ครูอดุลย์รัตน์ บุญทศ ครูดีในดวงใจ 2560 สพป.ตากเขต 1

ครูดีในดวงใจ ประจำปี 2560
นางอดุลย์รัตน์ บุญทศ ครูชำนาญการพิเศษประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นครูดีในดวงใจ ประจำปี 2560 เป็นผู้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจสั่งสอนนักเรียนให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักความโปร่งใส และหลักความคุ้มค่าการฏิบัติงาน
ประวัติ เกิดวันที่19กรกฎาคม 2507 อ.กมลาไสยจ.กาฬสินธุ์ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-4 โรงเรียนวัดปฐมเกศารามฯ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 5-7โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-5 โรงเรียนกมลาไสย
ป.กศ.สูง วิทยาลัยครูบุรีรัมย์/2528 เอกพัฒนาชุมชน ปริญญาตรี คบ.วิทยาลัยครูอุบลราชธานี /253 เอกการบริหารการศึกษา ปริญญาโท ศษ.ม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี/2556เอกบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
บรรจุวันที่ 20 กันยายน 2532 โรงเรียนบ้านสามขา อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ในตำแหน่งครู 2ระดับ2
ปัจจุบันเป็นครูสายผู้สอนโรงเรียนบ้านใหม่เสรีธรรม ในตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
ความภาคภูมิใจในความเป็นครู
ข้าพเจ้าไม่เคยรู้สึกเสียใจเลยที่เป็นครูตรงกันข้ามกลับรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นครูของข้าพเจ้ามาก
ได้ทำตามฝัน ได้ทำหน้าที่ และได้ทำตามอุดมการณ์ของตนเอง ที่สำคัญได้ทำฝันของพ่อกับแม่ให้เป็นจริง ข้าพเจ้ารับราชการครูนับจนถึงวันนี้มีอายุราชการได้ 27 ปี ข้าพเจ้าก็ยังคงทำหน้าที่ครู อบรมสั่งสอนศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา ดั่งเป็นลูกหลานของตนเองเหมือนวันแรก ที่ข้าพเจ้าเข้ามาเป็นครู มีความสุข ความภาคภูมิในตัวเองและในอาชีพครูอย่างที่สุด แม้เวลาจะผ่านมานานถึง 27 ปี ข้าพเจ้า ยังมีศรัทธาและความตั้งมั่นในอุดมการณ์เดิม “เราจะเป็นครูที่ดี จะอบรมสั่งสอนศิษย์ ด้วยความรัก ความเมตตา ดั่งเป็นลูกหลานของเรา”
กระบวนการ/เทคนิควิธี/วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่ก่อให้เกิดผลงานเด่น
๑ ครูใช้หลักการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน เป็นการให้โอกาสให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
ส่วนร่วมทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
๒ ใช้หลักความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน เป็นการบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม
๓ ครูใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงาน โดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งมีหลักความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว
๔ ครูใช้หลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันภายในสถานศึกษา ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารอย่างชัดเจนในการปฏิบัติงาน
ผลที่เกิดจากการพัฒนา
1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
2 นักเรียนมีความรักและภาคภูมิใจท้องถิ่นของตน สร้างแรงจูงใจให้กำลังใจมีความรัก ความสามัคคี รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความเมตากรุณา มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ รักและภูมิใจถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง
3 นักเรียนแก้ปัญหาในการทำงาน (ตอนกิ่ง) และฝึกทักษะการทำงาน และการคิดอย่างเป็นระบบแบบแผน จนได้เครื่องมือตอนกิ่งที่มีประสิทธิภาพในการตอนกิ่ง มาใช้ในโรงเรียน ในครอบครัว ตลอดจนวางจำหน่ายในท้องตลาด และสามารถนำเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบของ โครงงาน จนได้รับรางวัลเหรียญทองโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาคเหนือ ตามลำดับ
4 ในการจัดทำโครงงานอาชีพของนักเรียน นักเรียนมีทักษะในการทำงาน การคิดวิเคราะห์ สามารถนำเสนอและ มีทักษะในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย คิดคำนวณต้นทุนกำไรได้ถูกต้อง ใช้วัสดุในท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์ สามารถเลือกงานอาชีพได้ ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถนำเสนอผลงานของตนเองในรูปแบบของโครงงาน จนได้รับรางวัลเหรียญทอง โครงงานการแปรรูปอาหาร ในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามลำดับ
5. ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนรักการเรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียน คิดอย่างเป็นระบบ ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างไม่มีปัญหา โดยสอนสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอน
ครูอดุลย์รัตน์ บุญทศ ยังปฏิบัติหน้าที่การสอนอย่างตั้งใจ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง นักเรียนสนุกสนานกับการเรียน นักเรียนมีความรักและภาคภูมใจท้องถิ่นของตน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความเมตตากรุณา มีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ ครูอาจารย์ รวมทั้งส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น
อ่านทั้งหมด
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[5,781]
02 พฤษภาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[12,306]
22 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[12,112]
29 มกราคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[11,968]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[10,805]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[10,425]
28 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[12,721]
08 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[14,133]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[13,662]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[1,575]
29 มิถุนายน 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[13,801]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[14,388]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[14,382]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[12,813]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[12,633]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[10,633]
02 มีนาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[8,813]
27 มีนาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[14,233]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[5,733]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[12,611]
08 มกราคม 2561