แนะนำ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 นายวิบูลย์ ทานุชิต

นายวิบูลย์ ทานุชิต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502
ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พ.ศ. 2517
- ปริญญาตรี (กศ.บ) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒพิษณุโลก พ.ศ. 2524
- ปริญญาโท (กศ.ม) ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร พ.ศ. 2528
- ปริญญาเอก (การจัดการศึกษา) มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2546
- ปริญญาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม พ.ศ. 2547
ประวัติการทำงาน
- อาจารย์โรงเรียนอนุบาลลำปาง พ.ศ. 2524-2533
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนุก พ.ศ. 2534-2536
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง พ.ศ. 2537-2541
- ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกงลาด จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2542-2551
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พ.ศ. 2552-2553
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 พ.ศ. 2553-2554
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำปาง-ลำพูน (2554-2555)
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 (2555-2557)
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 (2 ตุลาคม 2557-15 พฤศจิกายน 2558 - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 (15 พฤศจิกายน 2558-ปัจจุบัน)
ผลงานดีเด่น
- ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่ม สปช. ของ สปจ.ลำปาง ปี พ.ศ. 2529
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่ดีเด่นของ สปจ.ลำปาง ปี พ.ศ.2537
- ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นของ สพท.นครปฐม เขต 1 ปี พ.ศ. 2549
- บุคลากรเขตพื้นที่ดีเด่น ระดับชาติ ได้รับโล่เกียรติคุณบัตร ประเภท “ครูดีไม่มีอบายมุข”
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2557
งานวิจัย
- ล้านนากับการศึกษาใหม่ “งานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” พ.ศ. 2527
- การปฏิบัติการศึกษาในล้านนา : สมัยเป็นมณฑลเทศาภิบาล “งานวิจัยทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ” พ.ศ. 2528 อุดมการณ์ในการทำงาน
ทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ชัดเจน กระบวนการทำงานต้องมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงและพัฒนาตลอดเวลา
คติพจน์ประจำใจ
จงก้าวไปข้างหน้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า (To Walk away for a good life)
อ่านทั้งหมด
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,007]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[273]
08 มกราคม 2561
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,478]
05 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,051]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[294]
26 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,382]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,095]
14 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,431]
06 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[269]
08 มกราคม 2561
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,553]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[504]
03 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,977]
13 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,216]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,318]
08 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,379]
07 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,092]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,814]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,392]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,421]
22 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,601]
04 ธันวาคม 2560