• songkranday_2557

หนังสือเล่มเล็ก สร้างเด็กรักการอ่าน-เขียน

โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย อำเภอลำปลายมาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยให้นักเรียนด้วยกิจกรรมสร้างหนังสือเล่มเล็ก

     นางดวงจันทร์ เด่นชัย ครูโรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย กล่าวว่า โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย ได้ปลูกฝังการรักการอ่านให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล- ประถมศึกษาปีที่ 6  โดยใช้กิจกรรมสร้างหนังสือเล่มเล็ก  เริ่มจากหนังสือนิทานแผ่นเดียว  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ซึ่งนักเรียนจะอ่านนิทานจากห้องสมุดแล้วย่อเรื่องสั้นๆ พร้อมวาดภาพประกอบลงในกระดาษแผ่นเดียว    ลำดับต่อไปคือการทำหนังสือนิทาน 4 หน้า ซึ่งจะมีรายละเอียดมากขึ้น มีทั้งการย่อเรื่องและดัดแปลงเรื่องจากหนังสือที่อ่านจากห้องสมุด    ส่วนนักเรียน ป.4-6 จะเป็นการสร้างหนังสือเล่มเล็กที่นักเรียนคิดเรื่องขึ้นมาใหม่และและวาดภาพประกอบ  

       จากการดำเนินกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นักเรียนสนใจอ่านหนังสือมากขึ้น  และมีทักษะการเขียน  การเล่าเรื่อง การวาดภาพ  รวมทั้งมีความคิดสร้างสรรค์จินตนาการในการเขียนนิทาน ที่สอดแทรกคุณธรรม การดำเนินชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน   ฯลฯ  และมีทักษะการอ่านเขียนได้อย่างเหมาะสมกับวัย 

นอกจากนี้ เด็กหญิงวราพร นาชัยสินธิ เด็กชายพงษ์พัฒน์ พิศเพ่ง และเด็กชายรัฐพล  พิมพ์โคตร ได้รับรางวัลเหรียญทองการสร้างหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-6 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยมี นางดวงจันทร์  เด่นชัย และนางจิตริณีย์  จันทสิทธิ์ เป็นครูผู้ฝึกสอน

 

ศากุน  ศิริพานิช.....รายงาน

อ่านทั้งหมด
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[5,871]
21 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[4,400]
06 ธันวาคม 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[6,245]
22 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[5,642]
28 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[3,752]
27 มกราคม 2557
เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2502 อายุ 53 ปี ภูมิลำเนา(เกิด) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 111 ม.1 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบ
เปิด[5,848]
18 พฤศจิกายน 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[4,738]
20 พฤศจิกายน 2556
นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครราชสีมา เขต 6 ประวัติส่วนตัวนายศักดา  จันทร์ฝอ
เปิด[6,408]
15 พฤศจิกายน 2556
นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[4,803]
19 พฤศจิกายน 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[5,409]
10 มกราคม 2557
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[4,654]
20 พฤศจิกายน 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[5,197]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[5,364]
20 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[4,183]
13 ธันวาคม 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[6,085]
18 ธันวาคม 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[5,089]
25 พฤศจิกายน 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประวัติส่วนตัว ดร. ประภัสร สุภาสอน เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2497 ณ บ้านเลขที่
เปิด[4,603]
18 พฤศจิกายน 2556
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[3,929]
21 มกราคม 2557
ประวัติ นายสมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 Email: Samoot716@Gmail.com * การศึกษา
เปิด[4,867]
18 พฤศจิกายน 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[5,049]
28 พฤศจิกายน 2556