นายอุดม ชูอ่อน ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3

ชื่อ – สกุล นายอุดม ชูอ่อน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี จ.ปัตตานี
สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ประวัติ พ.ศ.๒๕๔๐ คุณวุฒิที่ได้รับ วทบ. สาขาเกษตรศึกษา (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลนครศรีธรรมราช คณะเกษตรศาสตร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
พ.ศ.๒๕๕๔ คุณวุฒิที่ได้รับ ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ประวัตรับราชการ พ.ศ.๒๕๔๑ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ โรงเรียนบ้านมะแนดาแล อำเภอกะพ้อ สำนักงานประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี
พ.ศ.๒๕๕๐ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางเก่า อ.สายบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓
พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๙ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องแมว อ.สายบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ รางวัลจากผลงานการปฏิบัติหน้าที่ คือ
1. รางวัล ผู้บริหารดีเด่น จากหน่วยงานสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต ๓ พ.ศ.๒๕๕๔
2. รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” จากหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๕
3. รางวัล รองชนะเลิศอันดับสอง โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ ระดับจังหวัด ประเภทบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖
4. รางวัลเสมา ป.ป.ส.ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น จากหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖
5. รางวัลคัดเลือกเป็น “ ครูดี ศรีปัตตานี ” จากหน่วยงานจังหวัดปัตตานี พ.ศ.๒๕๕๘
6. รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี ” จากหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
7. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ สถานศึกษาพอเพียง ” จากหน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๔
8. รางวัลอันดับหนึ่ง ส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๓ และได้รับรางวัลอันดับหนึ่ง ส้วมสุขสันต์ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ระดับเขตจังหวัดปัตตานี
9. รางวัลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา ๒๕๕๖
10. รางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับปฐมวัย จากหน่วยงาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๖
11. รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จากหน่วยงาน กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗
12. รางวัลนักเรียนไทยต้นแบบสุขภาพดี จากหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘
13. รางวัลศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จากหน่วยงานกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๘ ผลงาน ผลงานที่ปฏิบัติหน้าที่ สู่ความสำเร็จในการบริหารโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านการศึกษา อย่างต่อเนื่องจนทำให้โรงเรียนได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับของชุมชนจากโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนประมาณ ๘๐ คน และใกล้จะถูกยุบเมื่อปีพ.ศ.๒๕๔๘ จนบัดนี้ทำให้นักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี กลายเป็นโรงเรียนขนาดกลางในปีปัจจุบันมีนักเรียน ๒๓๓ คน ด้วยความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหาร คุณครู และชุมชน ช่วยกันพัฒนาให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของบุคคลภายนอกและบริเวณใกล้เคียง ทำให้เกิดจุดเด่นของโรงเรียน ก็คือ คุณธรรมวิถีอิสลาม และการทำกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นผลงานที่ภาคภูมิใจและเป็นผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับและขยายผลต่อไป คติพจน์ มุงมั่น พยายาม สามัคคี เส้นทางสู่ความสำเร็จ
อ่านทั้งหมด
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,018]
13 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[311]
08 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,122]
12 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[336]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[543]
03 มกราคม 2561
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,631]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[301]
08 มกราคม 2561
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,584]
04 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,509]
05 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,450]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,134]
14 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,085]
07 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,408]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,854]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,257]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,354]
08 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,412]
07 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,040]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,424]
07 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,460]
06 ธันวาคม 2560