สพฐ. ปลูกฝังค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยผ่านกระบวนการสภานักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยแก่นักเรียน ผ่านกระบวนการสภานักเรียนอย่างสร้างสรรค์
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 มกราคม 2560 ที่เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้จัดทำโครงการสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งกิจกรรมสภานักเรียนจะช่วยให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับสังคม มีกลไกกระบวนการดำเนินงานด้วยกระบวนการอย่างสร้างสรรค์ ได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย สอดคล้องกับนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยมีนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังพิธีเปิดว่า “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มจากการปลูกฝังความคิด และทักษะการดำรงชีวิตของเด็กเป็นพื้นฐาน การดำเนินงานโครงการสภานักเรียน เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งถือเป็นทรัพยากรของชาติที่มีค่ายิ่ง จะต้องได้รับการพัฒนาและปลูกฝังพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เต็มศักยภาพ เพื่อที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เทียบเท่านานาอารยประเทศ เด็กและเยาวชนจึงเป็นความหวังในการธำรงชาติ ศาสนา และพระมาหากษัตริย์ ไว้เหนือสิ่งอื่นใด”
“ จึงขอฝากให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติตามหลักวิถีประชาธิปไตย ได้แก่ หลักคารวะธรรม หลักสามัคคีธรรม และหลักปัญญาธรรม ซึ่งเป็นหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการมีจิตอาสาและพัฒนาตนเอง อย่างเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลให้สอดคล้องต่อค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติจะได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 จึงขออำนวยพรให้เด็กและเยาวชนของชาติ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตใจที่งดงาม มีสมองที่เฉียบแหลม เป็นคนเก่ง เป็นคนดี ตามคำขวัญของนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ไว้ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” มีความตระหนักในสิทธิและหน้าที่อันชอบธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม มีความเข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตที่สร้างสรรค์ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข” รมช.ศธ.กล่าวในท้ายสุด
นางสาวปัญญากุล สุขโชติ หรือ น้องจา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจ่านกร้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บอกว่า “ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ได้จัดกิจกรรมให้มีการประชุมสัมมนาสภานักเรียนในครั้งนี้ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้และดิฉันจะนำความรู้ที่ได้จาการอบรมในครั้งนี้ ไปพัฒนาสภาของโรงเรียน ให้สภามีความรู้ระบบสภานักเรียน กิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ทำให้ได้เจอเพื่อน ๆ ต่างโรงเรียน เจอคุณครู และวิทยากร เจอมิตรภาพที่ดีแบบนี้ ที่เราหาไม่ได้จากในโรงเรียนค่ะ”
ด้าน นายสุทัศน์ ใจทน หรือ น้องฟลุ๊ค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 บอกว่า “ความรู้สึกที่ได้เข้ารับการสัมมนาในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่นั่งประชุม แต่เป็นการสัมมนาที่ได้แลกเปลี่ยนกัน ผมได้ดูจากเพื่อน ๆ ที่มาก็หวังจะได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ นำกลับไปที่โรงเรียนมากกว่ามิตรภาพครับ การมาสภานักเรียนในครั้งนี้ เราได้ประสบการณ์แน่นอน ในอนาคต เราจะได้นำความรู้และสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ ถ้ามาโอกาสผมก็อยากกลับมาค่ายครั้งนี้อีกครับ” สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ในโยบายการพัฒนาสภานักเรียน สภานักเรียนกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เล่าเรื่องใกล้เบื้องยุคลบาท การมีจิตอาสากับทักษะการเป็นผู้นำที่ดี ร้อยดวงใจสู่วิถีประชาธิปไตย คารวะธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560 มีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเป็นตัวแทนสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาของทุกเขต พร้อมครูที่ปรึกษา โรงเรียนละ 1 คน และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2559 จำนวน 7 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 140 คน ในระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
........................................................................
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์สภานักเรียน สพฐ./ข่าว – ภาพ
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[562]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,470]
22 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,426]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,440]
07 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,279]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,884]
18 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,034]
13 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,654]
04 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,140]
12 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[332]
08 มกราคม 2561
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,486]
06 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[320]
08 มกราคม 2561
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,432]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,161]
14 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,101]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,600]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,371]
08 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,065]
14 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,528]
05 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[363]
26 ธันวาคม 2560