• banner_farchai_28_07_2557

สพป.นครนายก อบรมผู้บริหารสถานศึกษาในหลักสูตรการเสริมสร้างการปฏิบัติตามระเบียบและการป้องกันการกระทำความผิดวินัย

นายอัศนีย์  ศรีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการกระทำความผิดวินัยของข้าราชการ
*****นายอัศนีย์ ศรีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เปิดเผยว่า สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการป้องกันและการแก้ไขปัญหา
การกระทำความผิดวินัยของข้าราชการ โดยจัดทำหลักสูตร โครงการเสริมสร้างการปฏิบัติตามระเบียบและป้องกัน
การกระทำความผิดวินัย ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขึ้น ทั้งนี้จากข้อมูล
การกระทำความผิดจากสื่อต่างๆ ที่ได้เสนอข่าวการกระทำความผิดกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการทั้ง
ระดับหน่วยงานและระดับบุคคล ทั้งที่เกิดจากความจงใจและรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้เกิดความเสียหาย เสียเวลา
และเสียขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ผ่านมาทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้มีการ
ป้องกัน และพยายามที่จะป้องกันเหตุหรือปัจจัยอันอาจจะทำให้เกิดการกระทำความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องในรูป
แบบต่างๆอาทิ การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อเสนอแนะกับทางโรงเรียนมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ดำเนินการทาง
วินัยตามขั้นตอนปฏิบัติ เพื่อป้องปราม โดยยึดหลักแห่งความเสมอภาค ความยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังคง
มีการร้องเรียนกล่าวหาการกระทำความผิดอยู่ และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าว ทางสำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครนายก จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างการปฏิบัติตามระเบียบและป้องกันการกระทำผิดวินัยขึ้น
จำนวน 1 วัน ณ ห้องประชุมศักดิเดช ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.ศรีกะอาง อ.บ้านนา
จ.นครนายก ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบและการป้อง
กันการกระทำความผิดวินัย และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและสามารถขยายเครือข่ายการปฏิบัติ
ตามระเบียบและป้องกันการกระทำความผิดวินัยแก่ชุมชนโรงเรียนต่อไป
สุนันทา เชิดผล ภาพ / ข่าว
อ่านทั้งหมด
นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ผู้ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 ของ สำนักงานคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3
เปิด[4,224]
01 พฤษภาคม 2557
นางชนิสรา ดวงบุบผา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 เกิดวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2500 คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบ
เปิด[2,744]
06 มิถุนายน 2557
- เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี - ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ประวัติการศึกษา - ป
เปิด[8,082]
19 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[9,549]
21 พฤศจิกายน 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[8,635]
28 พฤศจิกายน 2556
นายธวัช กงเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ ๑.ประวัติส่วนตัว .....เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๙ ที่
เปิด[1,924]
23 มิถุนายน 2557
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[7,750]
20 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[7,710]
27 มกราคม 2557
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[10,125]
22 พฤศจิกายน 2556
ประวัติ นายธีรวุฒิ พุทธการี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 วัน/เดือน/ปีเกิด : 1
เปิด[2,568]
16 มิถุนายน 2557
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[7,775]
21 มกราคม 2557
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[9,363]
28 พฤศจิกายน 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[8,041]
20 พฤศจิกายน 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[8,645]
25 พฤศจิกายน 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[10,170]
10 มกราคม 2557
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[7,277]
13 ธันวาคม 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[7,623]
06 ธันวาคม 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[8,842]
20 พฤศจิกายน 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[8,672]
20 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[10,546]
18 ธันวาคม 2556