ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

..** ประวัติชีวิตโดยย่อ
ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม 2502 ปัจจุบันอายุ 56 ปี 10 เดือน ภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่ 183 หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สมรสกับ นางจุฑารัตน์ วัฒนธีรางกูร มีบุตร 1 คน
..**ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : วิชาเอกมัธยม-สังคม (ศษ.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ปี พ.ศ. 2526
ปริญญาโท : จิตวิทยาการศึกษา (ศษ.ม.) จากมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี ปี พ.ศ. 253
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปี พ.ศ. 2550
ปริญญาเอก : สาขาบริหารการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสงขลา ปี พ.ศ. 2550
..**ประวัติการรับราชการ
บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครู 1 ระดับ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ 30 ปี 2 เดือน รับราชการในตำแหน่งสายงานบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา ดังนี้
- ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่พ.ศ. 2532
- ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ พ.ศ. 2533 - 2540
- ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2540 - 2542
- หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ พ.ศ. 2542 – 2543
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2543 – 2546
- ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา พ.ศ 2546 - 2547
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา 18 มิ.ย.พ.ศ. 2547 - 27 ก.ย. 2552
- รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 28 ก.ย. 2552 - 4 เม.ย. 2555
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 5 เม.ย. 2555 - 1 ต.ค. 2557
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 ต.ค. 2557 - 27 มี.ค. 2559
- ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 1 2 มีนาคม 2557 - 27 มีนาคม 2559
..**ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 28 มีนาคม 2559 .**ผลงาน: การฝึกอบรม
การฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรที่สำคัญ
- เตรียมผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2539
- เตรียมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง พ.ศ. 2542
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภาครัฐ พ.ศ. 2550
- วุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝึก (A.L.T)พ.ศ. 2538
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา พ.ศ. 2550
- เตรียมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เมื่อเดือนกันยายน 2550
...**การศึกษาดูงานที่สำคัญ
- ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการของประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2544
- ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ พ.ศ. 2548
- ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2549
..**เกียรติประวัติในการรับราชการ
- ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น เนื่องในวันประถมศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2525
- รางวัลสำนักงานการประถมศึกษาดีเด่น ด้านประกันโอกาสทางการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฏร์ธานี ปี พ.ศ. 2542
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ชุดแรก พ.ศ. 2548
อ่านทั้งหมด
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[3,894]
14 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[4,890]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[1,692]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[3,991]
18 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[4,263]
07 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,963]
22 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[2,310]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[4,047]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[174]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[3,319]
24 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[3,859]
13 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[3,966]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[4,276]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[4,197]
08 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[1,440]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[3,318]
22 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[1,692]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[2,524]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[2,324]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[2,245]
08 มกราคม 2561