รางวัลคุรุสดุดี รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผอ.พนม จันทร์ดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

รางวัลคุรุสดุดี รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ผอ.พนม จันทร์ดิษฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.นครสวรรค์ เขต 3

          เป็นผู้นำด้านวิชาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้เป็นตัวแทนจัดนิทรรศการและถวายรายงาน  โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  จังหวัด กระบี่     จัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้  ฐานไผ่หวาน  ฐานป่าภูมิรักษ์ ฐานโรงสีข้าว  ฐานสมุนไพร  ฐานเลี้ยงไก่ไข่  ฐานธนาคารขยะ  ฐานผักปลอดสารพิษ  ฐานผลไม้ดูดกลิ่น  ฐานเพราะเลี้ยงพันธุ์ปลา  ฐานปุ๋ยชีวภาพ  ฐานน้ำส้มควันไม้  ฐานเพาะเลี้ยงพันธุ์กบ  ฐานเพาะเห็ด  ฐานหมูหลุม  ฐานนาข้าว  
          นายพนม จันทร์ดิษฐ  เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2502 อายุ 58 ปี  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

การศึกษา  ปริญญาตรี (ศึกษาศาสตร์บัณฑิต)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2526  ปริญญาโท (การศึกษามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542

ประวัติการทำงาน    26 กุมภาพันธ์ 2523 ครู โรงเรียนวัดสามัคคีสุนทร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์    1  มิถุนายน 2529 ครูใหญ่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์    5  มิถุนายน  2536 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์    25 เมษายน 2544 ผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์    20 กันยายน 2556 ผู้อำนวยการ วิทยาฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

ผลงานเชิงประจักษ์  รางวัลคุรุสดุดี  คุรุสภา    รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ชนะเลิศเหรียญทอง  สพฐ.  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ     โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม   สพฐ. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร กระทรวงสาธารณสุข

อ่านทั้งหมด
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,582]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,807]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,815]
02 มีนาคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,238]
17 สิงหาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,315]
29 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,012]
24 ธันวาคม 2560
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,022]
27 มีนาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,498]
22 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,989]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,958]
03 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,362]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,843]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,708]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,715]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,557]
18 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,981]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,100]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,975]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,850]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,554]
14 ธันวาคม 2560