ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม

นายเฉลียว สรสิทธิ์ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 63853 อันดับ คศ.3 โรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21
ประวัติส่วนตัว
เกิดเมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2510 อายุ 49 ปี ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 16/1 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 43130
ประวัติการศึกษา
ป.6 สำเร็จการศึกษา 31 มีนาคม 2522 โรงเรียนศรีเชียงใหม่
ม.3 สำเร็จการศึกษา 31 มีนาคม 2525 โรงเรียนพานพร้าว
ปวช. ช่างก่อสร้าง สำเร็จการศึกษา 31 มีนาคม 2528 มหาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ปวส. ช่างก่อสร้าง สำเร็จการศึกษา31 มีนาคม 2530 มหาวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ป.ตรี คบ.อุตสาหกรรมศิลป์ สำเร็จการศึกษา 31 มีนาคม 2539 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ป.โท กศ.ม.การบริหารการศึกษา สำเร็จการศึกษา 9 กันยายน 2554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการรับราชการ
1 กุมภาพันธ์ 2534 ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
16 กรกฎาคม 2537 อาจารย์ 1 โรงเรียนเดื่อวิทยา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
5 ตุลาคม 2540 อาจารย์ 1 โรงเรียนพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
19 มีนาคม 2553 คศ.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแข่ง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
1 มิถุนายน 2554 คศ.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนาคำแก้ว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
26 พฤศจิกายน 2555 คศ.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองนางพิทยาคม อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
22 ตุลาคม 2558 คศ.3 ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ตากพิทยาคม อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
ผลงานดีเด่น
รางวัลโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงปีการศึกษา 2554
รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ การจัดทำโครงการดูแลห่วงใยเอดส์ในสำนักงาน ประจำปี 2557
รางวัลผู้บริหารยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2557
รางวัลผู้บริหารดีเด่น จากสมาคมผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557
รางวัลผู้บริหารสถานศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ ดีเด่น เนื่องในวันครูประจำปี 2558
ได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม 2559
รางวัลเกียรติบัตรระดับทอง “ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559”
รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ( ส.บ.ม.ท.) ปี 2559
รับรางวัลโรงเรียน อย. น้อย ระดับ ดีเยี่ยม ประจำปี 2558
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,427]
22 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,983]
13 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,607]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[275]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,101]
14 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,438]
06 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,097]
12 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,385]
07 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,222]
24 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,014]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,398]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,561]
04 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,388]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[301]
26 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,484]
05 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[280]
08 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,325]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,819]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[510]
03 มกราคม 2561
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,056]
07 ธันวาคม 2560