ดร.ปรีดา พ่วงกิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งแย้

ดร.ปรีดา พ่วงกิ่ม
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดทุ่งแย้ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
>>>>> ประวัติส่วนตัว
- เกิดวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2504
- ภูมิลำเนาเดิม ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
>>>>> ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดป่าระกำเหนือ ปี พ.ศ. 2515
- ประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนจรรยานุยุติวิทยา ปี พ.ศ. 2518
- มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) โรงเรียนสตรีปากพนัง ปี พ.ศ. 2521
- ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2523
- พิเศษครูมัธยม (พ.ม.) ปี พ.ศ. 2525
- ครุศาสตร์บัณฑิต ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2528
- ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2543
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2558
>>>>> ประวัติการทำงาน
- ครู 1 ปี พ.ศ. 2524
- ครู 2 ปี พ.ศ. 2525
- อาจารย์ 1 ปี พ.ศ. 2528
- อาจารย์ 2 ปี พ.ศ. 2538
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน ปี พ.ศ. 2543
- อาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ. 2544
- ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงแตระ ปี พ.ศ. 2545
- ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งแย้ ปี พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน
>>>>> ผลงานดีเด่น
- ผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2549 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- โรงเรียนรักการอ่านยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2549 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ห้องสมุดโรงเรียนยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ.2549 ประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผู้บริหารดีเด่นเนื่องในโอกาสวันครูประจำปี 2547 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
- รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” ประจำปี พ.ศ. 2554
- รางวัลหนึ่งแสนครูดี สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.” ประจำปี พ.ศ. 2554
- สถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2555
- โรงเรียนดี ศรีตำบล ปี พ.ศ. 2556
- โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รับตราพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2558-2560
- ครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินกิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ระดับชั้น ป.1 - ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558
- โรงเรียนมีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับประเทศ ประจำปี 2558 ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[4,780]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[5,445]
18 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[3,439]
22 มกราคม 2561
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[5,733]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[3,706]
08 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[3,809]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[4,838]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[1,295]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[5,516]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[3,184]
29 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[3,198]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[4,000]
03 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[1,750]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[5,660]
08 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[1,366]
28 กุมภาพันธ์ 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[5,366]
14 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[5,423]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[3,812]
26 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[3,019]
06 กุมภาพันธ์ 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[5,321]
13 ธันวาคม 2560