ผมอยากอยู่ที่นี่ให้นานที่สุด" ประโยคก่อนตายครูใหญ่บ้านสะนอ เหตุการณ์คนร้ายฆ่า นายนอง บุญศักดิ์ อายุ 50 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ขณะเดินทางมุ่งหน้าไปรับภรรยาซึ่งเป็นครูอีกโรงเรียนหนึ่งเพื่อกลับบ้าน 24 สิงหาคม 2550 เป็นอีกหนึ่งควา

ผมอยากอยู่ที่นี่ให้นานที่สุด" ประโยคก่อนตายครูใหญ่บ้านสะนอ เหตุการณ์คนร้ายฆ่า นายนอง บุญศักดิ์ อายุ 50 ปี ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ขณะเดินทางมุ่งหน้าไปรับภรรยาซึ่งเป็นครูอีกโรงเรียนหนึ่งเพื่อกลับบ้าน 24 สิงหาคม 2550 เป็นอีกหนึ่งความทรงจำ สำหรับผู้ที่คุ้นเคยและรู้จักที่สมควรจารึกไว้เพื่อยกย่องและเชิดชูชีวิตของแม่พิมพ์คนหนึ่ง อาจารย์นอง บุญศักดิ์ ประวัติส่วนตัว เกิดที่หมู่ที่ 12 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2498 ที่อยู่ปัจจุบัน 38/3 หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ประวัติการศึกษา 1. ระดับประถมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนบ้านหนองขวน
2. ระดับประถมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนท่าช้าง (เรียงราษฎร์อุทิศ)
3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
5. ระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
6. ระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. ระดับปริญญาเอก กำลังศึกษาสาขา Doctor of Philosophy Program in Human Resources Development มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการทำงาน 1. ครูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนศรีวารินทร์ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส(2522-2538)
2. ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนสุคิรินวิทยา อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส (2538-2539)
3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส (2539-2544)
4. อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสะนอพิทยาคม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (2544 -2546)
5. ผู้อำนวยการโรงเรียนสะนอพิทยาคม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี (2546 -ปัจจุบัน) ประวัติการอบรม ดูงาน 1. อบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2536
2. อบรมหลักสูตรการวัดและประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษา ณ สถาบันพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2545
3. อบรมหลักสูตรการดำเนินงานพัสดุโรงเรียน ณ กองพัสดุและอุปกรณ์ศึกษา พ.ศ.2537
4. อบรมหลักสูตรการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ณ กองพัสดุและอุปกรณ์ศึกษา พ.ศ.2535
5. ศึกษาดูงานจัดการศึกษา Educator Programe ณ เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.2536
6. ศึกษาดูงานประเทศเยอรมัน ออสเตรีย และสวิสเซอร์แลนด์ พ.ศ. 2550 ความสนใจ/ความถนัด/ความสามารถพิเศษ 1. การศึกษาภาษา
2. การวิจัยการศึกษา
3. งานไฟฟ้า-อิเลคทรอนิกส์
4. คอมพิวเตอร์ และการใช้แอปริเคชั่นต่างๆ
อ่านทั้งหมด
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[573]
06 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[469]
07 ธันวาคม 2560
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,243]
26 พฤศจิกายน 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[1,028]
29 พฤศจิกายน 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[133]
12 ธันวาคม 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[1,178]
28 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[438]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[461]
07 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[470]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,263]
27 พฤศจิกายน 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[1,011]
30 พฤศจิกายน 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[504]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[706]
04 ธันวาคม 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[1,150]
28 พฤศจิกายน 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[45]
13 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[572]
05 ธันวาคม 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[686]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[648]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[1,143]
28 พฤศจิกายน 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,222]
27 พฤศจิกายน 2560