นายชาตรี นิลวัชราภรณ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารและจัดการเรียนรู้”

นายชาตรี นิลวัชราภรณ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารและจัดการเรียนรู้” การได้มีโอกาสเป็นผู้บริหารโรงเรียน ต้องใช้โอกาสนั้นสร้างเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างมีระบบ เพื่อให้องค์การสามารถขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายจากฝ่ายบริหาร
การศึกษาสร้างสังคมให้มีคุณภาพ ประเทศชาติพัฒนา ทำให้คนมีความรู้ มีความคิด ปรับตัว สามารถพัฒนาตน พัฒนางานให้มีความก้าวหน้า มีอาชีพที่มั่นคง สร้างสังคมให้มีความสุข ประเทศชาติก้าวหน้า นายชาตรี นิลวัชราภรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2501 อายุ 58 ปี ที่อยู่ 758 หมู่ 6 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์
ปัจจุบันรับราชการตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
- พ.ศ.2521 : เริ่มรับราชการครู ตำแหน่ง ครู 2 ระดับ 2 รร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง ตำบลวังหิน
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
- พ.ศ.2525 : ครู 2 รร.บ้านบึงหล่ม สปอ.ลาดยาว สปจ.นครสวรรค์
- พ.ศ.2542 : อาจารย์ใหญ่ รร.ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ สปอ.ลาดยาว สปจ.นครสวรรค์
- พ.ศ.2545 : ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ สปอ.ลาดยาว สปจ.นครสวรรค์
- พ.ศ.2549 : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
- พ.ศ.2555 : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2
การศึกษา-คุณวุฒิ
- พ.ศ.2520 : ป.กศ.สูง (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูนครสวรรค์
- พ.ศ.2525 : ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วิทยาลัยครูนครสวรรค์
- พ.ศ.2526 : ค.บ. (การบริหารโรงเรียน) วิทยาลัยครูนครสวรรค์
- พ.ศ.2544 : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งหน้าที่อื่น
- พ.ศ.2544 : อ.ก.ค. จังหวัดนครสวรรค์
- พ.ศ.2548 : อ.ก.ค.ศ. เขตฯ นครสวรรค์ เขต 2
- พ.ศ.2554 : อ.ก.ค.ศ. เขตฯ นครสวรรค์ เขต 2
- พ.ศ.2559 : กรรมการเขตพื้นที่ฯ นครสวรรค์ เขต 2
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1. การช่วยแก้ปัญหา พัฒนานักเรียนที่ปกพร่องทางการเรียนรู้ และส่งเสริมนักเรียนปกติให้มีความเป็นเลิศ
2. การพัฒนาโรงเรียนทุกแห่งที่มีโอกาสเป็นผู้บริหารให้มีคุณภาพทุกด้าน เป็นตัวอย่างและต้นแบบของเขตพื้นที่
3. การได้รับคัดเลือก เป็นผู้แทนผู้บริหารในคณะอนุกรรมการข้าราชการครู 2 สมัย
4. เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษานครสวรรค์ เขต 2
อ่านทั้งหมด
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,984]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,428]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,822]
18 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,389]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[511]
03 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,398]
07 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[283]
08 มกราคม 2561
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,486]
05 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,016]
14 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,056]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,608]
04 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,562]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,101]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,329]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[277]
08 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,099]
12 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[305]
26 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,441]
06 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,226]
24 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,387]
07 ธันวาคม 2560