ทัพนักเรียนไทยสุดยอด คว้าแชมป์เปี้ยน 2 รายการ กวาด 49 รางวัล 88 เหรียญจาก 3 เวทีการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ส่ง 44 นักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ 3 เวที โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้าแชมป์ประเภททีม และแชมป์คะแนนรวมสูงสุด กวาด 49 รางวัล รวม 88 เหรียญ กลับถึงประเทศไทยเมื่อคืนวันที่ 1 สิงหาคม 2558 แล้ว
นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่าได้รับรายงานด่วนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อบ่ายวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 ว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้คัดเลือกและส่งนักเรียนไทยจำนวน 44 คน ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา 16 คน รวม 4 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : International Mathematics Competition 2015 (IMC 2015) ณ เมืองฉางชุน มณทลจี้หลิน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 12 คน เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิคเอเซีย Southeast Mathematics Olympiad 2015 ณ มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทั้ง 3 เวทีได้จัดขึ้ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2558 ผลปรากฏว่านักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลแชมป์เปี้ยนประเภททีม และแชมป์เปี้ยนประเภทกลุ่มบุคคลซึ่งมีคะแนนรวมสูงสุด กวาด 16 เหรียญทอง 29 เหรียญเงิน 34 เหรียญทองแดง และ 9 รางวัลชมเชย รวม 49 รางวัล 88 เหรียญ ประกอบด้วย เวทีการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ : International Mathematics Compettion 2015 ( IMC 2015 ) ซึ่งแบ่งเป็นเวทีระดับประถมศึกษา นักเรียนไทยสามารถกวาดรางวัลประเภทบุคคล ได้ 3 เหรียญทองได้แก่เด็กชายปพณ ละเภท โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เด็กชายกฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา กรุงเทพมหานคร และเด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน 5 เหรียญได้แก่ เด็กชายรัชชานนท์ เพชรชู โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายพัชรพล เกษมธรรมแสวง โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง เด็กชายนิธิศ อัญชลีนุกูล โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม กรุงเทพมหานคร เด็กชายวรัชญ์ พาลพ่าย โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และเด็กชายเจตนิพิฐ ปรปักษ์เป็นจุณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เหรียญทองแดง 3 เหรียญได้แก่ เด็กชายถิรธวัช ณรงค์การดี โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ จังหวัด ศรีสะเกษ เด็กชายสิริวุฒิ ศิริพรหมสมบัติ โรงเรียนพิชญศึกษา จังหวัดนนทบุรี และเด็กชายสุวลักษณ์ ตันชัยเอกกุล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม และรางวัลชมเชย 5 รางวัลได้แก่ เด็กชายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา เด็กชายธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กหญิงณัฏฐณิภัทร ใจปลื้ม โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี เด็กชายกรวิชญ์ เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และ เด็กชายศุภวิชญ์ พรหมโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จังหวัดสกลนคร ส่วนประเภทกลุ่มบุคคลได้รางวัลแชมเปี้ยนคะแนนรวมสูงสุดเหรียญทอง 1 รางวัล รวม 4 เหรียญ ได้แก่ ทีม THAILAND C ประกอปด้วย เด็กชายกรวิชญ์ เรืองฤทธิ์ เด็กชายพัชรพล เกษมธรรมแสวง เด็กชายกฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ และเด็กชายนิธิศ อัญชลีนุกูล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้ 2 รางวัล รวม 8 เหรียญ ได้แก่ ทีม THAILAND A ประกอบด้วยเด็กชายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล เด็กชายธีรทัศน์ อุฬารพาณิชกุล เด็กชายรัชชานนท์ เพชรชู และเด็กชายปพณ ละเภท และทีม THAILAND D ประกอบด้วยเด็กชายศุภวิชญ์ พรหมโคตร โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จังหวัดสกลนคร เด็กชายวรัชญ์ พาลพ่าย เด็กชายเจตนิพิฐ ปรปักษ์เป็นจุณ และเด็กชายนิติพนธ์ ไตรไมตรีพิทักษ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ได้ 1 รางวัล รวม 4 เหรียญ ได้แก่ทีม THAILAND B ประกอบด้วยเด็กชายถิรธวัช ณรงค์การดี เด็กหญิงณัฏฐณิภัทร ใจปลื้ม เด็กชายสิริวุฒิ ศิริพรหมสมบัติ เด็กชายสุวลักษณ์ ตันชัยเอกกุล และประเภททีม ซึ่งจะให้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม สามารถรางวัลแชมเปี้ยนเหรียญทอง ได้แก่ทีม THAILAND A และรางวัลรองอันดับ 1 ได้แก่ทีม THAILAND C ส่วนเวทีการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทบุคคลได้เหรียญทอง 2 รางวัล ได้แก่ เด็กชายสุวิจักขณ์ มงคลากร โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และเด็กหญิงยลรดา ยงพิศาลภพ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เหรียญเงิน 3 รางวัล ได้แก่ เด็กชายวศิน มีเสนา โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ นางสาวฉัทชนัน สุริยาอมรานนท์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และ เด็กชายณัชกช กิตติสุทธิ์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพมหานคร เหรียญทองแดงได้ 4 รางวัล ได้แก่ เด็กชายกัญจน์ เจิ้ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงธนอร บำรุงเชาว์เกษม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี เด็กชายสุวพัชร เชี่ยวชาญวัฒนา โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร และเด็กชายจิรายุส จินาพงษ์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และรางวัลชมเชย 4 รางวัลได้แก่ เด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น นายชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายอภิภู เจนวิทยาขจร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา และ เด็กหญิงมัญชุสา อารยะถาวร โรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ประเภททีม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ได้ 2 รางวัล รวม 8 เหรียญ ได้แก่ ทีม THAILAND A ประกอปด้วย เด็กชายกันตพงศ์ โคตรชุม เด็กหญิงสาธิตา เกาไศยพงษ์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายริชาต์ จันทร์เจริญ โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร และเด็กชายกัญจน์ เจิ้ง และทีมTHAILAND D ประกอบด้วยเด็กหญิงมัญชุสา อารยะถาวร เด็กชายฉัตริน พวงทับทิม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เด็กหญิงยลรดา ยงพิศาลภพ และเด็กชายจิรายุส จินาพงษ์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดงได้ 2 รางวัล รวม 8 เหรียญ ได้แก่ทีม THAILAND B ประกอบด้วยเด็กชายวศิน มีเสนา เด็กหญิงธนอร บำรุงเชาว์เกษม นางสาวฉัทชนัน สุริยาอมรานนท์ และเด็กชายณัชกช กิตติสุทธิ์ และทีม THAILAND C ประกอบด้วยเด็กชายสุวพัชร เชี่ยวชาญวัฒนา นายชวินธร สิริพิพัฒน์วรคุณ เด็กชายอภิภู เจนวิทยาขจร และเด็กชายสุวิจักขณ์ มงคลากร และประเภทกลุ่มบุคคล ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง 3 รางวัล รวม 12 เหรียญ ได้แก่ทีม THAILAND B, THAILAND C และทีม THAILAND D ซึ่งทั้ง 2 เวทีมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 29 ประเทศ รวม 627 คน
และเวทีการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : Southeast Mathematics Olympiad 2015 นักเรียนไทยสามารถ คว้า 7 รางวัล ได้แก่ เหรียญทอง 3 เหรียญ ได่แก่ เด็กชายกฤษฏ์ บุญศิริเศรษฐ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เด็กชายพสิษฐ์ จินดานุวัฒน์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เด็กชายศิวกร เฟื่องกวินสมบัติ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เหรียญเงิน 1 เหรียญ ได้แก่ เด็กชายตรีทเศศ วิวิธวร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน เหรียญทองแดง 3 เหรียญ ได้แก่ เด็กชายจิรพัส ฉันชัยพัฒนา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เด็กชายพัชรพงศ์ เนื้อไม้ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เด็กชายกมลชัย สิริพิพัฒน์เจริญ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปทุมวัน มีนักเรียนจาก 6 ประเทศ คือ จีน (33 มณฑล) ฟิลิปปินส์ มาเก๊า มาเลเซีย ฮ่องกง และประเทศไทย รวม 880 คนเข้าร่วมการแข่งขัน
“ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ สพฐ.ยังมีเวทีระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทย ได้แสดงความสามารถคือการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนนี้ ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว
อ่านทั้งหมด
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[328]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,345]
08 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,625]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,841]
18 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,399]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,413]
07 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,503]
05 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[292]
08 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,116]
12 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,077]
07 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,009]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[534]
03 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[302]
08 มกราคม 2561
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,574]
04 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,243]
24 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,404]
07 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,031]
14 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,454]
06 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,443]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,123]
14 ธันวาคม 2560