นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ "ยอดครูผู้มีอุดมการณ์" สพม.33 ปี 2559

นายธีระทัศน์ อัครฉัตรรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบัวเชดวิทยา อำเภอบัวเชด ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธร อำเภอเมืองสุรินทร์ ได้รับรางวัล "ยอดครูผู้มีอุดมกาณร์" พ.ศ.2559 ตามโครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญานครู" โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แรงบันดาลใจในการส่งเพื่อขอรับรางวัล
สำหรับผม วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพที่สร้างคน จิตวิญญาณของความเป็นครูหล่อหลอมให้ผมมีจุดยืน มีเป้าหมาย ซึ่งก็คือการพัฒนาเด็ก พัฒนาโรงเรียน ให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส รางวัลต่าง ๆ ที่ โรงเรียน ครู ผู้บริหารและนักเรียนของบัวเชดวิทยาได้รับ เป็นสิ่งสะท้อนถึงการทำงานของเราชาวบัวเชดวิทยา ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน แต่สิ่งที่จะทำให้เรามีความภาคภูมิใจมากกว่ารางวัลที่ได้รับ นั่นก็คือ การที่สามารถนำเสนอแนวทางหรือวิธีการทำงานที่ประสบความสำเร็จ นำออกเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อให้สาธารณชนได้รู้จักโรงเรียนบัวเชดวิทยา รู้จักโรงเรียนชายขอบจังหวัดสุรินทร์ ทำอย่างไร
1 อุดมการณ์ ผมขอเริ่มจากอุดมการณ์ อุดมการณ์ของผม คือสร้างความเท่าเทียมหรือความยุติธรรมทางการศึกษาของนักเรียน
2. ปัญหา ก่อนที่จะพัฒนาหรือดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งในพื้นที่ต่างๆนั้น เราควรศึกษาสภาพแวดล้อมหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นอันดับแรก เพราะสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นย่อม มีความแตกต่างกัน ดังนั้นเราต้องทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมและศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นอันดับแรก ซึ่งปัญหาในเขตพื้นที่อำเภอบัวเชดนั้น มีหลากหลายปัญหา ดังเช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำ ความเป็นเด็กด้อยโอกาสซึ่งเด็กจะ มีความเสี่ยงด้านยาเสพติด ประสบภาวะครอบครัวย้ายถิ่นฐาน ความทุรกันดาร ความห่างไกลจากสถานศึกษา ปัญหาสภาพครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ สภาพเศรษฐกิจและในท้องถิ่นมีความแตกต่างกันทางด้านภาษาและวัฒนธรรม
3. เปิดโอกาส ดังนั้นเพื่อสร้างความเท่าเทียม สร้างความยุติธรรม และสร้างโอกาสให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ เราจึงต้องเปิดโอกาสและหาวิธีการทำอย่างไรที่จะให้นักเรียนในเขตพื้นที่ชายขอบห่างไกลนี้ ได้มีโอกาสเท่าเทียมกับเด็กๆนักเรียนในเขตเมือง
4. แนวคิด วิธีการหรือแนวคิดที่จะนำมาแก้ไขหรือพัฒนา ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ก็คือ
4.1 สร้างความมีระเบียบวินัย ให้แก่นักเรียน เพราะผมเชื่อว่า การที่จะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จ ควรเริ่มจากการมีระเบียบวินัย ถ้าสามารถนักเรียนให้มีระเบียบวินัยในตนเองได้ สิ่งอื่นๆก็จะพัฒนาได้ง่ายขึ้น
4.2 สร้างบริบทที่สวยงามน่าอยู่ในโรงเรียน ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ต่างๆในบริเวณโรงเรียน นำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียน ให้เกิดเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพ เกิดความทัดเทียมกับโรงเรียนในเขตเมือง ครูและนักเรียนร่วมกันรักษาความสะอาด มีจิตอาสา
4.3 สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วม ให้เกิดกับครู ผู้ปกครอง และชุมชน ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและช่วยกันดูแลโรงเรียน
5. นวัตกรรมที่นำมาใช้ 6 โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่
นวัตกรรมที่ผมนำมาใช้ตอบสนองแนวคิดทั้ง 3 ข้อ คือ นวัตกรรม 6 โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ่ ผมจัดแบ่งการปกครองในโรงเรียนบัวเชดวิทยา เป็น 6 ระดับ แต่ละระดับจะมีการปกครองแบบมีส่วนร่วม ในระดับชั้นจะมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน มีการประชุมผู้ปกครอง ทุกภาคเรียน เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีมีคุณภาพ พัฒนานักเรียนได้ตรงตามศักยภาพ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
อ่านทั้งหมด
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,330]
22 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,065]
17 สิงหาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,851]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,649]
02 มีนาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,209]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,805]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,823]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,864]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,683]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,547]
26 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,832]
02 พฤษภาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,691]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,388]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,653]
22 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,944]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,395]
14 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,421]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,803]
03 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,150]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,555]
08 มกราคม 2561