รองเลขาธิการ กพฐ.เปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง

***ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายสุทิน แก้วพนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ในนามตัวแทนของคณะกรรมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปาง ได้กล่าวรายงานและนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวต้อนรับ สำหรับการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปางนั้นได้จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำปาง เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานในครั้งนี้ สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ปรากฏแก่สาธารณชน เพื่อให้นักเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ ความสามารถทางด้านทักษะที่เป็นเลิศ อีกทั้ง ได้มีการพัฒนาศักยภาพก้าวไปสู่เวทีระดับชาติและความเป็นสากล การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 จังหวัดลำปางได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่14 – 16 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ การแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 ลู่ คือ กลุ่มประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนขยายโอกาส และกลุ่มมัธยมสายสามัญ โดยจัดการแข่งขันในระดับกลุ่มโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค จากนั้นจัดการแข่งขันระดับภาคในเดือนธันวาคม เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับชาติในเดือนมกราคม 2560 ต่อไป โดยแข่งขันในกลุ่มสาระ/วิชาการทั้งหมด 11 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มภาษาไทย (6 กิจกรรม) กลุ่มคณิตศาสตร์ (5 กิจกรรม) กลุ่มวิทยาศาสตร์ (11 กิจกรรม) กลุ่มสังคมศึกษา (8 กิจกรรม) กลุ่มภาษาต่างประเทศ (4 กิจกรรม) กลุ่มสุขศึกษาพลศึกษา (2 กิจกรรม) กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี (25 กิจกรรม) กลุ่มศิลปะ (23 กิจกรรม) กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มกิจกรรมนักเรียน (15 กิจกรรมหลัก 84 กิจกรรมย่อย) และกิจกรรมนักเรียนเฉพาะความพิการ (41 กิจกรรมหลัก 149 กิจกรรมย่อย) รวมทั้งสิ้น 145 กิจกรรมหลัก 621 กิจกรรมย่อย ในส่วนของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ซึ่งปีนี้จัดขึ้นที่จังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันภายใต้ คำขวัญที่ว่า “เด็กเหนือก้าวไกล เด็กไทยก้าวหน้า ศิลปหัตถกรรมล้ำค่า ก้าวสู่สากล” โดยมีสนามแข่งขันอยู่ในโรงเรียนและสถานศึกษาหลายแห่งในจังหวัดลำปาง เช่น โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนอนุบาลลำปาง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นต้น มีนักเรียนในจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ให้ความสนใจเข้าร่วมการแข่งขันอย่างคึกคัก กว่า 25,550 คน จากทั้งสิ้น 2,896 โรงเรียน
ขอขอบคุณ Supaporn Yosboonruang ภาพและข้อมูล
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[12,815]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[14,384]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[1,577]
29 มิถุนายน 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[10,425]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[14,390]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[12,635]
26 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[5,783]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[10,635]
02 มีนาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[14,235]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[13,664]
22 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[10,807]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[13,803]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[12,613]
08 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[8,815]
27 มีนาคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[5,735]
02 พฤษภาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[12,308]
22 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[14,135]
13 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[11,970]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[12,114]
29 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[12,723]
08 มกราคม 2561