โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ สอนการเรียนรู้สู่อาชีพ

>>>กระบวนการจัดการเรียนรู้ผ่านกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างและปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน รักการทำงาน เพื่อให้มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างพอเพียงและมีความสุข รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้การแข่งขันของสังคมไทยและสากล
>>>โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสพป.สตูล ตั้งอยู่ใน อ.ควนกาหลง จ.สตูล เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชาชนส่วนใหญ่ของอำเภอควนกาหลงประกอบอาชีพการเกษตรกร จึงเป็นอำเภอหนึ่งที่มีผลไม้อุดมสมบูรณ์ อาทิ ทุเรียน มังคุด เงาะ มะละกอ กระท้อน และกล้วย เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้งานอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในชุมชน ทำให้โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการแปรรูปผลไม้ เป็นสาระเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จนโรงเรียนประสบผลสำเร็จ นักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสตูลเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ประจำปี 2555 ในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2555 ณ จังหวัดภูเก็ต
จุดเปลี่ยนของการจัดกิจกรรมแปรรูปผลไม้
จากสภาพชุมชนอำเภอควนกาหลง และบริบทของโรงเรียนที่มีการสอนให้นักเรียนปลูกกระท้อนและกล้วยน้ำว้าในบริเวณโรงเรียน ส่งผลให้มีผลผลิตเป็นจำนวนมาก แม้ส่วนหนึ่งโรงเรียนนำไปประกอบเป็นอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทานแล้ว แต่ก็ยังมีเหลืออีกมาก ทำให้เกิดการเน่าเสียและต้องทิ้งไปอย่างน่าเสียดาย จากสาเหตุดังกล่าวทำให้นางสุจิรา สุวรรณกิจ ครู คศ.3 มีแนวคิดหาวิธีการถนอมและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลไม้ด้วยการแปรรูป จึงจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการแปรรูปอาหารจากกระท้อนและกล้วยน้ำว้า เป็นสาระเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สอนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้รับการสนับสนุนจากนายภิรมย์ พรุเพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานฝึกอาชีพ เพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัวต่อไป
ผลจากการเรียนรู้ของนักเรียน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในเวลาเรียนและกิจกรรมเสริมวันเสาร์- อาทิตย์ ด้วยการปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักเรียนเกิดทักษะสามารถแปรรูปกระท้อนและกล้วยน้ำว้า เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ น้ำพริกเผากระท้อน น้ำพริกกระท้อนกรอบ กระท้อนหยี กล้วยน้ำว้ากรอบแก้วทรงเครื่อง กล้วยน้ำว้ารังนก เมี่ยงคำกล้วยน้ำว้า คุ้กกี้กล้วยน้ำว้า ข้าวเกรียบกล้วยน้ำว้า ทองม้วนกล้วยน้ำว้า เค้กกล้วยน้ำว้า กล้วยน้ำว้าหยี และน้ำส้มกล้วยน้ำว้า สามารถนำออกขายที่ร้านสหกรณ์โรงเรียน และร้านค้าในชุมชนอำเภอควนกาหลง สร้างรายได้ให้แก่โรงเรียนวันละ 600-700 บาท ซึ่งเงินดังกล่าวจะเป็นเงินรายได้ระหว่างเรียนแก่นักเรียน เพื่อนำไปช่วยเหลือครอบครัว
ภาพความสำเร็จที่โรงเรียนได้รับ
ผลการจัดการศึกษาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่องการแปรรูปอาหารจากกระท้อนและกล้วยน้ำว้า เป็นสาระเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สอนในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ส่งผลให้นักเรียนโรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ได้เรียนรู้พื้นฐานการทำงานด้วยการปฏิบัติจริง จนนักเรียนเกิดทักษะพื้นฐานในการทำงานที่จะนำไปต่อยอดการทำงานในอนาคตและส่วนหนึ่งสามารถนำความรู้และวิธีการปฏิบัติจริงไปขยายสู่ครอบครัวและชุมชนได้อย่างน่าภาคภูมิใจ
อ่านทั้งหมด
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[114]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[416]
08 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,242]
27 พฤศจิกายน 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[485]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[685]
04 ธันวาคม 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[1,132]
28 พฤศจิกายน 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[552]
06 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[29]
13 ธันวาคม 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[668]
04 ธันวาคม 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[1,011]
29 พฤศจิกายน 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[450]
07 ธันวาคม 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[1,157]
28 พฤศจิกายน 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,205]
27 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[633]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[1,122]
28 พฤศจิกายน 2560
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,223]
26 พฤศจิกายน 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[551]
05 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[994]
30 พฤศจิกายน 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[451]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[444]
07 ธันวาคม 2560