• songkranday_2557

สพม.34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) แสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาที่เดินทางมารับตำแหน่ง

แสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาที่ย้ายมาจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 3
บุคลากรจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 3 และเขต 6 ร่วมแสดงความยินดี
ท่านรองฯศักดิ์ชีวิน วัฒโล,ท่าน ผอ.วิฑรูย์ วังตาล,ท่านผอ.กิตตินันท์  โนสุ
ท่านรองศักดิ์ชีวิน วัฒโล กลุ่าวต้อนรับคณะที่เดินทางมาส่ง
ท่านวิฑูรย์  วังตาล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 และรองศักดิ์ชีวิน วัฒโล
บุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ที่เดินทางมาส่ง
บุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ที่เดินทางมาส่ง
บุคลากร สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ที่เดินทางมาส่ง
นายวิฑูรย์ วังตาล แสดงความยินดีกับนายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ที่เดินทางมารับตำแหน่ง โดยมี นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล เป็นตัวแทนรับมอบช่อดอกไม้
แสดงความยินดีกับนายสายัณห์  จันทร์เส็ง
แสดงความยินดีกับนางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์
แสดงความยินดีกับนางสาวปรารถนา  โนนสินชัย
นายศักดิชีวิน วัฒโล ,นายวิูฑูรย์  วังตาล ,นายกิตตินันท์ โนสุ พร้อมบุคลากรทางการศึกษา ที่เดินทางมาส่ง
เมื่อเช้่าวันที่ื 7 ธันวาคม 2553 นายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ ผอ.สพม 34(เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน) มอบหมายให้ นายศักดิ์ชีวิน วัฒโล รอง ผอ.สพม.34 ต้อนรับ นายกิตตินันท์ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ที่เดินทางมาส่ง นายสายัณห์ จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ , นางพิมพ์ใจ มณีวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน,นางสาวปรารถนา โนนสินชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาของ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ที่ย้ายมารับตำแหน่ง ณ สพม.34 (เชียงใหม่ - แม่ฮ่องสอน )โอกาสนี้ นายวิฑูรย์ วังตาล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ได้มาแสดงความยินดีกับนายณัฎฐพล แสงศรีจันทร์ ผอ.สพม.34 ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนายศักดิ์ชีวิน วัฒโน รอง ผอ.สพม.34 เป็นตัวแทนรับมอบช่อดอกไม้ ต่อจากนั้นนายวิฑูรย์ วังตาล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6ได้กล่าวและร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าว ณ ห้องประชุม สพม.34 สุภาพร ยศบุญเรือง ภาพ/ข่าว
อ่านทั้งหมด
นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[4,647]
19 พฤศจิกายน 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[5,021]
20 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[5,685]
21 พฤศจิกายน 2556
เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2502 อายุ 53 ปี ภูมิลำเนา(เกิด) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 111 ม.1 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบ
เปิด[5,676]
18 พฤศจิกายน 2556
ประวัติ นายสมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เบอร์โทรศัพท์ 085-4647557 Email: Samoot
เปิด[4,729]
18 พฤศจิกายน 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[4,867]
28 พฤศจิกายน 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[4,531]
20 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[4,013]
13 ธันวาคม 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประวัติส่วนตัว ดร. ประภัสร สุภาสอน เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2497 ณ บ้านเลขที่
เปิด[4,485]
18 พฤศจิกายน 2556
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[3,759]
21 มกราคม 2557
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[4,920]
25 พฤศจิกายน 2556
นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครราชสีมา เขต 6 ประวัติส่วนตัวนายศักดา  จันทร์ฝอ
เปิด[6,158]
15 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[5,476]
28 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[6,061]
22 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[4,241]
06 ธันวาคม 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[3,556]
27 มกราคม 2557
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[5,191]
10 มกราคม 2557
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[4,615]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[5,208]
20 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[5,823]
18 ธันวาคม 2556