• songkranday_2557

"ที่ไหนมีการเปลี่ยนแปลงที่นั่นมีการพัฒนา" แนวคิดของ นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล โครงการห้วยองคตในพระราชดำริ

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล   ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล

 

" ผมเชื่อว่าที่ไหนมีการเปลี่ยนแปลงที่นั่นมีการพัฒนา   ผมจะทำให้โรงเรียนประชามงคลสะอาดโดยเฉพาะส้วมต้อง แห้ง หอม สะอาด"

นี่คือคำพูดครั้งแรกเมื่อท่านผู้อำนวยการพบปะครูประชามงคล

"เพราะหากสุขลักษณะของโรงเรียนดีนักเรียนก็จะมีคุณลักษณะและโรงเรียนสะอาดทำให้นักเรียนอยากมาโรงเรียนทุกวัน"

 

จากสิ่งที่ท่านได้บอกพวกเรานั่นโรงเรียนของเราเริ่มมีการพัฒนาใหม่ๆ เกิดขึ้นการทำงานของท่านเริ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เราชาวประชามงคลจึงภูมิใจและขอแนะนำประวติและการทำงานของท่านไว้ให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักกับผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล

 

นายสมพงษ์ เตชรัตนวรกุล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล

เกิดเมื่อวันที่2 กุมภาพันธ์ 2510 อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 481 หมู่ 5

ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี   สมรสกับนางผ่องพรรณ เตชรัตนวรกุลปัจจุบันรับราชการครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ15 (ม่วงเฒ่า) สพป.กาญจนบุรี เขต4 มีบุตร 1 คนคือเด็กชายอภิปรัชญ์ เตชรัตนวรกุล

ประวัติการศึกษา

-                   มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

-                   ปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูนครปฐม

-                   ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประวัติการทำงาน

-                   บรรจุเข้ารับราชการครู เมื่อวันที่4  มิถุนายน 2533 โรงเรียนบ้านหนองแสลบ อำเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรี

-                   พ.ศ.2536 ครูผู้สอนโรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

-                   พ.ศ.2540 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเหมืองแร่อีต่อง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

-                   พ.ศ.2542 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเหมืองแร่อีต่อง อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี

-                   พ.ศ.2544 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแร่อีต่อง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

-                   พ.ศ.2546 ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 (บ้านม่วงเฒ่า)อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี

-                   พ.ศ.2551 ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรี

-                   พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการโรงเรียนประชามงคล

ประวัติการศึกษาดูงานด้านการศึกษาต่างประเทศ

-                   พ.ศ.2547 ประเทศเกาหลี

-                   พ.ศ.2549 ประเทศเวียดนาม

-                   พ.ศ.2553 ประเทศจีน

รางวัลและความสำเร็จ

-                   รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” คุรุสภา

-                   รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประเภทผู้บริหารสำงานลูกเสือแห่งชาติ

-                   รางวัลผู้บริหารรักการอ่านดีเด่น สพท.กาญจนบุรีเขต2

-                   รางวัลBEST PRACTIS  ประเภทผู้บริหาร สพท.กาญจนบุรี เขต2

-                   รางวัลผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

-                   รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์กระทรวงศึกษาธิการ

-                   ได้รับคัดเลือกให้นำเสนองานวิจัยระดับชาติกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรี

ผลงานด้านสถานศึกษา

-                   รางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม

-                   รางวัลโรงเรียนสะอาดขนาดกลาง

-                   รางวัลโรงเรียนรักการอ่านดีเด่น

-                   รางวัลโรงเรียนภูมิทัศน์ ระดับเพชร

-                   รางวัลโรงเรียนส้วมสะอาดโครงการโรงเรียนส้วมสุขสันต์

-                   รางวัลโรงเรียนดีที่กาญจน์2

-                   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝันรุ่น2

-                   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง

-                   ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนนำร่องใช้หลักสูตรสถานศึกษา2551

-                   ได้รับคักเลืกเป้นโรงเรียนมาตรฐานระดับสากล

คติพจน์ในการทำงาน

-                   สิ่งที่มุ่งหวังจะสำเร็จได้ด้วยการกระทำ

-                   ที่ไหนมีการเปลี่ยนแปลงที่นั่นมรการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงย่อมทำให้มีผู้สมหวัง และเจ็บปวดเสมอ

 

ด้วยประสบการณ์การทำงานที่ท่านสร้างความสุขให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนประชามงคลเราทุกคนพร้อมที่ตั้งใจทำงานของตัวเองเพื่อให้ประชามงคลพัฒนาไปอย่างยั่งยืน

 

 

อ่านทั้งหมด
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[5,185]
10 มกราคม 2557
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[4,864]
28 พฤศจิกายน 2556
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[3,754]
21 มกราคม 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[5,674]
21 พฤศจิกายน 2556
ประวัติ นายสมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เบอร์โทรศัพท์ 085-4647557 Email: Samoot
เปิด[4,727]
18 พฤศจิกายน 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[4,908]
25 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[4,240]
06 ธันวาคม 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[6,054]
22 พฤศจิกายน 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[5,206]
20 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[4,010]
13 ธันวาคม 2556
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประวัติส่วนตัว ดร. ประภัสร สุภาสอน เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2497 ณ บ้านเลขที่
เปิด[4,473]
18 พฤศจิกายน 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[4,530]
20 พฤศจิกายน 2556
นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[4,635]
19 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[3,546]
27 มกราคม 2557
เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2502 อายุ 53 ปี ภูมิลำเนา(เกิด) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 111 ม.1 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบ
เปิด[5,672]
18 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[5,468]
28 พฤศจิกายน 2556
นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครราชสีมา เขต 6 ประวัติส่วนตัวนายศักดา  จันทร์ฝอ
เปิด[6,154]
15 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[5,815]
18 ธันวาคม 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[5,016]
20 พฤศจิกายน 2556
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[4,610]
20 พฤศจิกายน 2556