• songkranday_2557

สพป.ปข.1 จัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ขั้นที่ 1

+++++ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัดอบรมปฏิบัติการพัฒนาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ขั้นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ปข.1
นายไพรัช มณีโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีัขันธ์ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ขั้นที่ 1 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้คัดเลือกโรงเรียนที่มีความพร้อมสมัครใจเข้าร่วมพัฒนา จำนวน 20 โรงเรียน และจัดอบรมปฏิบัติการขั้นที่ 1 ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูการศึกษาปฐมวัย จำนวน 60 คน วิทยากรคือวิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นและครูการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนในโรงเรียนนำร่อง จำนวน 10 คน กิจกรรรมการอบรมเป็นการจัดนิทรรศการเปิดบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยของโรงเีรียนนำร่องทั้ง 10 โรงเรียนและการฝึกปฏิบัติการ
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งโครงการนี้มุ่งวางรากฐานการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนฝึกสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร หรือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีจิตวิทยาศาสตร์และมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
อ่านทั้งหมด
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[4,619]
20 พฤศจิกายน 2556
เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2502 อายุ 53 ปี ภูมิลำเนา(เกิด) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 111 ม.1 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบ
เปิด[5,779]
18 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[5,810]
21 พฤศจิกายน 2556
นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครราชสีมา เขต 6 ประวัติส่วนตัวนายศักดา  จันทร์ฝอ
เปิด[6,325]
15 พฤศจิกายน 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[4,697]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติ นายสมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เบอร์โทรศัพท์ 085-4647557 Email: Samoot
เปิด[4,810]
18 พฤศจิกายน 2556
นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[4,762]
19 พฤศจิกายน 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[4,999]
28 พฤศจิกายน 2556
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[3,888]
21 มกราคม 2557
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[5,330]
10 มกราคม 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประวัติส่วนตัว ดร. ประภัสร สุภาสอน เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2497 ณ บ้านเลขที่
เปิด[4,561]
18 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[4,361]
06 ธันวาคม 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[5,584]
28 พฤศจิกายน 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[5,152]
20 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[3,685]
27 มกราคม 2557
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[6,024]
18 ธันวาคม 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[5,317]
20 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[4,130]
13 ธันวาคม 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[5,039]
25 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[6,169]
22 พฤศจิกายน 2556