ทัพนักเรียนไทยสุดยอด คว้าแชมป์เปี้ยน 2 รายการ กวาด 49 รางวัล 88 เหรียญจาก 3 เวทีการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ส่ง 44 นักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ 3 เวที โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้าแชมป์ประเภททีม และแชมป์คะแนนรวมสูงสุด กวาด 49 รางวัล รวม 88 เหรียญ กลับถึงประเทศไทยเมื่อคืนวันที่ 1 สิงหาคม 2558 แล้ว
นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่าได้รับรายงานด่วนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อบ่ายวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้คัดเลือกและส่งนักเรียนไทยจำนวน 44 คน ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา 16 คน รวม 4 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : International Mathematics Competition 2015 (IMC 2015) ณ เมืองฉางชุน มณทลจี้หลิน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 คน เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิคเอเซีย Southeast Mathematics Olympiad 2015 ณ มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้ง 3 เวทีได้จัดขึ้ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2558 ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลแชมป์เปี้ยนประเภททีม และแชมป์เปี้ยนประเภทกลุ่มบุคคลซึ่งมีคะแนนรวมสูงสุด กวาด 16 เหรียญทอง 29 เหรียญเงิน 34 เหรียญทองแดง และ 9 รางวัลชมเชย รวม 49 รางวัล 88 เหรียญ ประกอบด้วย เวทีการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : International Mathematics Compettion 2015 ( IMC 2015 ) ซึ่งแบ่งเป็นเวทีระดับประถมศึกษา นักเรียนไทยสามารถกวาดรางวัลประเภทบุคคล ได้ 3 เหรียญทองได้แก่เด็กชายปพณ ละเภท โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เด็กชายกฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร และเด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน 5 เหรียญได้แก่ เด็กชายรัชชานนท์ เพชรชู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายพัชรพล เกษมธรรมแสวง โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง เด็กชายนิธิศ อัญชลีนุกูล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร เด็กชายวรัชญ์ พาลพ่าย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเด็กชายเจตนิพิฐ ปรปักษ์เป็นจุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เหรียญทองแดง 3 เหรียญได้แก่ เด็กชายถิรธวัช ณรงค์การดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ เด็กชายสิริวุฒิ ศิริพรหมสมบัติ โรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี และเด็กชายสุวลักษณ์ ตันชัยเอกกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม และรางวัลชมเชย 5 รางวัลได้แก่ เด็กชายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา เด็กชายธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงณัฏฐณิภัทร ใจปลื้ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี เด็กชายกรวิชญ์ เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และ เด็กชายศุภวิชญ์ พรหมโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จังหวัดสกลนคร ส่วนประเภทกลุ่มบุคคลได้รางวัลแชมเปี้ยนคะแนนรวมสูงสุดเหรียญทอง 1 รางวัล รวม 4 เหรียญ ได้แก่ ทีม THAILAND C ประกอปด้วย เด็กชายกรวิชญ์ เรืองฤทธิ์ เด็กชายพัชรพล เกษมธรรมแสวง เด็กชายกฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ และเด็กชายนิธิศ อัญชลีนุกูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้ 2 รางวัล รวม 8 เหรียญ ได้แก่ ทีม THAILAND A ประกอบด้วยเด็กชายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล เด็กชายธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล เด็กชายรัชชานนท์ เพชรชู และเด็กชายปพณ ละเภท และทีม THAILAND D ประกอบด้วยเด็กชายศุภวิชญ์ พรหมโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จังหวัดสกลนคร เด็กชายวรัชญ์ พาลพ่าย เด็กชายเจตนิพิฐ ปรปักษ์เป็นจุณ และเด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ได้ 1 รางวัล รวม 4 เหรียญ ได้แก่ทีม THAILAND B ประกอบด้วยเด็กชายถิรธวัช ณรงค์การดี เด็กหญิงณัฏฐณิภัทร ใจปลื้ม เด็กชายสิริวุฒิ ศิริพรหมสมบัติ เด็กชายสุวลักษณ์ ตันชัยเอกกุล และประเภททีม ซึ่งจะให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม สามารถรางวัลแชมเปี้ยนเหรียญทอง ได้แก่ทีม THAILAND A และรางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ทีม THAILAND C ส่วนเวทีการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบุคคลได้เหรียญทอง 2 รางวัล ได้แก่ เด็กชายสุวิจักขณ์ มงคลากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และเด็กหญิงยลรดา ยงพิศาลภพ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน 3 รางวัล ได้แก่ เด็กชายวศิน มีเสนา โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ นางสาวฉัทชนัน สุริยาอมรานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และ เด็กชายณัชกช กิตติสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร เหรียญทองแดงได้ 4 รางวัล ได้แก่ เด็กชายกัญจน์ เจิ้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงธนอร บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี เด็กชายสุวพัชร เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร และเด็กชายจิรายุส จินาพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และรางวัลชมเชย 4 รางวัลได้แก่ เด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น นายชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายอภิภู เจนวิทยาขจร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา และ เด็กหญิงมัญชุสา อารยะถาวร โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประเภททีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้ 2 รางวัล รวม 8 เหรียญ ได้แก่ ทีม THAILAND A ประกอปด้วย เด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม เด็กหญิงสาธิตา เกาไศยพงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายริชาต์ จันทร์เจริญ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร และเด็กชายกัญจน์ เจิ้ง และทีมTHAILAND D ประกอบด้วยเด็กหญิงมัญชุสา อารยะถาวร เด็กชายฉัตริน พวงทับทิม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เด็กหญิงยลรดา ยงพิศาลภพ และเด็กชายจิรายุส จินาพงษ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงได้ 2 รางวัล รวม 8 เหรียญ ได้แก่ทีม THAILAND B ประกอบด้วยเด็กชายวศิน มีเสนา เด็กหญิงธนอร บำรุงเชาว์เกษม นางสาวฉัทชนัน สุริยาอมรานนท์ และเด็กชายณัชกช กิตติสุทธิ์ และทีม THAILAND C ประกอบด้วยเด็กชายสุวพัชร เชี่ยวชาญวัฒนา นายชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ เด็กชายอภิภู เจนวิทยาขจร และเด็กชายสุวิจักขณ์ มงคลากร และประเภทกลุ่มบุคคล ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 3 รางวัล รวม 12 เหรียญ ได้แก่ทีม THAILAND B, THAILAND C และทีม THAILAND D ซึ่งทั้ง 2 เวทีมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 29 ประเทศ รวม 627 คน
และเวทีการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : Southeast Mathematics Olympiad 2015 นักเรียนไทยสามารถ คว้า 7 รางวัล ได้แก่ เหรียญทอง 3 เหรียญ ได่แก่ เด็กชายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เด็กชายพสิษฐ์ จินดานุวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เด็กชายศิวกร เฟื่องกวินสมบัติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญเงิน 1 เหรียญ ได้แก่ เด็กชายตรีทเศศ วิวิธวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน เหรียญทองแดง 3 เหรียญ ได้แก่ เด็กชายจิรพัส ฉันชัยพัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เด็กชายพัชรพงศ์ เนื้อไม้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เด็กชายกมลชัย สิริพิพัฒน์เจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน มีนักเรียนจาก 6 ประเทศ คือ จีน (33 มณฑล) ฟิลิปปินส์ มาเก๊า มาเลเซีย ฮ่องกง และประเทศไทย รวม 880 คนเข้าร่วมการแข่งขัน
“ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สพฐ.ยังมีเวทีระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทย ได้แสดงความสามารถคือการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนนี้ ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
อ่านทั้งหมด
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[7,997]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[16,603]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[13,047]
22 กุมภาพันธ์ 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,560]
22 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[11,072]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[12,894]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[15,027]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[16,626]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[14,806]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[3,888]
29 มิถุนายน 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[14,165]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[16,440]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[279]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[14,804]
26 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[16,057]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[15,901]
22 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[14,936]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[14,354]
29 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[8,031]
02 พฤษภาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[12,635]
28 กุมภาพันธ์ 2561