิด[5,945]
21 พฤศจิกายน 2557
1. ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2502 ณ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 บ้านป่าแดง ตำบลป่าเ
เปิด[6,086]
20 พฤศจิกายน 2557
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจ
เปิด[2,409]
12 กุมภาพันธ์ 2558
นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 วัน เดือน ปีเกิด 2 มิถุนายน 2504 อำเภอคง จังหว
เปิด[3,743]
22 มกราคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายสมรักษ์ นามสกุล ถวาย เกิดวันที่ 13 เดือน มีนาคม พุทธศักราช 2504 ภูมิลำเนา จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ปัจจุบัน บ้
เปิด[2,677]
30 มกราคม 2558
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 2 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 - ประวัติและผลงาน ชื่อ นายธา
เปิด[4,208]
17 ธันวาคม 2557
นายประถม เชื้อหมอ เกิดเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2503 เป็นบุตรของนายปัน เชื้อหมอ และนางมี เชื้อหมอ จบชั้น ป.4 ที่ ร.ร.บ้านหลวง กิ่งอำเภอบ้านหลวง
เปิด[4,665]
15 ธันวาคม 2557
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิ
เปิด[5,057]
24 พฤศจิกายน 2557
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[2,761]
22 มกราคม 2558
ประวัติส่วนตัว นายจักรพรรดิ์ จิตมณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2502 ภรรยา
เปิด[3,071]
16 มกราคม 2558
*ประวัติการทำงาน ท่านอยู่บ้านเลขที่ 332 หมู่ที่ 18 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เกิดวันที่ 8 มกราคม 2500 สมรสกับนา
เปิด[4,586]
14 ธันวาคม 2557
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 วัน เดือน ปีเกิด 10 มีนาคม 2506 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัว
เปิด[5,557]
25 พฤศจิกายน 2557
นายพรชัย โพคันโย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 โทร 081-0529563 E-MAIL : PHOKHANYO@GMAIL.COM
เปิด[5,342]
25 พฤศจิกายน 2557
ชื่อ : นายสุดใจ มอญรัต วัน/เดือน/ปี : 22 มกราคม 2503 อายุ : 54 ปี อายุราชการ : 36 ปี ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[4,267]
16 ธันวาคม 2557