แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

ประวัติและผลงาน
ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช
ประวัติส่วนตัว
นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน
สถานภาพ สมรส กับ นางสุภลักษณ์ วรรณนุช ปัจจุบัน รับราชการครู ตำแหน่งครู คศ.3
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบุตร 2 คน
ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขที่ 80/36 หมู่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84000
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2520 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนอินทรพิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2522 การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาขั้นสูง (ป.ก.ศ.สูง) จากวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2524 คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป จากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2554 DOCTOR OF EDUCATION จาก UNIVERSITY OF NORTHERN PHILIPPINES
ประวัติการทำงาน
1 กันยายน 2525 บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัด
ประทุมทายการาม จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ
28 มิถุนายน 2526 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สังกัดกรม
สามัญศึกษา
16 พฤศจิกายน 2553 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอชัยบุรี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
21 มีนาคม 2539 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอถ้ำพรรณรา สังสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 ตุลาคม 2559 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอวิภาวดี สังสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 พฤศจิกายน 2544 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอพนม (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7)
25 กันยายน 2545 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอท่าฉาง(เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7)
22 กันยายน 2547 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 กันยายน 2549 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
31 มีนาคม 2552 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1
2 ตุลาคม 2554 ดำรงดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11
4 พฤศจิกายน 2558 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
22 มีนาคม 2559 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการ ภาค 3
25 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประวัติการฝึกอบรม
- ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรเตรียมศึกษาธิการอำเภอ รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2538 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2539 จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 จากกระทรวงศึกษาธิการ
- ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ. ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ได้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับฝึกอบรมผู้จะเป็นกรรมการสอบสวนของ ก.ค.ศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนและแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 25 เดือนสิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 จากกระทรวงศึกษาธิการ
- Was in Beijing for a study visit From Nov.1st , 2014- Nov.5st , 2014 Held at the Beijing Chinese Language and college Beijing,P.R. China
- ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้วให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 2 กันยายน ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- APPA English Intersive Training Program with outstanding commitment and diligence On the 21st – 21th of Match 2015 at the Royal River Hotel in Bangkok
ประวัติการได้รับการยกย่อง
ปี พ.ศ. 2545 ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น อันดับที่ 2 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2546 ได้รับการคัดเลือกใหรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการพุทธศาสนาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2554 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”ประจำปี 2554 ในฐานะเป็น
ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาฃีพการศึกษา
ปี พ.ศ. 2558 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการ ภาค 3
อ่านทั้งหมด
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,989]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,022]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,555]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,708]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,552]
14 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,498]
22 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,098]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,981]
02 พฤษภาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,580]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,975]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,362]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,012]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,847]
29 มิถุนายน 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,843]
08 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,238]
17 สิงหาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,315]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,715]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,958]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,815]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,807]
22 ธันวาคม 2560