โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ สอนการเรียนรู้สู่อาชีพ

>>>กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างและปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน รักการทำงาน เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างพอเพียงและมีความสุข รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้การแข่งขันของสังคมไทยและสากล
>>>โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสพป.สตูล ตั้งอยู่ใน อ.ควนกาหลง จ.สตูล เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชาชนส่วนใหญ่ของอำเภอควนกาหลงประกอบอาชีพการเกษตรกร จึงเป็นอำเภอหนึ่งที่มีผลไม้อุดมสมบูรณ์ อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ มะละกอ กระท้อน และกล้วย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้งานอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชน ทำให้โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการแปรรูปผลไม้ เป็นสาระเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จนโรงเรียนประสบผลสำเร็จ นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสตูลเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ประจำปี 2555 ในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต
จุดเปลี่ยนของการจัดกิจกรรมแปรรูปผลไม้
จากสภาพชุมชนอำเภอควนกาหลง และบริบทของโรงเรียนที่มีการสอนให้นักเรียนปลูกกระท้อนและกล้วยน้ำว้าในบริเวณโรงเรียน ส่งผลให้มีผลผลิตเป็นจำนวนมาก แม้ส่วนหนึ่งโรงเรียนนำไปประกอบเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานแล้ว แต่ก็ยังมีเหลืออีกมาก ทำให้เกิดการเน่าเสียและต้องทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย จากสาเหตุดังกล่าวทำให้นางสุจิรา สุวรรณกิจ ครู คศ.3 มีแนวคิดหาวิธีการถนอมและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลไม้ด้วยการแปรรูป จึงจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการแปรรูปอาหารจากกระท้อนและกล้วยน้ำว้า เป็นสาระเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สอนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้รับการสนับสนุนจากนายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานฝึกอาชีพ เพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัวต่อไป
ผลจากการเรียนรู้ของนักเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเวลาเรียนและกิจกรรมเสริมวันเสาร์- อาทิตย์ ด้วยการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนเกิดทักษะสามารถแปรรูปกระท้อนและกล้วยน้ำว้า เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ น้ำพริกเผากระท้อน น้ำพริกกระท้อนกรอบ กระท้อนหยี กล้วยน้ำว้ากรอบแก้วทรงเครื่อง กล้วยน้ำว้ารังนก เมี่ยงคำกล้วยน้ำว้า คุ้กกี้กล้วยน้ำว้า ข้าวเกรียบกล้วยน้ำว้า ทองม้วนกล้วยน้ำว้า เค้กกล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้าหยี และน้ำส้มกล้วยน้ำว้า สามารถนำออกขายที่ร้านสหกรณ์โรงเรียน และร้านค้าในชุมชนอำเภอควนกาหลง สร้างรายได้ให้แก่โรงเรียนวันละ 600-700 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวจะเป็นเงินรายได้ระหว่างเรียนแก่นักเรียน เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัว
ภาพความสำเร็จที่โรงเรียนได้รับ
ผลการจัดการศึกษาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการแปรรูปอาหารจากกระท้อนและกล้วยน้ำว้า เป็นสาระเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สอนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ได้เรียนรู้พื้นฐานการทำงานด้วยการปฏิบัติจริง จนนักเรียนเกิดทักษะพื้นฐานในการทำงานที่จะนำไปต่อยอดการทำงานในอนาคตและส่วนหนึ่งสามารถนำความรู้และวิธีการปฏิบัติจริงไปขยายสู่ครอบครัวและชุมชนได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
อ่านทั้งหมด
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[25,844]
04 เมษายน 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[26,475]
18 มกราคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[26,353]
20 มกราคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[21,167]
28 ตุลาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[27,369]
07 มกราคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[27,574]
22 ธันวาคม 2558
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[21,121]
24 พฤศจิกายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[24,959]
24 มีนาคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[21,293]
15 พฤศจิกายน 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[24,359]
10 มิถุนายน 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[26,986]
22 ธันวาคม 2558
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[21,171]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[21,211]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[21,358]
08 พฤศจิกายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[24,444]
31 พฤษภาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[26,427]
20 มกราคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[25,880]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[26,170]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[24,582]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[21,170]
26 ตุลาคม 2559