ผวจ.บุรีรัมย์ ประชุมมอบยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของบุรีรัมย์แก่ผู้บริหารโรงเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่หอประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ ๕ ปี แก่ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติในโรงเรียน ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

    ๑. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น การประเมินคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐานเสริมความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เสริมทักษะการเรียนการสอน เน้นการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ต้องหาวิธีการแก้ไขพัฒนานักเรียนที่ยังอ่านเขียนไม่ได้อย่าง เร่งด่วน ซึ่งยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ตั้งงบประมาณให้เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๕ เขต เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน

    ๒. การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา เน้นการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนที่ตกหล่น นักเรียนออกกลางคัน เพื่อให้เด็กมีได้โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานครบถ้วนทุกคน

    ๓. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องและต่อเนื่องกับแนวทางพัฒนาครู ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำหลักสูตรสู่ห้องเรียนตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้เรียน รวมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น และจะประสานให้มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ มาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อส่งต่อนักเรียนแต่ละระดับจากประถมศึกษา มัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการเสริมสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน Smart define ให้มากขึ้น เพื่อให้ครูใช้ระบบ ICT มาใช้ ได้เต็มสมรรถนะ

    ๔. การมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการศึกษาในทุกด้าน

    ๕. การสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ คือ Buriram Destination of Spirit Speed Sport and Happiness ที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อน รวมทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมก้าวสู่สังคมที่พอเพียง มั่นคงและยั่งยืน

ศากุน ศิริพานิช ... รายงาน

อ่านทั้งหมด
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[1,646]
29 มกราคม 2561
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[4,853]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[3,957]
18 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[3,824]
13 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[135]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[2,282]
26 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[3,286]
24 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,916]
22 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[2,275]
08 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[4,157]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[2,206]
08 มกราคม 2561
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[4,229]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[4,009]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[1,654]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[3,277]
22 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[3,854]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[2,480]
03 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[1,396]
06 กุมภาพันธ์ 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[3,925]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[4,235]
07 ธันวาคม 2560