โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ สอนการเรียนรู้สู่อาชีพ

>>>กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างและปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน รักการทำงาน เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างพอเพียงและมีความสุข รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้การแข่งขันของสังคมไทยและสากล
>>>โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสพป.สตูล ตั้งอยู่ใน อ.ควนกาหลง จ.สตูล เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชาชนส่วนใหญ่ของอำเภอควนกาหลงประกอบอาชีพการเกษตรกร จึงเป็นอำเภอหนึ่งที่มีผลไม้อุดมสมบูรณ์ อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ มะละกอ กระท้อน และกล้วย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้งานอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชน ทำให้โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการแปรรูปผลไม้ เป็นสาระเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จนโรงเรียนประสบผลสำเร็จ นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสตูลเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ประจำปี 2555 ในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต
จุดเปลี่ยนของการจัดกิจกรรมแปรรูปผลไม้
จากสภาพชุมชนอำเภอควนกาหลง และบริบทของโรงเรียนที่มีการสอนให้นักเรียนปลูกกระท้อนและกล้วยน้ำว้าในบริเวณโรงเรียน ส่งผลให้มีผลผลิตเป็นจำนวนมาก แม้ส่วนหนึ่งโรงเรียนนำไปประกอบเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานแล้ว แต่ก็ยังมีเหลืออีกมาก ทำให้เกิดการเน่าเสียและต้องทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย จากสาเหตุดังกล่าวทำให้นางสุจิรา สุวรรณกิจ ครู คศ.3 มีแนวคิดหาวิธีการถนอมและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลไม้ด้วยการแปรรูป จึงจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการแปรรูปอาหารจากกระท้อนและกล้วยน้ำว้า เป็นสาระเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สอนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้รับการสนับสนุนจากนายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานฝึกอาชีพ เพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัวต่อไป
ผลจากการเรียนรู้ของนักเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเวลาเรียนและกิจกรรมเสริมวันเสาร์- อาทิตย์ ด้วยการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนเกิดทักษะสามารถแปรรูปกระท้อนและกล้วยน้ำว้า เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ น้ำพริกเผากระท้อน น้ำพริกกระท้อนกรอบ กระท้อนหยี กล้วยน้ำว้ากรอบแก้วทรงเครื่อง กล้วยน้ำว้ารังนก เมี่ยงคำกล้วยน้ำว้า คุ้กกี้กล้วยน้ำว้า ข้าวเกรียบกล้วยน้ำว้า ทองม้วนกล้วยน้ำว้า เค้กกล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้าหยี และน้ำส้มกล้วยน้ำว้า สามารถนำออกขายที่ร้านสหกรณ์โรงเรียน และร้านค้าในชุมชนอำเภอควนกาหลง สร้างรายได้ให้แก่โรงเรียนวันละ 600-700 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวจะเป็นเงินรายได้ระหว่างเรียนแก่นักเรียน เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัว
ภาพความสำเร็จที่โรงเรียนได้รับ
ผลการจัดการศึกษาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการแปรรูปอาหารจากกระท้อนและกล้วยน้ำว้า เป็นสาระเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สอนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ได้เรียนรู้พื้นฐานการทำงานด้วยการปฏิบัติจริง จนนักเรียนเกิดทักษะพื้นฐานในการทำงานที่จะนำไปต่อยอดการทำงานในอนาคตและส่วนหนึ่งสามารถนำความรู้และวิธีการปฏิบัติจริงไปขยายสู่ครอบครัวและชุมชนได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
อ่านทั้งหมด
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[10,244]
29 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,442]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[12,503]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[10,978]
03 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[3,921]
02 พฤษภาคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[12,286]
13 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[6,908]
27 มีนาคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[12,362]
12 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[8,929]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[10,777]
26 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[10,121]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[8,585]
28 กุมภาพันธ์ 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[12,412]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[11,938]
24 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[10,860]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[11,839]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[12,514]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,752]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[8,759]
02 มีนาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[3,869]
02 พฤษภาคม 2561