แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

ประวัติและผลงาน
ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช
ประวัติส่วนตัว
นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน
สถานภาพ สมรส กับ นางสุภลักษณ์ วรรณนุช ปัจจุบัน รับราชการครู ตำแหน่งครู คศ.3
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบุตร 2 คน
ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขที่ 80/36 หมู่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84000
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2520 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนอินทรพิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2522 การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาขั้นสูง (ป.ก.ศ.สูง) จากวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2524 คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป จากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2554 DOCTOR OF EDUCATION จาก UNIVERSITY OF NORTHERN PHILIPPINES
ประวัติการทำงาน
1 กันยายน 2525 บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัด
ประทุมทายการาม จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ
28 มิถุนายน 2526 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สังกัดกรม
สามัญศึกษา
16 พฤศจิกายน 2553 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอชัยบุรี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
21 มีนาคม 2539 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอถ้ำพรรณรา สังสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 ตุลาคม 2559 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอวิภาวดี สังสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 พฤศจิกายน 2544 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอพนม (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7)
25 กันยายน 2545 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอท่าฉาง(เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7)
22 กันยายน 2547 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 กันยายน 2549 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
31 มีนาคม 2552 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1
2 ตุลาคม 2554 ดำรงดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11
4 พฤศจิกายน 2558 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
22 มีนาคม 2559 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการ ภาค 3
25 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประวัติการฝึกอบรม
- ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรเตรียมศึกษาธิการอำเภอ รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2538 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2539 จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 จากกระทรวงศึกษาธิการ
- ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ. ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ได้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับฝึกอบรมผู้จะเป็นกรรมการสอบสวนของ ก.ค.ศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนและแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 25 เดือนสิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 จากกระทรวงศึกษาธิการ
- Was in Beijing for a study visit From Nov.1st , 2014- Nov.5st , 2014 Held at the Beijing Chinese Language and college Beijing,P.R. China
- ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้วให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 2 กันยายน ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- APPA English Intersive Training Program with outstanding commitment and diligence On the 21st – 21th of Match 2015 at the Royal River Hotel in Bangkok
ประวัติการได้รับการยกย่อง
ปี พ.ศ. 2545 ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น อันดับที่ 2 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2546 ได้รับการคัดเลือกใหรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการพุทธศาสนาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2554 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”ประจำปี 2554 ในฐานะเป็น
ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาฃีพการศึกษา
ปี พ.ศ. 2558 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการ ภาค 3
อ่านทั้งหมด
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[23,163]
08 พฤศจิกายน 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[22,934]
15 พฤศจิกายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[23,090]
15 พฤศจิกายน 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[26,378]
10 พฤษภาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[26,158]
10 มิถุนายน 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[806]
10 ตุลาคม 2560
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[22,912]
24 พฤศจิกายน 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[26,757]
24 มีนาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[29,144]
07 มกราคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[27,630]
04 เมษายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[22,933]
28 ตุลาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[28,158]
20 มกราคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[28,295]
18 มกราคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[27,935]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[27,679]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[29,395]
22 ธันวาคม 2558
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[22,995]
26 ตุลาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[28,259]
20 มกราคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[22,939]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[26,275]
31 พฤษภาคม 2559