นายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3

ชื่อ – สกุล นายอุดม ชูอ่อน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติ พ.ศ.๒๕๔๐ คุณวุฒิที่ได้รับ วทบ. สาขาเกษตรศึกษา (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ.๒๕๕๔ คุณวุฒิที่ได้รับ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ประวัตรับราชการ พ.ศ.๒๕๔๑ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านมะแนดาแล อำเภอกะพ้อ สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี
พ.ศ.๒๕๕๐ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า อ.สายบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ รางวัลจากผลงานการปฏิบัติหน้าที่ คือ
1. รางวัล ผู้บริหารดีเด่น จากหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต ๓ พ.ศ.๒๕๕๔
2. รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” จากหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๕
3. รางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับจังหวัด ประเภทบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖
4. รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น จากหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖
5. รางวัลคัดเลือกเป็น “ ครูดี ศรีปัตตานี ” จากหน่วยงานจังหวัดปัตตานี พ.ศ.๒๕๕๘
6. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี ” จากหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
7. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ สถานศึกษาพอเพียง ” จากหน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๔
8. รางวัลอันดับหนึ่ง ส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ และได้รับรางวัลอันดับหนึ่ง ส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับเขตจังหวัดปัตตานี
9. รางวัลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
10. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับปฐมวัย จากหน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖
11. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จากหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗
12. รางวัลนักเรียนไทยต้นแบบสุขภาพดี จากหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘
13. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จากหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘ ผลงาน ผลงานที่ปฏิบัติหน้าที่ สู่ความสำเร็จในการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการศึกษา อย่างต่อเนื่องจนทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับของชุมชนจากโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนประมาณ ๘๐ คน และใกล้จะถูกยุบเมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๘ จนบัดนี้ทำให้นักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี กลายเป็นโรงเรียนขนาดกลางในปีปัจจุบันมีนักเรียน ๒๓๓ คน ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร คุณครู และชุมชน ช่วยกันพัฒนาให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกและบริเวณใกล้เคียง ทำให้เกิดจุดเด่นของโรงเรียน ก็คือ คุณธรรมวิถีอิสลาม และการทำกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจและเป็นผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับและขยายผลต่อไป คติพจน์ มุงมั่น พยายาม สามัคคี เส้นทางสู่ความสำเร็จ
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,547]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,683]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,388]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,649]
02 มีนาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,864]
27 มีนาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,832]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,851]
24 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,823]
22 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,693]
08 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,421]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,065]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,395]
14 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,209]
14 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,944]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,556]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,151]
29 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,330]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,803]
03 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,805]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,653]
22 ธันวาคม 2560