นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.เขต ๓๕

ประวัติและผลการปฏิบัติงาน
.....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
.....ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล เกิดวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๐๒ อายุ ๕๗ ปี
.....ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
.....วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
.....เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่ง ประถมาภรณ์ช้างเผือก
.....วุฒิ ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ประวัติการศึกษา
๑. ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
๒. ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๓. ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
๔. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
๕. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
๖. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. ๓) โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
๗. ประถมศึกษาตอน ปลาย (ป.๗) โรงเรียนบ้านนางรองยุทธกาจราษฏร์วิทยาคาร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประถมศึกษาตอนต้น (ป.๔) โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประสบการณ์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีและภาคภูมิใจ
๑. พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๓ เป็นเครือข่ายร่วมปฏิรูปการศึกษา เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ โดยสมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๘๓ เขตและ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ เขต สำเร็จผลภายใน ๗ ปี
๒. เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนางรองพิทยาคม โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
๓. เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน
ประโคนชัยพิทยาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปี พ.ศ.๒๕๔๘
๔. ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๐ จาก ส.บ.ม.ท.
๕. ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสฉลอง ๓๖ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ประวัติการรับราชการ
มีรายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่ง ครู ๒ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ระดับ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๖
๒. ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ระดับ ๓ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ ถึง
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๗
๓. ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ โรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐
๔. ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ โรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับ ๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๔
๕. ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ โรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับ ๕ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ ถึง
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
๖. ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับ ๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕
๗. ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับ ๖ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖
ถึง ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๗
๘. ตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ระดับ ๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๗ ถึง
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘
๙. ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ระดับ ๖ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๘
ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐
๑๐. ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ระดับ ๗ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ถึง
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑
๑๑. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ระดับ ๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๔๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓
๑๒. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ระดับ ๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึง
๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
๑๓. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ระดับ ๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ถึง
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๗
๑๔. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ระดับ ๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ถึง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙
๑๕. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร คศ.๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗
ถึง ๑๙ มกราคม ๒๕๔๗
๑๖. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม คศ. ๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน
๑๗. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๒ คศ. ๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑๘. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คศ. ๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ปัจจุบัน
๑๙.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ (ปทุมธานี-สระบุรี) เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
๒๐.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒๑.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (สุรินทร์) เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๒.ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๑.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ (ลำปาง-ลำพูน) เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน ความสามารถพิเศษ
๑. การคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม เพื่อนำมาพัฒนาระบบงาน
๒. การเขียนแบบ ออกแบบผังบริเวณ งานศิลปะ งานจัดสวน
๓. การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ การนำเสนอผลงาน
๔. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษทางวิชาการ เหรียญ / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่ง ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่ง ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประวัติผลงานด้านการบริหาร และด้านวิชาการ
..........ประวัติผลงานบริหารการศึกษา
๑. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ บุรีรัมย์
๒. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ บุรีรัมย์
๓. ประธานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ ๓๑ จังหวัดบุรีรัมย์
๔. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ สถานศึกษา ๖๖ โรงเรียน บริหารผ่านระบบ
E- office
..........ประวัติผลงานด้านวิชาการ
๑. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดบุรีรัมย์
๒. ประธานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาศูนย์ที่ ๓๑ จังหวัดบุรีรัมย์
๓. นำร่องโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ๖๖ โรง สู่การพัฒนาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และรับการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
๔. Supervisor ผู้ประเมินผลโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
๕. Supervisor โครงการโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๑ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาดูงานต่างประเทศ
๑. Beijing,Chiahai China
๒. Japan
๓. United States of America
๔. South Korea ชมประวัติ เพิ่มเติม http://www.secondary35.go.th/admin/index.php?id=1452&module=news
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,555]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,649]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,683]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,803]
03 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,693]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,653]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,388]
18 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,209]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,395]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,823]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,547]
26 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,851]
24 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,864]
27 มีนาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,330]
22 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,065]
17 สิงหาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,805]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,944]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,832]
02 พฤษภาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,421]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,151]
29 มกราคม 2561