แนะนำ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 นายวิบูลย์ ทานุชิต

นายวิบูลย์ ทานุชิต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502
ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พ.ศ. 2517
- ปริญญาตรี (กศ.บ) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒพิษณุโลก พ.ศ. 2524
- ปริญญาโท (กศ.ม) ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร พ.ศ. 2528
- ปริญญาเอก (การจัดการศึกษา) มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2546
- ปริญญาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม พ.ศ. 2547
ประวัติการทำงาน
- อาจารย์โรงเรียนอนุบาลลำปาง พ.ศ. 2524-2533
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนุก พ.ศ. 2534-2536
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง พ.ศ. 2537-2541
- ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกงลาด จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2542-2551
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พ.ศ. 2552-2553
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 พ.ศ. 2553-2554
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำปาง-ลำพูน (2554-2555)
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 (2555-2557)
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 (2 ตุลาคม 2557-15 พฤศจิกายน 2558 - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 (15 พฤศจิกายน 2558-ปัจจุบัน)
ผลงานดีเด่น
- ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่ม สปช. ของ สปจ.ลำปาง ปี พ.ศ. 2529
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่ดีเด่นของ สปจ.ลำปาง ปี พ.ศ.2537
- ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นของ สพท.นครปฐม เขต 1 ปี พ.ศ. 2549
- บุคลากรเขตพื้นที่ดีเด่น ระดับชาติ ได้รับโล่เกียรติคุณบัตร ประเภท “ครูดีไม่มีอบายมุข”
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2557
งานวิจัย
- ล้านนากับการศึกษาใหม่ “งานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” พ.ศ. 2527
- การปฏิบัติการศึกษาในล้านนา : สมัยเป็นมณฑลเทศาภิบาล “งานวิจัยทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ” พ.ศ. 2528 อุดมการณ์ในการทำงาน
ทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ชัดเจน กระบวนการทำงานต้องมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงและพัฒนาตลอดเวลา
คติพจน์ประจำใจ
จงก้าวไปข้างหน้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า (To Walk away for a good life)
อ่านทั้งหมด
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจจุบัน 6
เปิด[1,707]
02 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[25,538]
26 ตุลาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[30,516]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[28,856]
31 พฤษภาคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[25,463]
15 พฤศจิกายน 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[28,702]
10 มิถุนายน 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[25,481]
24 พฤศจิกายน 2559
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา
เปิด[1,974]
30 ตุลาคม 2560
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[25,716]
08 พฤศจิกายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[25,667]
15 พฤศจิกายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิ
เปิด[1,714]
02 พฤศจิกายน 2560
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[25,462]
26 ตุลาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[30,203]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[3,398]
10 ตุลาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายอนุศาสตร์ นามสกุล สอนศิลพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 วิทย
เปิด[25]
24 พฤศจิกายน 2560
นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. วิชาเอกฟิสิกส์ โทคณิ
เปิด[24]
24 พฤศจิกายน 2560
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[29,282]
24 มีนาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[28,895]
10 พฤษภาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[30,186]
04 เมษายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[25,492]
28 ตุลาคม 2559