ดร.ปรีดา พ่วงกิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งแย้

ดร.ปรีดา พ่วงกิ่ม
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดทุ่งแย้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
>>>>> ประวัติส่วนตัว
- เกิดวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2504
- ภูมิลำเนาเดิม ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
>>>>> ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ ปี พ.ศ. 2515
- ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจรรยานุยุติวิทยา ปี พ.ศ. 2518
- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) โรงเรียนสตรีปากพนัง ปี พ.ศ. 2521
- ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2523
- พิเศษครูมัธยม (พ.ม.) ปี พ.ศ. 2525
- ครุศาสตร์บัณฑิต ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2528
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2543
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2558
>>>>> ประวัติการทำงาน
- ครู 1 ปี พ.ศ. 2524
- ครู 2 ปี พ.ศ. 2525
- อาจารย์ 1 ปี พ.ศ. 2528
- อาจารย์ 2 ปี พ.ศ. 2538
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ปี พ.ศ. 2543
- อาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ. 2544
- ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงแตระ ปี พ.ศ. 2545
- ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งแย้ ปี พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
>>>>> ผลงานดีเด่น
- ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2549 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2549 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ห้องสมุดโรงเรียนยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2549 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผู้บริหารดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2547 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
- รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” ประจำปี พ.ศ. 2554
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” ประจำปี พ.ศ. 2554
- สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2555
- โรงเรียนดี ศรีตำบล ปี พ.ศ. 2556
- โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รับตราพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2558-2560
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ระดับชั้น ป.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
- โรงเรียนมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2558 ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,136]
14 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,462]
06 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,511]
05 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[339]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,356]
08 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,414]
07 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,124]
12 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,410]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[545]
03 มกราคม 2561
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,087]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,426]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,586]
04 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[313]
08 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,042]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[303]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,259]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,452]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,856]
18 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,631]
04 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,018]
13 ธันวาคม 2560