ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

..** ประวัติชีวิตโดยย่อ
ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม 2502 ปัจจุบันอายุ 56 ปี 10 เดือน ภูมิลำเนาเดิมบ้านเลขที่ 183 หมู่ที่ 6 ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สมรสกับ นางจุฑารัตน์ วัฒนธีรางกูร มีบุตร 1 คน
..**ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี : วิชาเอกมัธยม-สังคม (ศษ.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช ปี พ.ศ. 2526
ปริญญาโท : จิตวิทยาการศึกษา (ศษ.ม.) จากมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี ปี พ.ศ. 253
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปี พ.ศ. 2550
ปริญญาเอก : สาขาบริหารการศึกษา ภาคนอกเวลาราชการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสงขลา ปี พ.ศ. 2550
..**ประวัติการรับราชการ
บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ครู 1 ระดับ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 รวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ 30 ปี 2 เดือน รับราชการในตำแหน่งสายงานบริหารการศึกษาและบริหารสถานศึกษา ดังนี้
- ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่พ.ศ. 2532
- ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ พ.ศ. 2533 - 2540
- ผู้อำนวยการโรงเรียน พ.ศ. 2540 - 2542
- หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ พ.ศ. 2542 – 2543
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2543 – 2546
- ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา พ.ศ 2546 - 2547
- รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา 18 มิ.ย.พ.ศ. 2547 - 27 ก.ย. 2552
- รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2 28 ก.ย. 2552 - 4 เม.ย. 2555
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 5 เม.ย. 2555 - 1 ต.ค. 2557
- ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 2 ต.ค. 2557 - 27 มี.ค. 2559
- ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง 1 2 มีนาคม 2557 - 27 มีนาคม 2559
..**ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 2 28 มีนาคม 2559 .**ผลงาน: การฝึกอบรม
การฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรที่สำคัญ
- เตรียมผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2539
- เตรียมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง พ.ศ. 2542
- ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภาครัฐ พ.ศ. 2550
- วุฒิบัตรการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือขั้นผู้ช่วยผู้อำนวยการฝึก (A.L.T)พ.ศ. 2538
- หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา พ.ศ. 2550
- เตรียมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เมื่อเดือนกันยายน 2550
...**การศึกษาดูงานที่สำคัญ
- ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการของประเทศมาเลเซีย พ.ศ. 2544
- ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้ พ.ศ. 2548
- ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. 2549
..**เกียรติประวัติในการรับราชการ
- ครูคณิตศาสตร์ดีเด่น เนื่องในวันประถมศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2525
- รางวัลสำนักงานการประถมศึกษาดีเด่น ด้านประกันโอกาสทางการศึกษาของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฏร์ธานี ปี พ.ศ. 2542
- เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษาในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา ชุดแรก พ.ศ. 2548
อ่านทั้งหมด
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[20,978]
15 พฤศจิกายน 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[20,807]
24 พฤศจิกายน 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[27,263]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[20,856]
26 ตุลาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[25,855]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[21,041]
08 พฤศจิกายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[24,648]
24 มีนาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[27,061]
07 มกราคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[20,857]
28 ตุลาคม 2559
นายวิบูลย์ ทานุชิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2502 ประวัติการศึ
เปิด[26,674]
22 ธันวาคม 2558
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[24,052]
10 มิถุนายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[25,578]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[20,903]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[26,044]
20 มกราคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[26,120]
20 มกราคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[25,539]
04 เมษายน 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[24,287]
10 พฤษภาคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[26,164]
18 มกราคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[24,126]
31 พฤษภาคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[20,857]
15 พฤศจิกายน 2559