ครูอดุลย์รัตน์ บุญทศ ครูดีในดวงใจ 2560 สพป.ตากเขต 1

ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2560
นางอดุลย์รัตน์ บุญทศ ครูชำนาญการพิเศษประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีในดวงใจ ประจำปี 2560 เป็นผู้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจสั่งสอนนักเรียนให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักความโปร่งใส และหลักความคุ้มค่าการฏิบัติงาน
ประวัติ เกิดวันที่19กรกฎาคม 2507 อ.กมลาไสยจ.กาฬสินธุ์ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-4 โรงเรียนวัดปฐมเกศารามฯ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5-7โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-5 โรงเรียนกมลาไสย
ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูบุรีรัมย์/2528 เอกพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี คบ.วิทยาลัยครูอุบลราชธานี /253 เอกการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/2556เอกบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
บรรจุวันที่ 20 กันยายน 2532 โรงเรียนบ้านสามขา อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ในตำแหน่งครู 2ระดับ2
ปัจจุบันเป็นครูสายผู้สอนโรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม ในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ความภาคภูมิใจในความเป็นครู
ข้าพเจ้าไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยที่เป็นครูตรงกันข้ามกลับรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นครูของข้าพเจ้ามาก
ได้ทำตามฝัน ได้ทำหน้าที่ และได้ทำตามอุดมการณ์ของตนเอง ที่สำคัญได้ทำฝันของพ่อกับแม่ให้เป็นจริง ข้าพเจ้ารับราชการครูนับจนถึงวันนี้มีอายุราชการได้ 27 ปี ข้าพเจ้าก็ยังคงทำหน้าที่ครู อบรมสั่งสอนศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา ดั่งเป็นลูกหลานของตนเองเหมือนวันแรก ที่ข้าพเจ้าเข้ามาเป็นครู มีความสุข ความภาคภูมิในตัวเองและในอาชีพครูอย่างที่สุด แม้เวลาจะผ่านมานานถึง 27 ปี ข้าพเจ้า ยังมีศรัทธาและความตั้งมั่นในอุดมการณ์เดิม “เราจะเป็นครูที่ดี จะอบรมสั่งสอนศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา ดั่งเป็นลูกหลานของเรา”
กระบวนการ/เทคนิควิธี/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่ก่อให้เกิดผลงานเด่น
๑ ครูใช้หลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เป็นการให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
๒ ใช้หลักความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน เป็นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
๓ ครูใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งมีหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
๔ ครูใช้หลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันภายในสถานศึกษา ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอย่างชัดเจนในการปฏิบัติงาน
ผลที่เกิดจากการพัฒนา
1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
2 นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจท้องถิ่นของตน สร้างแรงจูงใจให้กำลังใจมีความรัก ความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความเมตากรุณา มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ รักและภูมิใจถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง
3 นักเรียนแก้ปัญหาในการทำงาน (ตอนกิ่ง) และฝึกทักษะการทำงาน และการคิดอย่างเป็นระบบแบบแผน จนได้เครื่องมือตอนกิ่งที่มีประสิทธิภาพในการตอนกิ่ง มาใช้ในโรงเรียน ในครอบครัว ตลอดจนวางจำหน่ายในท้องตลาด และสามารถนำเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบของ โครงงาน จนได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาคเหนือ ตามลำดับ
4 ในการจัดทำโครงงานอาชีพของนักเรียน นักเรียนมีทักษะในการทำงาน การคิดวิเคราะห์ สามารถนำเสนอและ มีทักษะในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย คิดคำนวณต้นทุนกำไรได้ถูกต้อง ใช้วัสดุในท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์ สามารถเลือกงานอาชีพได้ ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถนำเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบของโครงงาน จนได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงงานการแปรรูปอาหาร ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามลำดับ
5. ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนรักการเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดอย่างเป็นระบบ ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างไม่มีปัญหา โดยสอนสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน
ครูอดุลย์รัตน์ บุญทศ ยังปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างตั้งใจ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน นักเรียนมีความรักและภาคภูมใจท้องถิ่นของตน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความเมตตากรุณา มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ รวมทั้งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[278]
08 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,329]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[511]
03 มกราคม 2561
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[306]
26 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,227]
24 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,985]
13 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,058]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,608]
04 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,441]
06 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,389]
07 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,486]
05 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,562]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,102]
14 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,017]
14 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[284]
08 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,100]
12 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,387]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,822]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,399]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,428]
22 ธันวาคม 2560