นิรมล แสงจันทสิทธิ์ ครูดีในดวงใจ ระดับ สพฐ.

นิรมล  แสงจันทสิทธิ์  ครูดีในดวงใจ ระดับ สพฐ.

นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับ สพฐ. และเป็น ๑ ใน ๔ ของครูที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

        นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์  เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๐ รวมอายุราชการ ๒๙ ปี ตลอดชีวิตราชการได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทุกแห่งว่าเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนในและนอกเวลา มีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับชุมชนและเพื่อนร่วมงาน พัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ยอมรับในความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามความสนใจ โดยการสังเกตความสนใจของนักเรียนเป็นรายคนและหาวิธีส่งเสริมความสามารถให้เด่นชัด

        ปัจจุบันนางนิรมล เป็นครูชั้นอนุบาล ๒ ได้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จัดทำสื่อ นวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ มากมายหลายรายการ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน เช่น สื่อ “ฮูลาฮูป สุขชีวา เสริมปัญญาสู่อาเซียน” ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา กิจกรรม “ตัวละคร ย้อนเรื่องเล่า” เพื่อร่วมกับกิจกรรมปลุกพลัง ปลุกสำเนียงเสียงอ่าน ฝึกทักษะการฟัง การสื่อสารและจินตนาการ กิจกรรม “สู่สวนผักเศรษฐกิจ ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์” เตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ เรียนรู้เกี่ยวกับขนาดและรูปร่าง ทำให้เข้าใจง่ายและจำได้นาน กิจกรรม “ยิ้มใส ไหว้สวย” สร้างเสริมลักษณะนิสัย ครูนิรมล จะสอนการไหว้ให้กับเด็ก และเมื่อเด็กเข้าแถวแล้วเดินต่อแถวเข้าห้องเรียน เด็กจะไหว้สวยตามแบบที่ครูสอน จากนั้นครูจะรับไหว้และกอดเด็กทุกคน เพื่อสร้างความรักความอบอุ่น ผูกพัน ทำให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข ฯลฯ  

ศากุน ศิริพานิช...รายงาน

อ่านทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[10,939]
08 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[4,002]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[11,918]
22 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,521]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[11,052]
03 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[12,500]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[12,016]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[12,599]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[9,007]
22 กุมภาพันธ์ 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[12,440]
12 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[3,956]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[6,992]
27 มีนาคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[8,662]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[10,329]
29 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[12,370]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[10,856]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,834]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[12,588]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[8,843]
02 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[10,203]
06 กุมภาพันธ์ 2561