ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2552 เป็นปีเริ่มต้นของทศวรรษการอ่าน ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องกันไปถึงปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัย รักการอ่านและการเรียนรู้มาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบายในการพัฒนาห้องสมุดทุกแห่งให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตในลักษณะ 3 ดี คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดี ทั้งนี้ เพื่อพัฒนานิสัยของเด็กและเยาวชนให้มีนิสัยรักการอ่านได้อย่างยั่งยืน
>>>...โรงเรียนบ้านไสยูงปักได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนรุ่นที่ 4 ในการพัฒนาห้องสมุดในลักษณะ 3 ดี คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
วัตถุประสงค์
2.1ผลผลิต (Outputs)
1)เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุดมีชีวิตในลักษณะอุทยานการเรียนรู้ที่มีคุณสมบัติครบ 3 ดี คือ หนังสือส่งเสริมการอ่านดี บรรยากาศดี และครูบรรณารักษ์และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดี
2)เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินการ
3)เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในโรงเรียนและชุมชน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
1) นักเรียน ครู และชุมชนได้ใช้บริการห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
2) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ และทักษะในการแสวงหาความรู้
เป้าหมาย
1)โรงเรียนสามารถพัฒนาห้องสมุดเดิมให้มีคุณสมบัติครบห้องสมุด 3 ดี ตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
2)เด็ก เยาวชน ครู และประชาชนทั่วไปได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน และการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
3)มีกระบวนการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ประโยชน์จากห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน
และได้ทำพิธีเปิดในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 โดยนายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธาน และได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า "การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จได้ ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วน ประชาชน นักเรียน ครู และองค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษา เป็นการปลูกฝังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่ในโรงเรียนและชุมชน สามารถทำให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ โดยมีสติปัญญา มีความรู้ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป"
อ่านทั้งหมด
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[1,591]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[3,951]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[4,163]
07 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[3,812]
14 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,855]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[2,135]
08 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[2,224]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[85]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[4,103]
08 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[3,762]
13 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[4,807]
07 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[1,325]
06 กุมภาพันธ์ 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[3,881]
12 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[4,165]
07 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[3,231]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[3,890]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[2,423]
03 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[1,574]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[3,218]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[2,225]
26 ธันวาคม 2560