คุณครูจันทิมา เย็นทรัพย์ สอนนักเรียนด้วยใจ

คุณครูจันทิมา เย็นทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกวัด อำเภอเมืองบุรีรัมย์สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ผู้ทุ่มเทเอาใจใส่นักเรียนเสมือนลูก และเน้นพัฒนาทักษะภาษาไทยบูรณาการสู่การเรียนรู้วิชาอื่นๆ รอบด้าน

        นางจันทิมา เย็นทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกวัด ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กพิเศษเรียนร่วมมาเกือบ 15 ปี ได้รับรางวัลดีเ่ด่นด้วนครูผู้สอนภาษาไทยระดับประเทศหลายรางวัล ที่ภาคภูมิใจ คือ เกียรติบัตร ผู้ผ่านเข้ารอบสาขาครูภาษาไทย 1 ใน 5 คน ของมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. เหรียญทองระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานภาษาไทย ชนะเลิศระดับภาคของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ฯ และรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของคุรุสภา ฯลฯ

        คุณครูจันทิมา เย็นทรัพย์ กล่าวว่า “... คนไทยต้องมีความภูมิใจที่มีภาษาของตนเอง และภาษาไทยเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้กลุ่มสาระอื่นๆ เพราะภาษาไทยต้องบูรณาการทุกทักษะ ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด ถ้านักเรียนสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ ก็จะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ต่อไป ในการจัดการเรียนการสอนจึงได้ใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน เช่น การเรียนรู้ในท้องถิ่นที่นักเรียนสนใจ เช่นที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง การเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น เกิดเจตคติที่ดี ทำให้นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงาน นำความรู้ในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นนิทานพื้นบ้าน จัดทำพจนานุกรมเพื่อฝึกทักษะการอ่านการเขียน ทำบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้ สมุดภาพแหล่งท่องเที่ยว ใช้เป็นสื่อเสริมการอ่านในโรงเรียน นำไปเผยแพร่แก่นักเรียนชั้นอื่นๆ เช่น เล่านิทานในชั้นอนุบาล และอ่านบันทึกแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนชั้น ป.1 -2 ฟัง ซึ่งการเรียนการสอบรูปแบบนี้ สามารถบูรณาการความรู้หลากหลายวิชา นักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ฟัง พูด อ่าน เขียนครบทุกด้าน และยังสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนและได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง …”

        ในชีวิตความเป็นครูของคุณครูจันทิมา เย็นทรัพย์ ได้ตั้งมั่นว่าจะให้ความรักนักเรียนเปรียบเสมือนลูก ทำให้สามารถทุ่มเทเอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกด้านอย่างใกล้ชิดโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ได้ช่วยเหลือพัฒนานักเรียนอย่างเต็มที่ เช่น สอนเสริมให้แก่นักเรียนช่วงเย็นหลังเลิกเรียน สำหรับในวันหยุดราชการได้เปิดสอนเสริมที่บ้าน และจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียน รวมทั้งดูแลส่งกลับถึงบ้านถ้านักเรียนอยู่บ้านไกลและผู้ปกครองไม่สามารถมารับได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด รวมทั้งส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส นักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนให้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง จัดหาทุนช่วยเหลือจากที่ต่างๆ ซึ่งมีนักเรียนบางคนได้รับทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา และมีอาชีพมีงานทำที่มั่นคง

ศากุน ศิริพานิช...รายงาน

อ่านทั้งหมด
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[4,235]
07 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[4,853]
07 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[1,396]
06 กุมภาพันธ์ 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[1,916]
22 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[4,157]
08 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[1,646]
29 มกราคม 2561
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[4,229]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[1,652]
29 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[2,275]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[135]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[3,286]
24 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[3,854]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[2,480]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[2,206]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[2,282]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[4,009]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[3,277]
22 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[3,925]
12 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[3,824]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[3,957]
18 ธันวาคม 2560