นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.เขต ๓๕

ประวัติและผลการปฏิบัติงาน
.....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
.....ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล เกิดวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๐๒ อายุ ๕๗ ปี
.....ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕
.....วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
.....เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่ง ประถมาภรณ์ช้างเผือก
.....วุฒิ ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ประวัติการศึกษา
๑. ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต วิชาเอกการมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
๒. ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
๓. ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
๔. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
๕. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
๖. มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. ๓) โรงเรียนนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
๗. ประถมศึกษาตอน ปลาย (ป.๗) โรงเรียนบ้านนางรองยุทธกาจราษฏร์วิทยาคาร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประถมศึกษาตอนต้น (ป.๔) โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ประสบการณ์ที่เป็นตัวอย่างที่ดีและภาคภูมิใจ
๑. พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๓ เป็นเครือข่ายร่วมปฏิรูปการศึกษา เพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ โดยสมควรแยกเขตพื้นที่การศึกษาออกเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๑๘๓ เขตและ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ เขต สำเร็จผลภายใน ๗ ปี
๒. เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนางรองพิทยาคม โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม
๓. เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม และสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน
ประโคนชัยพิทยาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๑ ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ปี พ.ศ.๒๕๔๘
๔. ผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๐ จาก ส.บ.ม.ท.
๕. ศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสฉลอง ๓๖ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ประวัติการรับราชการ
มีรายละเอียดดังนี้
๑. ตำแหน่ง ครู ๒ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ระดับ ๒ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๒ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๒๖
๒. ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ระดับ ๓ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ ถึง
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๗
๓. ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ โรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับ ๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๘ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๐
๔. ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ โรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับ ๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๐ ถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๔
๕. ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ โรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับ ๕ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ ถึง
วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
๖. ตำแหน่ง ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับ ๕ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๕
ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๕
๗. ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม ระดับ ๖ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๖
ถึง ๑๙ ตุลาคม ๒๕๓๗
๘. ตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ระดับ ๖ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๓๗ ถึง
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘
๙. ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ระดับ ๖ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๓๘
ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๐
๑๐. ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ระดับ ๗ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ถึง
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑
๑๑. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ระดับ ๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม
๒๕๔๑ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓
๑๒. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งแสงทองพิทยาคม ระดับ ๘ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึง
๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๖
๑๓. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ระดับ ๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ ถึง
วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๗
๑๔. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร ระดับ ๙ เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ถึง วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๙
๑๕. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร คศ.๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗
ถึง ๑๙ มกราคม ๒๕๔๗
๑๖. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม คศ. ๔ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน
๑๗. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๒ คศ. ๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ ถึง วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๓
๑๘. ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ คศ. ๔ เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๓ ถึง ปัจจุบัน
๑๙.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔ (ปทุมธานี-สระบุรี) เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕
๒๐.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ (เพชรบูรณ์) เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๒๑.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (สุรินทร์) เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๒.ตำแหน่ง รองศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
๒๑.ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ (ลำปาง-ลำพูน) เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ปัจจุบัน ความสามารถพิเศษ
๑. การคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรม เพื่อนำมาพัฒนาระบบงาน
๒. การเขียนแบบ ออกแบบผังบริเวณ งานศิลปะ งานจัดสวน
๓. การออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ การนำเสนอผลงาน
๔. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษทางวิชาการ เหรียญ / เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่ง ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
๒. เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่ง ประถมาภรณ์ช้างเผือก ประวัติผลงานด้านการบริหาร และด้านวิชาการ
..........ประวัติผลงานบริหารการศึกษา
๑. รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ บุรีรัมย์
๒. ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ บุรีรัมย์
๓. ประธานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ ๓๑ จังหวัดบุรีรัมย์
๔. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒ สถานศึกษา ๖๖ โรงเรียน บริหารผ่านระบบ
E- office
..........ประวัติผลงานด้านวิชาการ
๑. ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดบุรีรัมย์
๒. ประธานศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาศูนย์ที่ ๓๑ จังหวัดบุรีรัมย์
๓. นำร่องโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ ๖๖ โรง สู่การพัฒนาโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล และรับการประเมินโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
๔. Supervisor ผู้ประเมินผลโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
๕. Supervisor โครงการโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๑ โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ การศึกษาดูงานต่างประเทศ
๑. Beijing,Chiahai China
๒. Japan
๓. United States of America
๔. South Korea ชมประวัติ เพิ่มเติม http://www.secondary35.go.th/admin/index.php?id=1452&module=news
อ่านทั้งหมด
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[806]
10 ตุลาคม 2560
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[28,259]
20 มกราคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[22,932]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[29,144]
07 มกราคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[28,156]
20 มกราคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[27,630]
04 เมษายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[27,679]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[23,088]
15 พฤศจิกายน 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[26,156]
10 มิถุนายน 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[28,295]
18 มกราคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[26,275]
31 พฤษภาคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[22,910]
24 พฤศจิกายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[26,755]
24 มีนาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[26,378]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[22,938]
26 ตุลาคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[22,933]
28 ตุลาคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[23,163]
08 พฤศจิกายน 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[27,935]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[29,393]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[22,995]
26 ตุลาคม 2559