สพป.นศ.2 เพิ่มศักยภาพให้ครูวิชาการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒาคุณภาพผู้เรียนสู่เป้าหมาย สนองนโยบาย สพฐ.

นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมีนายประเสริฐ พรหมศร ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีนโยบายให้สพป.ทั่วประเทศดำเนินการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ซึ่งได้กำหนดจุดเน้นการดำเนินงานเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย มีความรู้มีคุณธรรมและสำนึกความเป็นไทย คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต้องมีทักษะในการอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็นมีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อ่านคล่องเขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะการคิดขั้นพื้นฐาน มีทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัยรวมทั้งนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มุ่งต่อยอด พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ทักษะการคิดขั้นสูง ทักษะชีวิตและทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย เพื่อสนองนโยบายดังกล่าวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จึงได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแก่ครูวิชาการโรงเรียนละ 1 คน จำนวน 207 คน เป็นเวลา 2 วัน ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือเพื่อให้ครูวิชาการทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการได้เข้ารับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินำทีมโดย
ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รอง ผอ.สพป.นศ.2 และคณะ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสพฐ. ด้านสถานที่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผอ.สพป.นศ.2 ได้กล่าวเปิดการประชุมและให้โอวาทแก่ผู้เข้าประชุมดังนี้
สพป.นศ.2 และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนได้ร่วมลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการซึ่งครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดระบบประกันคุณภาพ การจัดสภาพแวดล้อมการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานงบประมาณเป็นต้น ด้านการจัดการเรียนการสอนปัญหานักเรียนอ่านหนังสือไม่ออกเป็นปัญหาที่สำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการสอบในทุกระดับ เป็นเหตุให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำในหลายวิชา จึงได้เชิญครูวิชาการซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญมาพูดคุยให้ชัดเจนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 5กลุ่มสาระหลัก สพฐ.ได้ตั้งเป้าไว้ให้มีคุณภาพอย่างน้อยร้อยละ 4 ครูวิชาการจึงต้องมีความตระหนักในบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกของนักเรียน โรงเรียนจะต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนในแต่ละชั้นเรียน มีจำนวนนักเรียนกี่คนที่อ่านหนังสือไม่ออก ระบุชื่อ- นามสกุลได้ ร.ร.ต้องมีแบบทดสอบการอ่านของนักเรียนและที่สำคัญต้องมีโครงการรองรับและมีกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนให้อ่านออกเขียนได้ ได้เสนอแนะให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอบต.มาส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในเรื่อง ใฝ่ดี (ด้านคุณธรรม – จริยธรรม)และใฝ่รู้ (ด้านวิชาการ) การประเมินตนเองของครูมีวิธีการหนึ่งที่จะทำได้โดยจัดป้าย 2 ป้าย ป้ายครูที่หนูต้องการและป้ายครูที่หนูไม่ต้องการเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นความรู้สึกที่มีต่อครูเพื่อที่เพื่อนครูจะได้ปรับปรุงตนเองนำไปสู่ความเข้าใจและการยอมรับจากนักเรียนส่งผลต่อความสนใจในการเรียนรู้ การอบรมในช่วง 2 วันนี้ ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรี รองผอ.สพป.นศ.2 และคณะจะเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของกรอบความคิด จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/บทบาทของโรงเรียนในการดำเนินงานตามจุดเน้น/การนำเสนอตัวอย่างการจัดการเรียนรู้จากโรงเรียนวัดท่ายางและโรงเรียนบ้านชายคลอง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบแกนนำในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้นำชิ้นงานที่ประสบความสำเร็จมาจัดนิทรรศการให้ได้รับชมและศึกษารวมทั้งได้ส่งนักเรียนมาร่วมเป็นวิทยากรร่วม ตนเองรู้สึกชื่มชมทั้ง 2 โรงเรียนซึ่งเป็นแบบอย่างโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการดี ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนระบบดี มีคุณภาพ ทุกคนจะได้ฝึกการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จะได้รับทราบถึงวิธีการวัดผลและประเมินผลระดับห้องเรียนและวิธีการรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการขับเคลื่อนจุดเน้นของสพป.