สพฐ. ปลูกฝังค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยผ่านกระบวนการสภานักเรียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยแก่นักเรียน ผ่านกระบวนการสภานักเรียนอย่างสร้างสรรค์
เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 11 มกราคม 2560 ที่เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาสภานักเรียน ประจำปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้จัดทำโครงการสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งกิจกรรมสภานักเรียนจะช่วยให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับสังคม มีกลไกกระบวนการดำเนินงานด้วยกระบวนการอย่างสร้างสรรค์ ได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตย สอดคล้องกับนโยบายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยมีนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังพิธีเปิดว่า “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น มีความจำเป็นที่จะต้องเริ่มจากการปลูกฝังความคิด และทักษะการดำรงชีวิตของเด็กเป็นพื้นฐาน การดำเนินงานโครงการสภานักเรียน เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งถือเป็นทรัพยากรของชาติที่มีค่ายิ่ง จะต้องได้รับการพัฒนาและปลูกฝังพื้นฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้เต็มศักยภาพ เพื่อที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติ สามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า เทียบเท่านานาอารยประเทศ เด็กและเยาวชนจึงเป็นความหวังในการธำรงชาติ ศาสนา และพระมาหากษัตริย์ ไว้เหนือสิ่งอื่นใด”
“ จึงขอฝากให้นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติตามหลักวิถีประชาธิปไตย ได้แก่ หลักคารวะธรรม หลักสามัคคีธรรม และหลักปัญญาธรรม ซึ่งเป็นหัวใจของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการมีจิตอาสาและพัฒนาตนเอง อย่างเต็มตามศักยภาพบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลให้สอดคล้องต่อค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน
เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติจะได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 จึงขออำนวยพรให้เด็กและเยาวชนของชาติ มีสุขภาพอนามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตใจที่งดงาม มีสมองที่เฉียบแหลม เป็นคนเก่ง เป็นคนดี ตามคำขวัญของนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ไว้ “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” มีความตระหนักในสิทธิและหน้าที่อันชอบธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม มีความเข้มแข็งสามารถใช้ชีวิตที่สร้างสรรค์ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข” รมช.ศธ.กล่าวในท้ายสุด
นางสาวปัญญากุล สุขโชติ หรือ น้องจา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนจ่านกร้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 บอกว่า “ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่ได้จัดกิจกรรมให้มีการประชุมสัมมนาสภานักเรียนในครั้งนี้ ที่ได้ถ่ายทอดความรู้และดิฉันจะนำความรู้ที่ได้จาการอบรมในครั้งนี้ ไปพัฒนาสภาของโรงเรียน ให้สภามีความรู้ระบบสภานักเรียน กิจกรรมดี ๆ แบบนี้ ทำให้ได้เจอเพื่อน ๆ ต่างโรงเรียน เจอคุณครู และวิทยากร เจอมิตรภาพที่ดีแบบนี้ ที่เราหาไม่ได้จากในโรงเรียนค่ะ”
ด้าน นายสุทัศน์ ใจทน หรือ น้องฟลุ๊ค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนปทุมวิไล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 บอกว่า “ความรู้สึกที่ได้เข้ารับการสัมมนาในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่นั่งประชุม แต่เป็นการสัมมนาที่ได้แลกเปลี่ยนกัน ผมได้ดูจากเพื่อน ๆ ที่มาก็หวังจะได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อน ๆ นำกลับไปที่โรงเรียนมากกว่ามิตรภาพครับ การมาสภานักเรียนในครั้งนี้ เราได้ประสบการณ์แน่นอน ในอนาคต เราจะได้นำความรู้และสามารถนำไปใช้ในอนาคตได้ ถ้ามาโอกาสผมก็อยากกลับมาค่ายครั้งนี้อีกครับ” สำหรับกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ในโยบายการพัฒนาสภานักเรียน สภานักเรียนกับความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เล่าเรื่องใกล้เบื้องยุคลบาท การมีจิตอาสากับทักษะการเป็นผู้นำที่ดี ร้อยดวงใจสู่วิถีประชาธิปไตย คารวะธรรม ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2560 มีผู้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเป็นตัวแทนสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษาของทุกเขต พร้อมครูที่ปรึกษา โรงเรียนละ 1 คน และคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2559 จำนวน 7 คน รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 140 คน ในระหว่างวันที่ 11 – 15 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
........................................................................
ทีมข่าวประชาสัมพันธ์สภานักเรียน สพฐ./ข่าว – ภาพ
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[10,872]
26 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[3,978]
02 พฤษภาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[8,680]
28 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[10,956]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[10,345]
29 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[9,023]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[12,516]
14 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,534]
22 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[7,008]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[11,068]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[12,604]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[12,030]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[12,617]
14 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[10,219]
06 กุมภาพันธ์ 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[12,454]
12 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[12,386]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[8,861]
02 มีนาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[4,023]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,850]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[11,938]
22 ธันวาคม 2560