ผวจ.บุรีรัมย์ ประชุมมอบยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของบุรีรัมย์แก่ผู้บริหารโรงเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ที่หอประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มอบนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ ๕ ปี แก่ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อนำไปสู่ การปฏิบัติในโรงเรียน ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

    ๑. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนา การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น การประเมินคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐานเสริมความเข้มแข็งระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เสริมทักษะการเรียนการสอน เน้นการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ต้องหาวิธีการแก้ไขพัฒนานักเรียนที่ยังอ่านเขียนไม่ได้อย่าง เร่งด่วน ซึ่งยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ตั้งงบประมาณให้เขตพื้นที่การศึกษาทั้ง ๕ เขต เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน

    ๒. การจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา เน้นการศึกษาภาคบังคับ นักเรียนที่ตกหล่น นักเรียนออกกลางคัน เพื่อให้เด็กมีได้โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานครบถ้วนทุกคน

    ๓. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องและต่อเนื่องกับแนวทางพัฒนาครู ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำหลักสูตรสู่ห้องเรียนตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน ประถมศึกษาและมัธยม ศึกษา บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กให้เรียน รวมกับโรงเรียนขนาดใหญ่ การพัฒนาทักษะการสอนภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ดียิ่งขึ้น และจะประสานให้มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ มาเป็นพี่เลี้ยง เพื่อส่งต่อนักเรียนแต่ละระดับจากประถมศึกษา มัธยมศึกษาสู่ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการเสริมสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน Smart define ให้มากขึ้น เพื่อให้ครูใช้ระบบ ICT มาใช้ ได้เต็มสมรรถนะ

    ๔. การมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการศึกษาในทุกด้าน

    ๕. การสนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ คือ Buriram Destination of Spirit Speed Sport and Happiness ที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อน รวมทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมก้าวสู่สังคมที่พอเพียง มั่นคงและยั่งยืน

ศากุน ศิริพานิช ... รายงาน

อ่านทั้งหมด
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิ
เปิด[1,576]
02 พฤศจิกายน 2560
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[28,579]
10 มิถุนายน 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[3,266]
10 ตุลาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[25,410]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[30,540]
20 มกราคม 2559
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา
เปิด[1,840]
30 ตุลาคม 2560
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[25,364]
28 ตุลาคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[25,334]
15 พฤศจิกายน 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[30,687]
20 มกราคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[30,065]
04 เมษายน 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[25,601]
08 พฤศจิกายน 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[30,383]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[29,150]
24 มีนาคม 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[25,541]
15 พฤศจิกายน 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[25,355]
24 พฤศจิกายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[30,087]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[25,336]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[28,724]
31 พฤษภาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[28,772]
10 พฤษภาคม 2559
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจจุบัน 6
เปิด[1,581]
02 พฤศจิกายน 2560