แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

ประวัติและผลงาน
ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช
ประวัติส่วนตัว
นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน
สถานภาพ สมรส กับ นางสุภลักษณ์ วรรณนุช ปัจจุบัน รับราชการครู ตำแหน่งครู คศ.3
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบุตร 2 คน
ภูมิลำเนาเดิม บ้านเลขที่ 80/36 หมู่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
84000
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. 2520 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนอินทรพิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2522 การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาขั้นสูง (ป.ก.ศ.สูง) จากวิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. 2524 คุรุศาสตร์บัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป จากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฎสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2554 DOCTOR OF EDUCATION จาก UNIVERSITY OF NORTHERN PHILIPPINES
ประวัติการทำงาน
1 กันยายน 2525 บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัด
ประทุมทายการาม จังหวัดนครศรีธรรมราช สังกัดสำนักงานการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ
28 มิถุนายน 2526 ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม สังกัดกรม
สามัญศึกษา
16 พฤศจิกายน 2553 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอชัยบุรี สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
21 มีนาคม 2539 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอถ้ำพรรณรา สังสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
18 ตุลาคม 2559 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอวิภาวดี สังสังกัดสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
24 พฤศจิกายน 2544 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอพนม (เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7)
25 กันยายน 2545 ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการอำเภอท่าฉาง(เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา 7)
22 กันยายน 2547 ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 2 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 กันยายน 2549 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 2
31 มีนาคม 2552 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุราษฎร์ธานี เขต 1
2 ตุลาคม 2554 ดำรงดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11
4 พฤศจิกายน 2558 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
22 มีนาคม 2559 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการ ภาค 3
25 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประวัติการฝึกอบรม
- ได้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรเตรียมศึกษาธิการอำเภอ รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2538 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2539 จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริหารงาน : การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร พัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2550 จากกระทรวงศึกษาธิการ
- ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยของ ก.ค.ศ. ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ได้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับฝึกอบรมผู้จะเป็นกรรมการสอบสวนของ ก.ค.ศ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนและแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ รุ่นที่ 16 ตั้งแต่วันที่ 25 เดือนสิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2557 จากกระทรวงศึกษาธิการ
- Was in Beijing for a study visit From Nov.1st , 2014- Nov.5st , 2014 Held at the Beijing Chinese Language and college Beijing,P.R. China
- ได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้วให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รุ่นที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 2 กันยายน ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- APPA English Intersive Training Program with outstanding commitment and diligence On the 21st – 21th of Match 2015 at the Royal River Hotel in Bangkok
ประวัติการได้รับการยกย่อง
ปี พ.ศ. 2545 ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น อันดับที่ 2 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2546 ได้รับการคัดเลือกใหรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการพุทธศาสนาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี
ปี พ.ศ. 2554 ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”ประจำปี 2554 ในฐานะเป็น
ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ และจรรยาบรรณของวิชาฃีพการศึกษา
ปี พ.ศ. 2558 ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการ ภาค 3
อ่านทั้งหมด
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,079]
27 พฤศจิกายน 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[510]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[970]
28 พฤศจิกายน 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[387]
06 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[280]
07 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[283]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[259]
08 ธันวาคม 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[998]
28 พฤศจิกายน 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[330]
07 ธันวาคม 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,046]
27 พฤศจิกายน 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[524]
04 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[296]
07 ธันวาคม 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[982]
28 พฤศจิกายน 2560
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,070]
26 พฤศจิกายน 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[399]
05 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[471]
04 ธันวาคม 2560
นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. วิชาเอกฟิสิกส์ โทคณิ
เปิด[1,252]
24 พฤศจิกายน 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[841]
30 พฤศจิกายน 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[855]
29 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายอนุศาสตร์ นามสกุล สอนศิลพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 วิทย
เปิด[1,234]
24 พฤศจิกายน 2560