รางวัลคุรุสดุดี รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผอ.พนม จันทร์ดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน

รางวัลคุรุสดุดี รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ผอ.พนม จันทร์ดิษฐ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านหนองไผ่ สพป.นครสวรรค์ เขต 3

          เป็นผู้นำด้านวิชาชีพตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ได้เป็นตัวแทนจัดนิทรรศการและถวายรายงาน  โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี  จังหวัด กระบี่     จัดการเรียนรู้โดยใช้ฐานการเรียนรู้  ฐานไผ่หวาน  ฐานป่าภูมิรักษ์ ฐานโรงสีข้าว  ฐานสมุนไพร  ฐานเลี้ยงไก่ไข่  ฐานธนาคารขยะ  ฐานผักปลอดสารพิษ  ฐานผลไม้ดูดกลิ่น  ฐานเพราะเลี้ยงพันธุ์ปลา  ฐานปุ๋ยชีวภาพ  ฐานน้ำส้มควันไม้  ฐานเพาะเลี้ยงพันธุ์กบ  ฐานเพาะเห็ด  ฐานหมูหลุม  ฐานนาข้าว  
          นายพนม จันทร์ดิษฐ  เกิดเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2502 อายุ 58 ปี  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ วิทยฐานะ เชี่ยวชาญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

การศึกษา  ปริญญาตรี (ศึกษาศาสตร์บัณฑิต)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2526  ปริญญาโท (การศึกษามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2542

ประวัติการทำงาน    26 กุมภาพันธ์ 2523 ครู โรงเรียนวัดสามัคคีสุนทร อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์    1  มิถุนายน 2529 ครูใหญ่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์    5  มิถุนายน  2536 อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์    25 เมษายน 2544 ผู้อำนวยการ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์    20 กันยายน 2556 ผู้อำนวยการ วิทยาฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

ผลงานเชิงประจักษ์  รางวัลคุรุสดุดี  คุรุสภา    รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม ชนะเลิศเหรียญทอง  สพฐ.  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ     โครงการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม   สพฐ. ร่วมกับ ธนาคารออมสิน   โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร กระทรวงสาธารณสุข

อ่านทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[311]
08 มกราคม 2561
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,085]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,426]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,136]
14 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,584]
04 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,042]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[339]
26 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,511]
05 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[543]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[303]
08 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,018]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,854]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,450]
22 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,631]
04 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,462]
06 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,356]
08 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,412]
07 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,410]
07 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,259]
24 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,124]
12 ธันวาคม 2560