นิรมล แสงจันทสิทธิ์ ครูดีในดวงใจ ระดับ สพฐ.

นิรมล  แสงจันทสิทธิ์  ครูดีในดวงใจ ระดับ สพฐ.

นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับคัดเลือกให้เป็น “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับ สพฐ. และเป็น ๑ ใน ๔ ของครูที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

        นางนิรมล แสงจันทสิทธิ์  เริ่มรับราชการเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๐ รวมอายุราชการ ๒๙ ปี ตลอดชีวิตราชการได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนทุกแห่งว่าเป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนในและนอกเวลา มีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับชุมชนและเพื่อนร่วมงาน พัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ยอมรับในความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคล ส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามความสนใจ โดยการสังเกตความสนใจของนักเรียนเป็นรายคนและหาวิธีส่งเสริมความสามารถให้เด่นชัด

        ปัจจุบันนางนิรมล เป็นครูชั้นอนุบาล ๒ ได้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาตนเองอยู่เสมอ จัดทำสื่อ นวัตกรรมอย่างสม่ำเสมอ มากมายหลายรายการ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน เช่น สื่อ “ฮูลาฮูป สุขชีวา เสริมปัญญาสู่อาเซียน” ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา กิจกรรม “ตัวละคร ย้อนเรื่องเล่า” เพื่อร่วมกับกิจกรรมปลุกพลัง ปลุกสำเนียงเสียงอ่าน ฝึกทักษะการฟัง การสื่อสารและจินตนาการ กิจกรรม “สู่สวนผักเศรษฐกิจ ปูพื้นฐานคณิตศาสตร์” เตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ เรียนรู้เกี่ยวกับขนาดและรูปร่าง ทำให้เข้าใจง่ายและจำได้นาน กิจกรรม “ยิ้มใส ไหว้สวย” สร้างเสริมลักษณะนิสัย ครูนิรมล จะสอนการไหว้ให้กับเด็ก และเมื่อเด็กเข้าแถวแล้วเดินต่อแถวเข้าห้องเรียน เด็กจะไหว้สวยตามแบบที่ครูสอน จากนั้นครูจะรับไหว้และกอดเด็กทุกคน เพื่อสร้างความรักความอบอุ่น ผูกพัน ทำให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข ฯลฯ  

ศากุน ศิริพานิช...รายงาน

อ่านทั้งหมด
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[3,267]
10 ตุลาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[30,384]
10 กุมภาพันธ์ 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[28,580]
10 มิถุนายน 2559
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจจุบัน 6
เปิด[1,582]
02 พฤศจิกายน 2560
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[29,151]
24 มีนาคม 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[25,602]
08 พฤศจิกายน 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[25,336]
15 พฤศจิกายน 2559
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[25,542]
15 พฤศจิกายน 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[30,066]
04 เมษายน 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[25,355]
24 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[25,337]
26 ตุลาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[30,088]
29 กุมภาพันธ์ 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิ
เปิด[1,576]
02 พฤศจิกายน 2560
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[25,364]
28 ตุลาคม 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[30,687]
20 มกราคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[25,411]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[28,724]
31 พฤษภาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[30,541]
20 มกราคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[28,772]
10 พฤษภาคม 2559
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา
เปิด[1,841]
30 ตุลาคม 2560