แนะนำ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 นายวิบูลย์ ทานุชิต

นายวิบูลย์ ทานุชิต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502
ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พ.ศ. 2517
- ปริญญาตรี (กศ.บ) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒพิษณุโลก พ.ศ. 2524
- ปริญญาโท (กศ.ม) ประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร พ.ศ. 2528
- ปริญญาเอก (การจัดการศึกษา) มหาวิทยาลัยคริสเตียน พ.ศ. 2546
- ปริญญาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม พ.ศ. 2547
ประวัติการทำงาน
- อาจารย์โรงเรียนอนุบาลลำปาง พ.ศ. 2524-2533
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสนุก พ.ศ. 2534-2536
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปาง พ.ศ. 2537-2541
- ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกงลาด จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2542-2551
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พ.ศ. 2552-2553
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 พ.ศ. 2553-2554
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ลำปาง-ลำพูน (2554-2555)
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 (2555-2557)
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 (2 ตุลาคม 2557-15 พฤศจิกายน 2558 - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 (15 พฤศจิกายน 2558-ปัจจุบัน)
ผลงานดีเด่น
- ครูผู้สอนดีเด่นกลุ่ม สปช. ของ สปจ.ลำปาง ปี พ.ศ. 2529
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่ดีเด่นของ สปจ.ลำปาง ปี พ.ศ.2537
- ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นของ สพท.นครปฐม เขต 1 ปี พ.ศ. 2549
- บุคลากรเขตพื้นที่ดีเด่น ระดับชาติ ได้รับโล่เกียรติคุณบัตร ประเภท “ครูดีไม่มีอบายมุข”
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ประจำปี 2557
งานวิจัย
- ล้านนากับการศึกษาใหม่ “งานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่” พ.ศ. 2527
- การปฏิบัติการศึกษาในล้านนา : สมัยเป็นมณฑลเทศาภิบาล “งานวิจัยทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติ” พ.ศ. 2528 อุดมการณ์ในการทำงาน
ทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายที่ชัดเจน กระบวนการทำงานต้องมีส่วนร่วม มีการตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงและพัฒนาตลอดเวลา
คติพจน์ประจำใจ
จงก้าวไปข้างหน้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า (To Walk away for a good life)
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[10,287]
18 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[1,588]
02 พฤษภาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[1,574]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[9,733]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[10,330]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[8,802]
03 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[8,021]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[6,453]
02 มีนาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[10,189]
14 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[8,273]
22 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[10,182]
12 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[4,617]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[8,575]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[9,635]
22 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[6,381]
28 กุมภาพันธ์ 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[10,095]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[8,540]
08 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[7,906]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[6,744]
22 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[8,680]
08 มกราคม 2561