สพฐ. ปลูกฝังค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยผ่านกระบวนการสภานักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยแก่นักเรียน ผ่านกระบวนการสภานักเรียนอย่างสร้างสรรค์
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 มกราคม 2560 ที่เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้จัดทำโครงการสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งกิจกรรมสภานักเรียนจะช่วยให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับสังคม มีกลไกกระบวนการดำเนินงานด้วยกระบวนการอย่างสร้างสรรค์ ได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย สอดคล้องกับนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยมีนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังพิธีเปิดว่า “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มจากการปลูกฝังความคิด และทักษะการดำรงชีวิตของเด็กเป็นพื้นฐาน การดำเนินงานโครงการสภานักเรียน เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งถือเป็นทรัพยากรของชาติที่มีค่ายิ่ง จะต้องได้รับการพัฒนาและปลูกฝังพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เต็มศักยภาพ เพื่อที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เทียบเท่านานาอารยประเทศ เด็กและเยาวชนจึงเป็นความหวังในการธำรงชาติ ศาสนา และพระมาหากษัตริย์ ไว้เหนือสิ่งอื่นใด”
“ จึงขอฝากให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติตามหลักวิถีประชาธิปไตย ได้แก่ หลักคารวะธรรม หลักสามัคคีธรรม และหลักปัญญาธรรม ซึ่งเป็นหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการมีจิตอาสาและพัฒนาตนเอง อย่างเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลให้สอดคล้องต่อค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติจะได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 จึงขออำนวยพรให้เด็กและเยาวชนของชาติ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตใจที่งดงาม มีสมองที่เฉียบแหลม เป็นคนเก่ง เป็นคนดี ตามคำขวัญของนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ไว้ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” มีความตระหนักในสิทธิและหน้าที่อันชอบธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม มีความเข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตที่สร้างสรรค์ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข” รมช.ศธ.กล่าวในท้ายสุด
นางสาวปัญญากุล สุขโชติ หรือ น้องจา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจ่านกร้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บอกว่า “ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ได้จัดกิจกรรมให้มีการประชุมสัมมนาสภานักเรียนในครั้งนี้ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้และดิฉันจะนำความรู้ที่ได้จาการอบรมในครั้งนี้ ไปพัฒนาสภาของโรงเรียน ให้สภามีความรู้ระบบสภานักเรียน กิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ทำให้ได้เจอเพื่อน ๆ ต่างโรงเรียน เจอคุณครู และวิทยากร เจอมิตรภาพที่ดีแบบนี้ ที่เราหาไม่ได้จากในโรงเรียนค่ะ”
ด้าน นายสุทัศน์ ใจทน หรือ น้องฟลุ๊ค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 บอกว่า “ความรู้สึกที่ได้เข้ารับการสัมมนาในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่นั่งประชุม แต่เป็นการสัมมนาที่ได้แลกเปลี่ยนกัน ผมได้ดูจากเพื่อน ๆ ที่มาก็หวังจะได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ นำกลับไปที่โรงเรียนมากกว่ามิตรภาพครับ การมาสภานักเรียนในครั้งนี้ เราได้ประสบการณ์แน่นอน ในอนาคต เราจะได้นำความรู้และสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ ถ้ามาโอกาสผมก็อยากกลับมาค่ายครั้งนี้อีกครับ” สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ในโยบายการพัฒนาสภานักเรียน สภานักเรียนกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เล่าเรื่องใกล้เบื้องยุคลบาท การมีจิตอาสากับทักษะการเป็นผู้นำที่ดี ร้อยดวงใจสู่วิถีประชาธิปไตย คารวะธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560 มีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเป็นตัวแทนสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาของทุกเขต พร้อมครูที่ปรึกษา โรงเรียนละ 1 คน และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2559 จำนวน 7 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 140 คน ในระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
........................................................................
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์สภานักเรียน สพฐ./ข่าว – ภาพ
อ่านทั้งหมด
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[29,920]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิ
เปิด[1,414]
02 พฤศจิกายน 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[30,215]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา
เปิด[1,665]
30 ตุลาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[25,254]
26 ตุลาคม 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[28,985]
24 มีนาคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[25,183]
24 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[25,438]
08 พฤศจิกายน 2559
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจจุบัน 6
เปิด[1,403]
02 พฤศจิกายน 2560
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[3,099]
10 ตุลาคม 2560
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[25,183]
15 พฤศจิกายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[25,205]
28 ตุลาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[28,601]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[28,552]
31 พฤษภาคม 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[25,174]
26 ตุลาคม 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[28,410]
10 มิถุนายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[25,374]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[30,377]
20 มกราคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[29,895]
04 เมษายน 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[30,517]
20 มกราคม 2559