คุณครูจันทิมา เย็นทรัพย์ สอนนักเรียนด้วยใจ

คุณครูจันทิมา เย็นทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกวัด อำเภอเมืองบุรีรัมย์สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ผู้ทุ่มเทเอาใจใส่นักเรียนเสมือนลูก และเน้นพัฒนาทักษะภาษาไทยบูรณาการสู่การเรียนรู้วิชาอื่นๆ รอบด้าน

        นางจันทิมา เย็นทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกวัด ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กพิเศษเรียนร่วมมาเกือบ 15 ปี ได้รับรางวัลดีเ่ด่นด้วนครูผู้สอนภาษาไทยระดับประเทศหลายรางวัล ที่ภาคภูมิใจ คือ เกียรติบัตร ผู้ผ่านเข้ารอบสาขาครูภาษาไทย 1 ใน 5 คน ของมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. เหรียญทองระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานภาษาไทย ชนะเลิศระดับภาคของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ฯ และรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของคุรุสภา ฯลฯ

        คุณครูจันทิมา เย็นทรัพย์ กล่าวว่า “... คนไทยต้องมีความภูมิใจที่มีภาษาของตนเอง และภาษาไทยเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้กลุ่มสาระอื่นๆ เพราะภาษาไทยต้องบูรณาการทุกทักษะ ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด ถ้านักเรียนสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ ก็จะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ต่อไป ในการจัดการเรียนการสอนจึงได้ใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน เช่น การเรียนรู้ในท้องถิ่นที่นักเรียนสนใจ เช่นที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง การเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น เกิดเจตคติที่ดี ทำให้นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงาน นำความรู้ในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นนิทานพื้นบ้าน จัดทำพจนานุกรมเพื่อฝึกทักษะการอ่านการเขียน ทำบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้ สมุดภาพแหล่งท่องเที่ยว ใช้เป็นสื่อเสริมการอ่านในโรงเรียน นำไปเผยแพร่แก่นักเรียนชั้นอื่นๆ เช่น เล่านิทานในชั้นอนุบาล และอ่านบันทึกแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนชั้น ป.1 -2 ฟัง ซึ่งการเรียนการสอบรูปแบบนี้ สามารถบูรณาการความรู้หลากหลายวิชา นักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ฟัง พูด อ่าน เขียนครบทุกด้าน และยังสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนและได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง …”

        ในชีวิตความเป็นครูของคุณครูจันทิมา เย็นทรัพย์ ได้ตั้งมั่นว่าจะให้ความรักนักเรียนเปรียบเสมือนลูก ทำให้สามารถทุ่มเทเอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกด้านอย่างใกล้ชิดโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ได้ช่วยเหลือพัฒนานักเรียนอย่างเต็มที่ เช่น สอนเสริมให้แก่นักเรียนช่วงเย็นหลังเลิกเรียน สำหรับในวันหยุดราชการได้เปิดสอนเสริมที่บ้าน และจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียน รวมทั้งดูแลส่งกลับถึงบ้านถ้านักเรียนอยู่บ้านไกลและผู้ปกครองไม่สามารถมารับได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด รวมทั้งส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส นักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนให้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง จัดหาทุนช่วยเหลือจากที่ต่างๆ ซึ่งมีนักเรียนบางคนได้รับทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา และมีอาชีพมีงานทำที่มั่นคง

ศากุน ศิริพานิช...รายงาน

อ่านทั้งหมด
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[28,724]
31 พฤษภาคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[25,364]
28 ตุลาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[30,541]
20 มกราคม 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[25,336]
15 พฤศจิกายน 2559
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจจุบัน 6
เปิด[1,582]
02 พฤศจิกายน 2560
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[28,580]
10 มิถุนายน 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[30,383]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[25,355]
24 พฤศจิกายน 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[28,772]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[25,410]
26 ตุลาคม 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[3,266]
10 ตุลาคม 2560
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[25,601]
08 พฤศจิกายน 2559
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา
เปิด[1,841]
30 ตุลาคม 2560
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิ
เปิด[1,576]
02 พฤศจิกายน 2560
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[25,542]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[25,336]
26 ตุลาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[30,687]
20 มกราคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[29,151]
24 มีนาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[30,065]
04 เมษายน 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[30,087]
29 กุมภาพันธ์ 2559