ห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2552 เป็นปีเริ่มต้นของทศวรรษการอ่าน ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องกันไปถึงปี พ.ศ. 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทยมีนิสัย รักการอ่านและการเรียนรู้มาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยกำหนดนโยบายในการพัฒนาห้องสมุดทุกแห่งให้เป็นห้องสมุดมีชีวิตในลักษณะ 3 ดี คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดี ทั้งนี้ เพื่อพัฒนานิสัยของเด็กและเยาวชนให้มีนิสัยรักการอ่านได้อย่างยั่งยืน
>>>...โรงเรียนบ้านไสยูงปักได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียนรุ่นที่ 4 ในการพัฒนาห้องสมุดในลักษณะ 3 ดี คือ หนังสือดี บรรยากาศดี และบรรณารักษ์และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
วัตถุประสงค์
2.1ผลผลิต (Outputs)
1)เพื่อพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเป็นห้องสมุดมีชีวิตในลักษณะอุทยานการเรียนรู้ที่มีคุณสมบัติครบ 3 ดี คือ หนังสือส่งเสริมการอ่านดี บรรยากาศดี และครูบรรณารักษ์และกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดี
2)เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมดำเนินการ
3)เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในโรงเรียนและชุมชน
2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)
1) นักเรียน ครู และชุมชนได้ใช้บริการห้องสมุดเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้
2) นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการเรียนรู้ และทักษะในการแสวงหาความรู้
เป้าหมาย
1)โรงเรียนสามารถพัฒนาห้องสมุดเดิมให้มีคุณสมบัติครบห้องสมุด 3 ดี ตามมาตรฐานที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
2)เด็ก เยาวชน ครู และประชาชนทั่วไปได้รับการส่งเสริมให้มีนิสัยรักการอ่าน และการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต
3)มีกระบวนการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ประโยชน์จากห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน
และได้ทำพิธีเปิดในวันที่ 29 มิถุนายน 2555 โดยนายไพบูลย์ พงศ์ทัศนา ผอ.สพป.นศ.2 เป็นประธาน และได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า "การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จได้ ด้วยความร่วมมือทุกภาคส่วน ประชาชน นักเรียน ครู และองค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการศึกษา เป็นการปลูกฝังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่ในโรงเรียนและชุมชน สามารถทำให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ โดยมีสติปัญญา มีความรู้ ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขต่อไป"
อ่านทั้งหมด
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,980]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,783]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,820]
29 มิถุนายน 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,948]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,780]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,675]
26 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,959]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,689]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,525]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,206]
17 สิงหาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,815]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,933]
03 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,989]
27 มีนาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,950]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,280]
29 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,469]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,524]
14 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,555]
28 กุมภาพันธ์ 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,338]
14 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,068]
06 กุมภาพันธ์ 2561