• songkranday_2557

สพป.พังงา จัดอบรม ก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส์

สพป.พังงา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 มีนาคม 2555 ณ ห้องศูนย์พัฒนาครู สพป.พังงา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ระบบการตรวจสอบ ข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถตรวจสอบ แก้ไขประวัติได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2555 โดยมี นายทีปวิทย์ ศรีอินทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 72 คน สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จ้างบริษัทแซฟไฟร์แอนด์ดีเวลล็อปเม็นท์จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการโครงการขยายผลระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งบริษัทได้จัดทำข้อมูลปฐมภูมิโดยการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และต้องขยายผลระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การบันทึกรายการในระบบ Competency Management Supporting System (cmss)ระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงต้องระดมบุคลากรร่วมปฏิบัติงานในการให้ความรู้ ความเข้าใจในระบบ เพื่อบริหารจัดการ ควบคุม รับรอง ตรวจสอบถูกต้องของข้อมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ธนพร ภาพ/ข่าว
อ่านทั้งหมด
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[4,476]
20 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[5,999]
22 พฤศจิกายน 2556
ประวัติ นายสมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เบอร์โทรศัพท์ 085-4647557 Email: Samoot
เปิด[4,676]
18 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[3,964]
13 ธันวาคม 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[4,868]
25 พฤศจิกายน 2556
นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[4,583]
19 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[4,202]
06 ธันวาคม 2556
เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2502 อายุ 53 ปี ภูมิลำเนา(เกิด) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 111 ม.1 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบ
เปิด[5,628]
18 พฤศจิกายน 2556
นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครราชสีมา เขต 6 ประวัติส่วนตัวนายศักดา  จันทร์ฝอ
เปิด[6,082]
15 พฤศจิกายน 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[5,116]
10 มกราคม 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[5,616]
21 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[3,474]
27 มกราคม 2557
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[4,942]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[5,140]
20 พฤศจิกายน 2556
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[3,674]
21 มกราคม 2557
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[5,746]
18 ธันวาคม 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[4,544]
20 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[5,386]
28 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประวัติส่วนตัว ดร. ประภัสร สุภาสอน เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2497 ณ บ้านเลขที่
เปิด[4,432]
18 พฤศจิกายน 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[4,812]
28 พฤศจิกายน 2556