• วิสัยทัศน์2557

สพป.นศ.2 เพิ่มศักยภาพให้ครูวิชาการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒาคุณภาพผู้เรียนสู่เป้าหมาย สนองนโยบาย สพฐ.

นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีนายประเสริฐ พรหมศร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีนโยบายให้สพป.ทั่วประเทศดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้กำหนดจุดเน้นการดำเนินงานเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความรู้มีคุณธรรมและสำนึกความเป็นไทย คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องมีทักษะในการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นมีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่องเขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน มีทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยรวมทั้งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มุ่งต่อยอด พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ครูวิชาการโรงเรียนละ 1 คน จำนวน 207 คน เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อให้ครูวิชาการทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการได้เข้ารับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำทีมโดย
ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 และคณะ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสพฐ. ด้านสถานที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผอ.สพป.นศ.2 ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้โอวาทแก่ผู้เข้าประชุมดังนี้
สพป.นศ.2 และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนได้ร่วมลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการซึ่งครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดระบบประกันคุณภาพ การจัดสภาพแวดล้อมการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานงบประมาณเป็นต้น ด้านการจัดการเรียนการสอนปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกเป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการสอบในทุกระดับ เป็นเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในหลายวิชา จึงได้เชิญครูวิชาการซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญมาพูดคุยให้ชัดเจนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 5กลุ่มสาระหลัก สพฐ.ได้ตั้งเป้าไว้ให้มีคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 4 ครูวิชาการจึงต้องมีความตระหนักในบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกของนักเรียน โรงเรียนจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนในแต่ละชั้นเรียน มีจำนวนนักเรียนกี่คนที่อ่านหนังสือไม่ออก ระบุชื่อ- นามสกุลได้ ร.ร.ต้องมีแบบทดสอบการอ่านของนักเรียนและที่สำคัญต้องมีโครงการรองรับและมีกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ ได้เสนอแนะให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอบต.มาส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเรื่อง ใฝ่ดี (ด้านคุณธรรม – จริยธรรม)และใฝ่รู้ (ด้านวิชาการ) การประเมินตนเองของครูมีวิธีการหนึ่งที่จะทำได้โดยจัดป้าย 2 ป้าย ป้ายครูที่หนูต้องการและป้ายครูที่หนูไม่ต้องการเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นความรู้สึกที่มีต่อครูเพื่อที่เพื่อนครูจะได้ปรับปรุงตนเองนำไปสู่ความเข้าใจและการยอมรับจากนักเรียนส่งผลต่อความสนใจในการเรียนรู้ การอบรมในช่วง 2 วันนี้ ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รองผอ.สพป.นศ.2 และคณะจะเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของกรอบความคิด จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/บทบาทของโรงเรียนในการดำเนินงานตามจุดเน้น/การนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้จากโรงเรียนวัดท่ายางและโรงเรียนบ้านชายคลอง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบแกนนำในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้นำชิ้นงานที่ประสบความสำเร็จมาจัดนิทรรศการให้ได้รับชมและศึกษารวมทั้งได้ส่งนักเรียนมาร่วมเป็นวิทยากรร่วม ตนเองรู้สึกชื่มชมทั้ง 2 โรงเรียนซึ่งเป็นแบบอย่างโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการดี ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนระบบดี มีคุณภาพ ทุกคนจะได้ฝึกการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จะได้รับทราบถึงวิธีการวัดผลและประเมินผลระดับห้องเรียนและวิธีการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการขับเคลื่อนจุดเน้นของสพป.นศ. 2 หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วทุกคนจะต้องวางแผนว่าจะดำเนินการอย่างไร จะขยายผลอย่างไร ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบรวมทั้งต้องมีปฏิทินกำกับการทำงานที่ชัดเจน โดยขอให้ครูวิชาการทุกคนใช้ความรู้ ความสามารถ ความอุตสาหะและความพยายามและทำตัวให้มีความสุข สนุกกับงานเพื่อที่จะให้เกิดผลด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ 4 ในทุกกลุ่มสาระวิชาตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ได้ทำและมีความคาดหวังร่วมกันไว้ต่อไป สพป.นศ.2 ได้กำหนดให้มีการประชุมประธานกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการในวันที่ 12 กันยานี้ เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ และสร้างความตระหนัก/ร่วมกระตุ้นการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ สพป.นศ.2 ได้กำหนดให้มีการประเมินภาคสนามในทุกโรงเรียนในช่วงเดือน กันยา 54 โดยจัดกรรมการ จำนวน 14 ชุด ออกประเมินสถานศึกษาที่จัดกลุ่มแฟ้มสีไว้ (สีแดง/โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำไม่ถึงร้อยละ 3 ) โรงเรียนจัดการศึกษา 3 ระดับ (ปฐมวัย,ประถม,มัธยม)รวมทั้งเป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานเพื่อประเมินความดีความชอบไปพร้อมกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กอยู่ได้อย่างมีความสุข โรงเรียนจึงควรกระตุ้นครูให้มีการคัดเลือกชิ้นงานที่มีความเป็นเลิศไว้ทุกกลุ่มสาระ เพื่อให้มี 1 กลุ่มสาระ 1 นวัตกรรมเพื่อต่อยอดให้โรงเรียนคัดเลือก 1 ชิ้นงาน เป็น 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน ในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาของสพป.