• songkranday_2557

สพม. 29 ต้อนรับ รองผอ. สพม. คนใหม่ 4 คน

สพม. 29 ต้อนรับ รองผอ. สพม. คนใหม่ 4 คน เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, นางวาณี ผิวหอม, ดร.วีระพงษ์ ไตรศิวะกุล, นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, นายวีระพล เวชพันธ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ ร่วมให้การต้อนรับ ดร.มัธยม เรืองแสน, นายชัยรัตน์ ถนอมสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2, นางศิริยนต์ ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5, นายทองศรี โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ที่เดินทางมารับตำแหน่งใหม่ เป็น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ทั้ง 4 คน โดยมี ดร.โกวิทย์ เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 (ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 และรอกำหนดเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่อยู่), นายไพรัตน์ โคสะสุ รองผู้อำนวยการสำนักานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5, นายเทคนิค เรืองแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนสะพือวิทยาคาร, นายสรศิลป์ นามมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนดงยางวิทยา พร้อมคณะผู้บริหาร, ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 โดยได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในบริเวณลานหน้าอาคารสำนักานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ด้วย
ทั้งนี้ เป็นไปตามที่ นายอภิชาต จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1448/2556 เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาไปรักษาการแทน และรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมศึกษา, รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ระหว่างรอการย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ตามที่ ก.คศ. มีมติอนุมัติแล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 จำนวน 116 ราย โดยให้มีการแจ้งและมอบหมายงานในหน้าที่ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524 และส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งใหม่ ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ....................................................
นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์
นายวรุท เก็ษเพ็ชร์, นายอัจฉริยะ อนุสนธิ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ
นายอัจฉริยะ อนุสนธิ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 - 323910, 081 – 265 7046, โทรสาร 045 – 422185
www.secondary29.go.th e-mail:neeenoy11@gmail.com FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน
บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2556
(ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม
ได้ที่ e-mail:neeenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน)
อ่านทั้งหมด
ประวัตินายจิรวัฒน์ ปัญญา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ...................................... ภูมิล
เปิด[4,677]
20 พฤศจิกายน 2556
ข้อมูลประวัติ ผลงาน นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 …………………………………………… 1. ชื่อ – ชื่อสกุล น
เปิด[5,945]
18 ธันวาคม 2556
นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 - เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราช
เปิด[4,745]
19 พฤศจิกายน 2556
ประวัติส่วนตัว นายวิชัย พวงภาคีศิริ เกิดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2500 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เ
เปิด[4,343]
06 ธันวาคม 2556
>>> ประวัติ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ชื่อ นายสมศักดิ์ ศรีรักษา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศ
เปิด[6,136]
22 พฤศจิกายน 2556
ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา ไกรนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิด ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๙๗ ภูมิลำเนา
เปิด[4,091]
13 ธันวาคม 2556
นายประจักษ์ ช่างเรือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต3 - เกิดวันที่ 22 พฤศจิกายน 2502 - ภูมิลำเนาเดิม อำเภ
เปิด[4,604]
20 พฤศจิกายน 2556
ดร.ถาวร คูณิรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 การศึกษาศึกษาศาสตรบัณฑิต(การประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัย
เปิด[5,306]
10 มกราคม 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประวัติส่วนตัว ดร. ประภัสร สุภาสอน เกิดวันที่ 12 ตุลาคม 2497 ณ บ้านเลขที่
เปิด[4,543]
18 พฤศจิกายน 2556
>>>>นายสมเจษฏ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ที่จังหวั
เปิด[3,649]
27 มกราคม 2557
นายบุญหมั่น ค้าทอง
เปิด[3,849]
21 มกราคม 2557
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ดร.กิตินันท์ โนสุ วันเดือนปีเกิด 15 เมษายน 2504 ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.น่าน ค
เปิด[5,764]
21 พฤศจิกายน 2556
นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ภูมิลำเนา จังหวัดน่าน
เปิด[5,020]
25 พฤศจิกายน 2556
ประวัติ นายสมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เบอร์โทรศัพท์ 085-4647557 Email: Samoot
เปิด[4,790]
18 พฤศจิกายน 2556
นายศักดา  จันทร์ฝอย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษนครราชสีมา เขต 6 ประวัติส่วนตัวนายศักดา  จันทร์ฝอ
เปิด[6,300]
15 พฤศจิกายน 2556
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 . เกิดวันที่ 1 กันยายน 2501 . การศึกษา
เปิด[4,983]
28 พฤศจิกายน 2556
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชื่อ นางอรฤดี พูลศรี วัน เดือน ปี เกิด 9 สิงหาคม 2498 ประวัติกา
เปิด[5,301]
20 พฤศจิกายน 2556
นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3 วัน เดือน
เปิด[5,132]
20 พฤศจิกายน 2556
>>> ประวัติส่วนตัว นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ เกิดวันที่ ๑๐
เปิด[5,557]
28 พฤศจิกายน 2556
เกิดวันที่ 7 ตุลาคม 2502 อายุ 53 ปี ภูมิลำเนา(เกิด) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 111 ม.1 ต.ทุ่งสมอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบ
เปิด[5,751]
18 พฤศจิกายน 2556