ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

..** ประวัติชีวิตโดยย่อ
ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม 2502 ปัจจุบันอายุ 56 ปี 10 เดือน ภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่ 183 หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สมรสกับ นางจุฑารัตน์ วัฒนธีรางกูร มีบุตร 1 คน
..**ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : วิชาเอกมัธยม-สังคม (ศษ.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ปี พ.ศ. 2526
ปริญญาโท : จิตวิทยาการศึกษา (ศษ.ม.) จากมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี ปี พ.ศ. 253
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปี พ.ศ. 2550
ปริญญาเอก : สาขาบริหารการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสงขลา ปี พ.ศ. 2550
..**ประวัติการรับราชการ
บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครู 1 ระดับ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ 30 ปี 2 เดือน รับราชการในตำแหน่งสายงานบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา ดังนี้
- ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่พ.ศ. 2532
- ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ พ.ศ. 2533 - 2540
- ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2540 - 2542
- หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ พ.ศ. 2542 – 2543
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2543 – 2546
- ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา พ.ศ 2546 - 2547
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา 18 มิ.ย.พ.ศ. 2547 - 27 ก.ย. 2552
- รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 28 ก.ย. 2552 - 4 เม.ย. 2555
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 5 เม.ย. 2555 - 1 ต.ค. 2557
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 ต.ค. 2557 - 27 มี.ค. 2559
- ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 1 2 มีนาคม 2557 - 27 มีนาคม 2559
..**ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 28 มีนาคม 2559 .**ผลงาน: การฝึกอบรม
การฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรที่สำคัญ
- เตรียมผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2539
- เตรียมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง พ.ศ. 2542
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภาครัฐ พ.ศ. 2550
- วุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝึก (A.L.T)พ.ศ. 2538
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา พ.ศ. 2550
- เตรียมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เมื่อเดือนกันยายน 2550
...**การศึกษาดูงานที่สำคัญ
- ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการของประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2544
- ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ พ.ศ. 2548
- ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2549
..**เกียรติประวัติในการรับราชการ
- ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น เนื่องในวันประถมศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2525
- รางวัลสำนักงานการประถมศึกษาดีเด่น ด้านประกันโอกาสทางการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฏร์ธานี ปี พ.ศ. 2542
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ชุดแรก พ.ศ. 2548
อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[444]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[633]
04 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[552]
06 ธันวาคม 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[668]
04 ธันวาคม 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[1,157]
28 พฤศจิกายน 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[994]
30 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,242]
27 พฤศจิกายน 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[1,132]
28 พฤศจิกายน 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[551]
05 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[485]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[1,122]
28 พฤศจิกายน 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[451]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[685]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[416]
08 ธันวาคม 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[1,011]
29 พฤศจิกายน 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,205]
27 พฤศจิกายน 2560
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,223]
26 พฤศจิกายน 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[114]
12 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[29]
13 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[450]
07 ธันวาคม 2560