นายชาตรี นิลวัชราภรณ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารและจัดการเรียนรู้”

นายชาตรี นิลวัชราภรณ์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2 สร้างความเป็นเลิศด้านการบริหารและจัดการเรียนรู้” การได้มีโอกาสเป็นผู้บริหารโรงเรียน ต้องใช้โอกาสนั้นสร้างเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา อย่างมีระบบ เพื่อให้องค์การสามารถขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ แม้จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบายจากฝ่ายบริหาร
การศึกษาสร้างสังคมให้มีคุณภาพ ประเทศชาติพัฒนา ทำให้คนมีความรู้ มีความคิด ปรับตัว สามารถพัฒนาตน พัฒนางานให้มีความก้าวหน้า มีอาชีพที่มั่นคง สร้างสังคมให้มีความสุข ประเทศชาติก้าวหน้า นายชาตรี นิลวัชราภรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2501 อายุ 58 ปี ที่อยู่ 758 หมู่ 6 ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์
ปัจจุบันรับราชการตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
- พ.ศ.2521 : เริ่มรับราชการครู ตำแหน่ง ครู 2 ระดับ 2 รร.ชุมชนบ้านเมืองการุ้ง ตำบลวังหิน
อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
- พ.ศ.2525 : ครู 2 รร.บ้านบึงหล่ม สปอ.ลาดยาว สปจ.นครสวรรค์
- พ.ศ.2542 : อาจารย์ใหญ่ รร.ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ สปอ.ลาดยาว สปจ.นครสวรรค์
- พ.ศ.2545 : ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ สปอ.ลาดยาว สปจ.นครสวรรค์
- พ.ศ.2549 : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป.นครสวรรค์ เขต 2
- พ.ศ.2555 : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว สพป.นครสวรรค์ เขต 2
การศึกษา-คุณวุฒิ
- พ.ศ.2520 : ป.กศ.สูง (คณิตศาสตร์) วิทยาลัยครูนครสวรรค์
- พ.ศ.2525 : ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วิทยาลัยครูนครสวรรค์
- พ.ศ.2526 : ค.บ. (การบริหารโรงเรียน) วิทยาลัยครูนครสวรรค์
- พ.ศ.2544 : กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำแหน่งหน้าที่อื่น
- พ.ศ.2544 : อ.ก.ค. จังหวัดนครสวรรค์
- พ.ศ.2548 : อ.ก.ค.ศ. เขตฯ นครสวรรค์ เขต 2
- พ.ศ.2554 : อ.ก.ค.ศ. เขตฯ นครสวรรค์ เขต 2
- พ.ศ.2559 : กรรมการเขตพื้นที่ฯ นครสวรรค์ เขต 2
ผลงานที่ภาคภูมิใจ
1. การช่วยแก้ปัญหา พัฒนานักเรียนที่ปกพร่องทางการเรียนรู้ และส่งเสริมนักเรียนปกติให้มีความเป็นเลิศ
2. การพัฒนาโรงเรียนทุกแห่งที่มีโอกาสเป็นผู้บริหารให้มีคุณภาพทุกด้าน เป็นตัวอย่างและต้นแบบของเขตพื้นที่
3. การได้รับคัดเลือก เป็นผู้แทนผู้บริหารในคณะอนุกรรมการข้าราชการครู 2 สมัย
4. เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นนายกสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษานครสวรรค์ เขต 2
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,691]
29 มิถุนายน 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,213]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,813]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,858]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,073]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,396]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,560]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,827]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,553]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,660]
22 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,702]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,157]
29 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,840]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,868]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,810]
03 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,951]
06 กุมภาพันธ์ 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,337]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,655]
02 มีนาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,427]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,403]
14 ธันวาคม 2560