คุณครูจันทิมา เย็นทรัพย์ สอนนักเรียนด้วยใจ

คุณครูจันทิมา เย็นทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านโคกวัด อำเภอเมืองบุรีรัมย์สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ผู้ทุ่มเทเอาใจใส่นักเรียนเสมือนลูก และเน้นพัฒนาทักษะภาษาไทยบูรณาการสู่การเรียนรู้วิชาอื่นๆ รอบด้าน

        นางจันทิมา เย็นทรัพย์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านโคกวัด ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบจัดการเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กพิเศษเรียนร่วมมาเกือบ 15 ปี ได้รับรางวัลดีเ่ด่นด้วนครูผู้สอนภาษาไทยระดับประเทศหลายรางวัล ที่ภาคภูมิใจ คือ เกียรติบัตร ผู้ผ่านเข้ารอบสาขาครูภาษาไทย 1 ใน 5 คน ของมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. เหรียญทองระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เกียรติบัตรอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานภาษาไทย ชนะเลิศระดับภาคของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ฯ และรางวัลครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของคุรุสภา ฯลฯ

        คุณครูจันทิมา เย็นทรัพย์ กล่าวว่า “... คนไทยต้องมีความภูมิใจที่มีภาษาของตนเอง และภาษาไทยเป็นทักษะพื้นฐานในการเรียนรู้กลุ่มสาระอื่นๆ เพราะภาษาไทยต้องบูรณาการทุกทักษะ ทั้งการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด ถ้านักเรียนสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ ก็จะเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ต่อไป ในการจัดการเรียนการสอนจึงได้ใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน เช่น การเรียนรู้ในท้องถิ่นที่นักเรียนสนใจ เช่นที่วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง การเรียนรู้แบบโครงงาน การเรียนรู้แบบเป็นกลุ่ม ทำให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น เกิดเจตคติที่ดี ทำให้นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงาน นำความรู้ในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นนิทานพื้นบ้าน จัดทำพจนานุกรมเพื่อฝึกทักษะการอ่านการเขียน ทำบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้ สมุดภาพแหล่งท่องเที่ยว ใช้เป็นสื่อเสริมการอ่านในโรงเรียน นำไปเผยแพร่แก่นักเรียนชั้นอื่นๆ เช่น เล่านิทานในชั้นอนุบาล และอ่านบันทึกแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนชั้น ป.1 -2 ฟัง ซึ่งการเรียนการสอบรูปแบบนี้ สามารถบูรณาการความรู้หลากหลายวิชา นักเรียนได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ฟัง พูด อ่าน เขียนครบทุกด้าน และยังสอดคล้องกับนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียนและได้ลงมือฝึกปฏิบัติจริง …”

        ในชีวิตความเป็นครูของคุณครูจันทิมา เย็นทรัพย์ ได้ตั้งมั่นว่าจะให้ความรักนักเรียนเปรียบเสมือนลูก ทำให้สามารถทุ่มเทเอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกด้านอย่างใกล้ชิดโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ได้ช่วยเหลือพัฒนานักเรียนอย่างเต็มที่ เช่น สอนเสริมให้แก่นักเรียนช่วงเย็นหลังเลิกเรียน สำหรับในวันหยุดราชการได้เปิดสอนเสริมที่บ้าน และจัดหาอาหารกลางวันให้นักเรียน รวมทั้งดูแลส่งกลับถึงบ้านถ้านักเรียนอยู่บ้านไกลและผู้ปกครองไม่สามารถมารับได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด รวมทั้งส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส นักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจนให้ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง จัดหาทุนช่วยเหลือจากที่ต่างๆ ซึ่งมีนักเรียนบางคนได้รับทุนการศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา และมีอาชีพมีงานทำที่มั่นคง

ศากุน ศิริพานิช...รายงาน

อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,777]
02 มีนาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,463]
22 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,974]
24 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,064]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,200]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,685]
08 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,941]
02 พฤษภาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,546]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,519]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,517]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,813]
29 มิถุนายน 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,944]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,955]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,774]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,929]
03 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,332]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,669]
26 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,809]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,274]
29 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,982]
27 มีนาคม 2561