นางมยุรีย์ มะห์มูดีย์ ครูดีในดวงใจ

นางมยุรีย์ มะห์มูดีย์ ครูดีในดวงใจ โรงเรียนบ้านาเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ เกิดวันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2505 อายุ 54 ปี บรรจุวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2541 ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 10 อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส 96170 อายุราชการ 19 ปี
-วุฒิการศึกษาสูงสุด ครุศาสตร์บัณฑิต
สถานบันการศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช
-ตำแหน่งปัจจุบัน ครู คศ.2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3
-สถานศึกษาที่ทำงานปัจจุบัน โรงเรียนบ้านนาเคียน สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 ตำบล/แขวง นาเคียน อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราชรหัสไปรษณีย์ 80000
โทรศัพท์(บ้าน) - (โรงเรียน) 075 470028 (มือถือ) 086-6481221
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกที่สุด 55/4 หมู่ 4 ตำบล นาเคียน อำเภอ เมือง จังหวัด นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 8000 รางวัลและผลงานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติหน้าที่
ผลงานดีเด่นเชิงประจักรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1. นักเรียนในห้องเรียนที่ประจำชั้นได้รับเกียรติบัตรมีคุณลักษณะเป็น “เด็กดีศรีนาเคียน” ปี 2558
2. นักเรียนในห้องเรียนที่ประจำชั้นได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท จากมูลนิธิทวี บุญเกตุ ในปี 2558
3. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 23.75 สูงกว่าปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 20.91 อยู่เท่ากับ 2.84
4. ครูได้รับเกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 2 (ปัญจภาคี) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้คะแนนเฉลี่ย Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,2 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเครือข่ายปีการศึกษา 2557
5. ครูได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2556
6. ครูผู้สอนได้รับรางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรม การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับชั้น ม.1-3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
7. โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น : รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น ผลงานที่ดี ที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ได้แก่
1. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 23.75 สูงกว่าปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 20.91 อยู่เท่ากับ 2.84
2. ครูได้รับเกียรติบัตรการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 2 (ปัญจภาคี) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้คะแนนเฉลี่ย Pre O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1.2 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของเครือข่ายปีการศึกษา 2557 3. ประโยชน์ที่ได้รับจากผลงาน เรื่องที่ได้เรียนรู้ ข้อคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาในอนาคต
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น
2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์
3. ผู้ปกครองและชุมชนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักเรียนและการบริหารงานของสถานศึกษา เรื่องที่ได้เรียนรู้ ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษาในอนาคต
“เต็มที่ เต็มเวลา สุดความสามารถ เพื่ออนาคตของเด็กไทย”
……………………………………………………………………………………..
อ่านทั้งหมด
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,427]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,655]
02 มีนาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,858]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,810]
03 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,702]
08 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,337]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,660]
22 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,213]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,157]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,396]
18 ธันวาคม 2560
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,840]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,951]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,560]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,691]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,403]
14 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,868]
27 มีนาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,827]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,813]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,073]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,553]
26 ธันวาคม 2560