นศ. 2 หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมแล้วทุกคนจะต้องวางแผนว่าจะดำเนินการอย่างไร จะขยายผลอย่างไร ต้องกำหนดผู้รับผิดชอบรวมทั้งต้องมีปฏิทินกำกับการทำงานที่ชัดเจน โดยขอให้ครูวิชาการทุกคนใช้ความรู้ ความสามารถ ความอุตสาหะและความพยายามและทำตัวให้มีความสุข สนุกกับงานเพื่อที่จะให้เกิดผลด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อยร้อยละ 4 ในทุกกลุ่มสาระวิชาตามคำรับรองการปฏิบัติราชการที่ได้ทำและมีความคาดหวังร่วมกันไว้ต่อไป สพป.นศ.2 ได้กำหนดให้มีการประชุมประธานกรรมการสถานศึกษาและคณะกรรมการในวันที่ 12 กันยานี้ เพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ และสร้างความตระหนัก/ร่วมกระตุ้นการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ สพป.นศ.2 ได้กำหนดให้มีการประเมินภาคสนามในทุกโรงเรียนในช่วงเดือน กันยา 54 โดยจัดกรรมการ จำนวน 14 ชุด ออกประเมินสถานศึกษาที่จัดกลุ่มแฟ้มสีไว้ (สีแดง/โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำไม่ถึงร้อยละ 3 ) โรงเรียนจัดการศึกษา 3 ระดับ (ปฐมวัย,ประถม,มัธยม)รวมทั้งเป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานเพื่อประเมินความดีความชอบไปพร้อมกันโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อให้โรงเรียนขนาดเล็กอยู่ได้อย่างมีความสุข โรงเรียนจึงควรกระตุ้นครูให้มีการคัดเลือกชิ้นงานที่มีความเป็นเลิศไว้ทุกกลุ่มสาระ เพื่อให้มี 1 กลุ่มสาระ 1 นวัตกรรมเพื่อต่อยอดให้โรงเรียนคัดเลือก 1 ชิ้นงาน เป็น 1 นวัตกรรม 1 โรงเรียน ในงานเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษาของสพป.นศ. 2 ประจำปี 2554 ในระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยานี้ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการรวมทั้งให้ครู/ผู้บริหารส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ซึ่งจะสามารถต่อยอดเป็นผลงานระดับภาคและระดับชาติได้ และในช่วงเวลานี้คุรุสภาได้เปิดโอกาสให้ครูส่งชิ้นงานที่เป็นนวัตกรรมเพื่อรับรางวัล 1 แสนครูดีในวันที่ 5 ธันวาฯ ขอให้โรงเรียนดำเนินการด้วย ท้ายสุดขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันดำเนินงานอย่างทุ่มเทเพื่อสนองนโยบาย สพฐ.และขออวยพรให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง หลังจากนั้นประธานฯได้เยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนวัดท่ายางและโรงเรียนบ้านชายคลอง ได้พบปะพูดคุยกับคุณครูที่นำผลงานมาจัดแสดง ได้เสนอแนะเพื่อต่อยอดในบางกิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคุณครูได้อย่างอบอุ่น ว่าที่ร้อยโทสุเวศ กลับศรีเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง กรอบความคิดจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาได้จากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาและคุณครูหลายท่านจากหลายโรงเรียนร่วมเป็นวิทยากรด้วย การจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะได้รับความร่วมมือจากครูวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วนตามเป้าหมายแล้วยังมีผู้อำนวยการสถานศึกษาจากหลายโรงเรียนสนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้วยความตระหนักในบทบาทและให้ความสำคัญรวมทั้งจิตสำนึกที่ดีหลายท่านเพื่อที่จะร่วมกันดำเนินงานควบคู่กับครูวิชาการไปสู่เป้าหมายเดียวกัน......เพื่อให้ฝันเป็นจริงต่อไป เบญจมาศ มัฆนาโส
จำเริญสุข ภู่ดอก
สรุปรายงาน
อ่านทั้งหมด
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[7,243]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[9,289]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[9,060]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[6,967]
02 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[8,399]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[2,093]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[5,145]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[9,041]
08 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[2,088]
02 พฤษภาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[9,180]
08 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[10,579]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[10,131]
22 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[10,228]
24 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[10,693]
14 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[10,678]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[10,778]
18 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[6,873]
28 กุมภาพันธ์ 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[8,758]
22 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[8,528]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[10,831]
14 ธันวาคม 2560