นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.เขต ๓๕

ประวัติและผลการปฏิบัติงาน
.....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
.....ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล เกิดวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๐๒ อายุ ๕๗ ปี
.....ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
.....วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
.....เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่ง ประถมาภรณ์ช้างเผือก
.....วุฒิ ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ประวัติการศึกษา
๑. ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
๒. ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๓. ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
๔. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
๕. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
๖. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. ๓) โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
๗. ประถมศึกษาตอน ปลาย (ป.๗) โรงเรียนบ้านนางรองยุทธกาจราษฏร์วิทยาคาร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประถมศึกษาตอนต้น (ป.๔) โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประสบการณ์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีและภาคภูมิใจ
๑. พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๓ เป็นเครือข่ายร่วมปฏิรูปการศึกษา เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ โดยสมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๘๓ เขตและ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ เขต สำเร็จผลภายใน ๗ ปี
๒. เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนางรองพิทยาคม โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
๓. เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน
ประโคนชัยพิทยาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปี พ.ศ.๒๕๔๘
๔. ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๐ จาก ส.บ.ม.ท.
๕. ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสฉลอง ๓๖ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ประวัติการรับราชการ
มีรายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่ง ครู ๒ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ระดับ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๖
๒. ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ระดับ ๓ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ ถึง
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๗
๓. ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ โรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐
๔. ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ โรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับ ๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๔
๕. ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ โรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับ ๕ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ ถึง
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
๖. ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับ ๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕
๗. ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับ ๖ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖
ถึง ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๗
๘. ตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ระดับ ๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๗ ถึง
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘
๙. ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ระดับ ๖ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๘
ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐
๑๐. ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ระดับ ๗ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ถึง
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑
๑๑. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ระดับ ๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๔๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓
๑๒. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ระดับ ๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึง
๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
๑๓. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ระดับ ๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ถึง
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๗
๑๔. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ระดับ ๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ถึง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙
๑๕. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร คศ.๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗
ถึง ๑๙ มกราคม ๒๕๔๗
๑๖. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม คศ. ๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน
๑๗. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๒ คศ. ๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑๘. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คศ. ๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ปัจจุบัน
๑๙.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ (ปทุมธานี-สระบุรี) เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
๒๐.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒๑.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (สุรินทร์) เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๒.ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๑.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ (ลำปาง-ลำพูน) เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน ความสามารถพิเศษ
๑. การคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม เพื่อนำมาพัฒนาระบบงาน
๒. การเขียนแบบ ออกแบบผังบริเวณ งานศิลปะ งานจัดสวน
๓. การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ การนำเสนอผลงาน
๔. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษทางวิชาการ เหรียญ / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่ง ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่ง ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประวัติผลงานด้านการบริหาร และด้านวิชาการ
..........ประวัติผลงานบริหารการศึกษา
๑. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ บุรีรัมย์
๒. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ บุรีรัมย์
๓. ประธานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ ๓๑ จังหวัดบุรีรัมย์
๔. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ สถานศึกษา ๖๖ โรงเรียน บริหารผ่านระบบ
E- office
..........ประวัติผลงานด้านวิชาการ
๑. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดบุรีรัมย์
๒. ประธานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาศูนย์ที่ ๓๑ จังหวัดบุรีรัมย์
๓. นำร่องโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ๖๖ โรง สู่การพัฒนาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และรับการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
๔. Supervisor ผู้ประเมินผลโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
๕. Supervisor โครงการโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๑ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาดูงานต่างประเทศ
๑. Beijing,Chiahai China
๒. Japan
๓. United States of America
๔. South Korea ชมประวัติ เพิ่มเติม http://www.secondary35.go.th/admin/index.php?id=1452&module=news
อ่านทั้งหมด
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,070]
26 พฤศจิกายน 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[982]
28 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[970]
28 พฤศจิกายน 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[283]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[280]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[841]
30 พฤศจิกายน 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[998]
28 พฤศจิกายน 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[330]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[259]
08 ธันวาคม 2560
นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. วิชาเอกฟิสิกส์ โทคณิ
เปิด[1,252]
24 พฤศจิกายน 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[387]
06 ธันวาคม 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[855]
29 พฤศจิกายน 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[471]
04 ธันวาคม 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,046]
27 พฤศจิกายน 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[510]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,079]
27 พฤศจิกายน 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[296]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[524]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายอนุศาสตร์ นามสกุล สอนศิลพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 วิทย
เปิด[1,234]
24 พฤศจิกายน 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[399]
05 ธันวาคม 2560