นศ. 2 ประจำปี 2554 ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยานี้ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการรวมทั้งให้ครู/ผู้บริหารส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ซึ่งจะสามารถต่อยอดเป็นผลงานระดับภาคและระดับชาติได้ และในช่วงเวลานี้คุรุสภาได้เปิดโอกาสให้ครูส่งชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรมเพื่อรับรางวัล 1 แสนครูดีในวันที่ 5 ธันวาฯ ขอให้โรงเรียนดำเนินการด้วย ท้ายสุดขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างทุ่มเทเพื่อสนองนโยบาย สพฐ.และขออวยพรให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง หลังจากนั้นประธานฯได้เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนวัดท่ายางและโรงเรียนบ้านชายคลอง ได้พบปะพูดคุยกับคุณครูที่นำผลงานมาจัดแสดง ได้เสนอแนะเพื่อต่อยอดในบางกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูได้อย่างอบอุ่น ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรีเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง กรอบความคิดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาได้จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและคุณครูหลายท่านจากหลายโรงเรียนร่วมเป็นวิทยากรด้วย การจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะได้รับความร่วมมือจากครูวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามเป้าหมายแล้วยังมีผู้อำนวยการสถานศึกษาจากหลายโรงเรียนสนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วยความตระหนักในบทบาทและให้ความสำคัญรวมทั้งจิตสำนึกที่ดีหลายท่านเพื่อที่จะร่วมกันดำเนินงานควบคู่กับครูวิชาการไปสู่เป้าหมายเดียวกัน......เพื่อให้ฝันเป็นจริงต่อไป เบญจมาศ มัฆนาโส
จำเริญสุข ภู่ดอก
สรุปรายงาน
อ่านทั้งหมด
เกิดเมื่อวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2502 เวลา 09.00 น. แรม 3 ค่ำ เดือน 11 ปีกุน ณ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[230]
20 พฤศจิกายน 2557
คติการทำงาน : “เมื่อมีความรู้น้อย ก็อย่าเกี่ยงงาน” การศึกษา : ว.ท.บ. เกษตรศาสตร์บางพระ ปี พ.ศ. 2530 ศษม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ
เปิด[1,369]
03 พฤศจิกายน 2557
คติการทำงาน "ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และบุคลากรทุกคนในเขตพื้นที่การศึกษาล้วนมีความสำคัญเท่ากันหมด เพราะต่างก็ทำหน้าที่เป็นฟันเฟือง เพื่อขับเค
เปิด[1,474]
24 ตุลาคม 2557
1. ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายดิเรก นามสกุล ต่ายเมือง เกิดวันที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2501 อายุ 56 ปี ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน ผู้อ
เปิด[438]
17 พฤศจิกายน 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ...นายเสนอ ทองจีน ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
เปิด[1,353]
29 ตุลาคม 2557
นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2508 อายุ 48 ปี เป็นบุตรของนาย
เปิด[1,888]
16 ตุลาคม 2557
ดร.โชติพิพัฒน์ จุลมณีรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 28 สิงหาคม
เปิด[161]
21 พฤศจิกายน 2557
...นายชาญชัย รสจันทร์ ...ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ประวัติส่วนตัว ...อายุ 56 ปี ภูมิลำเนาเดิม 58
เปิด[971]
07 พฤศจิกายน 2557
นายธนชน มุทาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๐๓ อายุ
เปิด[1,924]
17 ตุลาคม 2557
ประวัติส่วนตัว นายภิญโญ จันทรวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เกิดวันที่18 เมษายน 2503 ภูมิลำเนา อำเภอสะเ
เปิด[2,017]
16 ตุลาคม 2557
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2500 ประวัติการศึกษา พ.ศ.2509
เปิด[1,302]
21 ตุลาคม 2557
(ประวัติโดยสังเขป) นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ** ประวัติส่วนตัว เกิดวันที
เปิด[38]
21 พฤศจิกายน 2557
นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๓ วัน/เดือน/ปีเกิด : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ ภูมิลำเนา : ๓๙๗/๑๑
เปิด[1,607]
29 ตุลาคม 2557
ประวัติ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี คู่สมรส นางจิราพร ไทยวรรณศรี ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการ สพป.พิษณุโลก เขต ๑ บุตร-ธิดา นายกา
เปิด[2,157]
15 ตุลาคม 2557
• ประวัติส่วนตัว นายอารักษ์ พัฒนถาวร วัน เดือน ปี เกิด ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๐๐ ภูมิลำเนาเดิม จ.พิจิตร ที่อยู่ปัจจุบัน อ.ท่าเรือ จ.พระนค
เปิด[542]
14 พฤศจิกายน 2557
นายมนูญ จันทร์สุข เกิดวันที่ 24 ตุลาคม 2503 ณ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร อายุ 53 ปี 7 เดือน ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาจ
เปิด[330]
18 พฤศจิกายน 2557
นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 Tel : 086-4809137 , 081-7388506 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ
เปิด[1,789]
15 ตุลาคม 2557
นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเ
เปิด[1,960]
16 ตุลาคม 2557
นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 - เกิดวันที่ 4 มีนาคม 2506 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวัดเพลง
เปิด[1,821]
14 ตุลาคม 2557
นายภูมิชน วัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 วัน เดือนปี เกิด 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ประวัติการศึกษา
เปิด[1,394]
22 ตุลาคม 2557