• banner_farchai_28_07_2557

สพป.พังงา จัดอบรม ก.พ.7 อิเล็คทรอนิกส์

สพป.พังงา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 มีนาคม 2555 ณ ห้องศูนย์พัฒนาครู สพป.พังงา เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ระบบการตรวจสอบ ข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถตรวจสอบ แก้ไขประวัติได้ตั้งแต่วันที่ 5 - 11 มีนาคม 2555 โดยมี นายทีปวิทย์ ศรีอินทร์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 72 คน สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จ้างบริษัทแซฟไฟร์แอนด์ดีเวลล็อปเม็นท์จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินการโครงการขยายผลระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งบริษัทได้จัดทำข้อมูลปฐมภูมิโดยการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว และต้องขยายผลระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้การบันทึกรายการในระบบ Competency Management Supporting System (cmss)ระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง จึงต้องระดมบุคลากรร่วมปฏิบัติงานในการให้ความรู้ ความเข้าใจในระบบ เพื่อบริหารจัดการ ควบคุม รับรอง ตรวจสอบถูกต้องของข้อมูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลระบบทะเบียนประวัติ ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ธนพร ภาพ/ข่าว
อ่านทั้งหมด
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[8,042]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[7,751]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[8,845]
20 พฤศจิกายน 2556
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี - ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา - ป
เปิด[8,085]
19 พฤศจิกายน 2556
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[1,928]
23 มิถุนายน 2557
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[10,139]
22 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[10,551]
18 ธันวาคม 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[7,716]
27 มกราคม 2557
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[4,227]
01 พฤษภาคม 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[9,550]
21 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[7,625]
06 ธันวาคม 2556
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[2,747]
06 มิถุนายน 2557
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[7,776]
21 มกราคม 2557
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[8,644]
28 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[7,282]
13 ธันวาคม 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[8,673]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[2,572]
16 มิถุนายน 2557
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[10,182]
10 มกราคม 2557
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[8,646]
25 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[9,368]
28 พฤศจิกายน 2556