ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

นายเดช  ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

ประวัติส่วนตัว                                                                                                        

เกิดเมื่อ  วันที่   19  เดือน   พฤษภาคม  พ.ศ. 2505

สถานที่เกิด  บ้านเลขที่  32  หมู่ 3  ตำบลป่าลาน  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่ 99/69   หมู่ 3  ตำบลท่าศาลา  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

คู่สมรส   นางนัษฐา  ศิรินาม   รับราชการครู   ตำแหน่ง ครู ค.ศ.3   โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา                                                                                                  

พ.ศ.2516   ป.4   โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.2519   ป.7   โรงเรียนบ้านป่าดู่   อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ.2522   ม.ศ.3   โรงเรียนตรีมิตรวิทยา   อำเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม่  

พ.ศ.2524   ม.ศ.5  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  

พ.ศ.2526   ป.กศ.สูง (สังคม)     วิทยาลัยครูเชียงใหม่   

พ.ศ.2530   ค.บ.(สังคมศึกษา)   วิทยาลัยครูสกลนคร 

พ.ศ.2539   กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2527  เริ่มรับราชการ ตำแหน่ง ครู 2  โรงเรียนบ้านสีสุก  อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

พ.ศ.2530..25.....25   ตำแหน่ง อาจารย์ 1   โรงเรียนบ้านนากาหลง  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย

พ.ศ. 2531   ตำแหน่ง บุคลากร 3   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย  

พ.ศ.  ......ใ...2534   ตำแหน่ง บุคลากร 4   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่

พ.ศ.2535   ตำแหน่ง บุคลากร 5  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่

พ.ศ.  2537   ตำแหน่ง บุคลากร 6  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแพร่

พ.ศ. 2539   ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเด่นไชยประชานุกุล  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่

พ.ศ.  2541   ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ 6  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

พ.ศ. 2541   ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านวังโป่ง  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่

พ.ศ.  2542   ตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่

พ.ศ.2547   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

พ.ศ.  2549   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1

พ.ศ.  .2550   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร่  เขต 1

พ.ศ.2551   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1

พ.ศ. 2553   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

พ.ศ.  ...2553   ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

พ.ศ.  .2557   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

พ.ศ. .  .2559   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,564]
08 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,862]
24 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,430]
28 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,825]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,815]
03 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,955]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,871]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,557]
26 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,846]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,666]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,398]
18 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,216]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,696]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,408]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,078]
17 สิงหาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,165]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,662]
02 มีนาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,834]
22 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,707]
08 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,344]
22 มกราคม 2561