ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

นายเดช  ศิรินาม  ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว
เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2505
สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 32 หมู่ 3 ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 99/69 หมู่ 3 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
คู่สมรส นางนัษฐา ศิรินาม รับราชการครู ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2516 ป.4 โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2519 ป.7 โรงเรียนบ้านป่าดู่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2522 ม.ศ.3 โรงเรียนตรีมิตรวิทยา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2524 ม.ศ.5 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2526 ป.กศ.สูง (สังคม) วิทยาลัยครูเชียงใหม่
พ.ศ.2530 ค.บ.(สังคมศึกษา) วิทยาลัยครูสกลนคร
พ.ศ.2539 กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร ประวัติการทำงาน
พ.ศ.2527 เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง ครู 2 โรงเรียนบ้านสีสุก อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
พ.ศ.2530 ตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านนากาหลง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ.2531 ตำแหน่ง บุคลากร 3 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ.2534 ตำแหน่ง บุคลากร 4 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่
พ.ศ.2535 ตำแหน่ง บุคลากร 5 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่
พ.ศ.2537 ตำแหน่ง บุคลากร 6 สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่
พ.ศ.2539 ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเด่นไชยประชานุกุล อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
พ.ศ.2541 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 6 สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
พ.ศ.2541 ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านวังโป่ง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
พ.ศ.2542 ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
พ.ศ.2547 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
พ.ศ.2549 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
พ.ศ.2550 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1
พ.ศ.2551 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1
พ.ศ.2553 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
พ.ศ.2553 ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
พ.ศ.2557 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
พ.ศ.2559 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
อ่านทั้งหมด
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,553]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,392]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,318]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[504]
03 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,977]
13 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,382]
07 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,431]
06 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,095]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,814]
18 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,007]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[269]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,421]
22 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[273]
08 มกราคม 2561
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,051]
07 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,092]
12 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,478]
05 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,216]
24 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[294]
26 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,601]
04 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,379]
07 ธันวาคม 2560