นางมยุรีย์ มะห์มูดีย์ ครูดีในดวงใจ

นางมยุรีย์ มะห์มูดีย์ ครูดีในดวงใจ โรงเรียนบ้านาเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิดวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2505 อายุ 54 ปี บรรจุวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2541 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 อายุราชการ 19 ปี
-วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์บัณฑิต
สถานบันการศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
-ตำแหน่งปัจจุบัน ครู คศ.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3
-สถานศึกษาที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 ตำบล/แขวง นาเคียน อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราชรหัสไปรษณีย์ 80000
โทรศัพท์(บ้าน) - (โรงเรียน) 075 470028 (มือถือ) 086-6481221
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกที่สุด 55/4 หมู่ 4 ตำบล นาเคียน อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 8000 รางวัลและผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่
ผลงานดีเด่นเชิงประจักรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1. นักเรียนในห้องเรียนที่ประจำชั้นได้รับเกียรติบัตรมีคุณลักษณะเป็น “เด็กดีศรีนาเคียน” ปี 2558
2. นักเรียนในห้องเรียนที่ประจำชั้นได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท จากมูลนิธิทวี บุญเกตุ ในปี 2558
3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 23.75 สูงกว่าปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 20.91 อยู่เท่ากับ 2.84
4. ครูได้รับเกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 2 (ปัญจภาคี) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้คะแนนเฉลี่ย Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเครือข่ายปีการศึกษา 2557
5. ครูได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2556
6. ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
7. โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น : รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ผลงานที่ดี ที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ได้แก่
1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 23.75 สูงกว่าปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 20.91 อยู่เท่ากับ 2.84
2. ครูได้รับเกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 2 (ปัญจภาคี) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้คะแนนเฉลี่ย Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเครือข่ายปีการศึกษา 2557 3. ประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน เรื่องที่ได้เรียนรู้ ข้อคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาในอนาคต
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักเรียนและการบริหารงานของสถานศึกษา เรื่องที่ได้เรียนรู้ ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาในอนาคต
“เต็มที่ เต็มเวลา สุดความสามารถ เพื่ออนาคตของเด็กไทย”
……………………………………………………………………………………..
อ่านทั้งหมด
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,056]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,428]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[511]
03 มกราคม 2561
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,608]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,822]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,226]
24 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,562]
04 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,486]
05 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,016]
14 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,099]
12 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,387]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,329]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,101]
14 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,389]
07 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,984]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[277]
08 มกราคม 2561
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[305]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,398]
07 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[283]
08 มกราคม 2561
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,441]
06 ธันวาคม 2560