ทัพนักเรียนไทยสุดยอด คว้าแชมป์เปี้ยน 2 รายการ กวาด 49 รางวัล 88 เหรียญจาก 3 เวทีการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ส่ง 44 นักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ 3 เวที โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้าแชมป์ประเภททีม และแชมป์คะแนนรวมสูงสุด กวาด 49 รางวัล รวม 88 เหรียญ กลับถึงประเทศไทยเมื่อคืนวันที่ 1 สิงหาคม 2558 แล้ว
นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่าได้รับรายงานด่วนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อบ่ายวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้คัดเลือกและส่งนักเรียนไทยจำนวน 44 คน ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา 16 คน รวม 4 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : International Mathematics Competition 2015 (IMC 2015) ณ เมืองฉางชุน มณทลจี้หลิน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 คน เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิคเอเซีย Southeast Mathematics Olympiad 2015 ณ มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้ง 3 เวทีได้จัดขึ้ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2558 ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลแชมป์เปี้ยนประเภททีม และแชมป์เปี้ยนประเภทกลุ่มบุคคลซึ่งมีคะแนนรวมสูงสุด กวาด 16 เหรียญทอง 29 เหรียญเงิน 34 เหรียญทองแดง และ 9 รางวัลชมเชย รวม 49 รางวัล 88 เหรียญ ประกอบด้วย เวทีการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : International Mathematics Compettion 2015 ( IMC 2015 ) ซึ่งแบ่งเป็นเวทีระดับประถมศึกษา นักเรียนไทยสามารถกวาดรางวัลประเภทบุคคล ได้ 3 เหรียญทองได้แก่เด็กชายปพณ ละเภท โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เด็กชายกฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร และเด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน 5 เหรียญได้แก่ เด็กชายรัชชานนท์ เพชรชู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายพัชรพล เกษมธรรมแสวง โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง เด็กชายนิธิศ อัญชลีนุกูล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร เด็กชายวรัชญ์ พาลพ่าย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเด็กชายเจตนิพิฐ ปรปักษ์เป็นจุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เหรียญทองแดง 3 เหรียญได้แก่ เด็กชายถิรธวัช ณรงค์การดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ เด็กชายสิริวุฒิ ศิริพรหมสมบัติ โรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี และเด็กชายสุวลักษณ์ ตันชัยเอกกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม และรางวัลชมเชย 5 รางวัลได้แก่ เด็กชายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา เด็กชายธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงณัฏฐณิภัทร ใจปลื้ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี เด็กชายกรวิชญ์ เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และ เด็กชายศุภวิชญ์ พรหมโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จังหวัดสกลนคร ส่วนประเภทกลุ่มบุคคลได้รางวัลแชมเปี้ยนคะแนนรวมสูงสุดเหรียญทอง 1 รางวัล รวม 4 เหรียญ ได้แก่ ทีม THAILAND C ประกอปด้วย เด็กชายกรวิชญ์ เรืองฤทธิ์ เด็กชายพัชรพล เกษมธรรมแสวง เด็กชายกฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ และเด็กชายนิธิศ อัญชลีนุกูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้ 2 รางวัล รวม 8 เหรียญ ได้แก่ ทีม THAILAND A ประกอบด้วยเด็กชายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล เด็กชายธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล เด็กชายรัชชานนท์ เพชรชู และเด็กชายปพณ ละเภท และทีม THAILAND D ประกอบด้วยเด็กชายศุภวิชญ์ พรหมโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จังหวัดสกลนคร เด็กชายวรัชญ์ พาลพ่าย เด็กชายเจตนิพิฐ ปรปักษ์เป็นจุณ และเด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ได้ 1 รางวัล รวม 4 เหรียญ ได้แก่ทีม THAILAND B ประกอบด้วยเด็กชายถิรธวัช ณรงค์การดี เด็กหญิงณัฏฐณิภัทร ใจปลื้ม เด็กชายสิริวุฒิ ศิริพรหมสมบัติ เด็กชายสุวลักษณ์ ตันชัยเอกกุล และประเภททีม ซึ่งจะให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม สามารถรางวัลแชมเปี้ยนเหรียญทอง ได้แก่ทีม THAILAND A และรางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ทีม THAILAND C ส่วนเวทีการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบุคคลได้เหรียญทอง 2 รางวัล ได้แก่ เด็กชายสุวิจักขณ์ มงคลากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และเด็กหญิงยลรดา ยงพิศาลภพ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน 3 รางวัล ได้แก่ เด็กชายวศิน มีเสนา โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ นางสาวฉัทชนัน สุริยาอมรานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และ เด็กชายณัชกช กิตติสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร เหรียญทองแดงได้ 4 รางวัล ได้แก่ เด็กชายกัญจน์ เจิ้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงธนอร บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี เด็กชายสุวพัชร เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร และเด็กชายจิรายุส จินาพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และรางวัลชมเชย 4 รางวัลได้แก่ เด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น นายชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายอภิภู เจนวิทยาขจร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา และ เด็กหญิงมัญชุสา อารยะถาวร โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประเภททีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้ 2 รางวัล รวม 8 เหรียญ ได้แก่ ทีม THAILAND A ประกอปด้วย เด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม เด็กหญิงสาธิตา เกาไศยพงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายริชาต์ จันทร์เจริญ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร และเด็กชายกัญจน์ เจิ้ง และทีมTHAILAND D ประกอบด้วยเด็กหญิงมัญชุสา อารยะถาวร เด็กชายฉัตริน พวงทับทิม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เด็กหญิงยลรดา ยงพิศาลภพ และเด็กชายจิรายุส จินาพงษ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงได้ 2 รางวัล รวม 8 เหรียญ ได้แก่ทีม THAILAND B ประกอบด้วยเด็กชายวศิน มีเสนา เด็กหญิงธนอร บำรุงเชาว์เกษม นางสาวฉัทชนัน สุริยาอมรานนท์ และเด็กชายณัชกช กิตติสุทธิ์ และทีม THAILAND C ประกอบด้วยเด็กชายสุวพัชร เชี่ยวชาญวัฒนา นายชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ เด็กชายอภิภู เจนวิทยาขจร และเด็กชายสุวิจักขณ์ มงคลากร และประเภทกลุ่มบุคคล ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 3 รางวัล รวม 12 เหรียญ ได้แก่ทีม THAILAND B, THAILAND C และทีม THAILAND D ซึ่งทั้ง 2 เวทีมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 29 ประเทศ รวม 627 คน
และเวทีการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : Southeast Mathematics Olympiad 2015 นักเรียนไทยสามารถ คว้า 7 รางวัล ได้แก่ เหรียญทอง 3 เหรียญ ได่แก่ เด็กชายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เด็กชายพสิษฐ์ จินดานุวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เด็กชายศิวกร เฟื่องกวินสมบัติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญเงิน 1 เหรียญ ได้แก่ เด็กชายตรีทเศศ วิวิธวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน เหรียญทองแดง 3 เหรียญ ได้แก่ เด็กชายจิรพัส ฉันชัยพัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เด็กชายพัชรพงศ์ เนื้อไม้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เด็กชายกมลชัย สิริพิพัฒน์เจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน มีนักเรียนจาก 6 ประเทศ คือ จีน (33 มณฑล) ฟิลิปปินส์ มาเก๊า มาเลเซีย ฮ่องกง และประเทศไทย รวม 880 คนเข้าร่วมการแข่งขัน
“ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สพฐ.ยังมีเวทีระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทย ได้แสดงความสามารถคือการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนนี้ ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
อ่านทั้งหมด
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[21,291]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[27,367]
07 มกราคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[21,121]
24 พฤศจิกายน 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[26,170]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[21,211]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[26,351]
20 มกราคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[21,170]
26 ตุลาคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[27,574]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[24,444]
31 พฤษภาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[24,359]
10 มิถุนายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[24,959]
24 มีนาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[25,842]
04 เมษายน 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[26,475]
18 มกราคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[21,171]
15 พฤศจิกายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[25,880]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[21,167]
28 ตุลาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[24,582]
10 พฤษภาคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[26,986]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[21,358]
08 พฤศจิกายน 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[26,427]
20 มกราคม 2559