นางสาววัชราภรณ์ เพ็งสุข ครูดีในดวงใจ ๒๕๖๐ สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

นางสาววัชราภรณ์ เพ็งสุข ครูดีในดวงใจ ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ๐๘๑-๙๒๐๕๓๓๓ Website : www.vacharaporn.com อุดมคติในการทำงาน ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน มองตน...ครูดีในดวงใจ สืบสานพระราชปณิธาน บูรณาการความรู้คู่ความดี ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ “ชีวิตครูควรเป็นชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์ เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ สามารถปลูกฝังให้เยาวชนมีทั้งความรู้และคุณธรรม อันเหมาะแก่การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ด้วยความรู้และคุณธรรมซึ่งท่านทั้งหลายได้เพียรสั่งสมไว้ ครูจึงสมเป็นปูชนียบุคคลได้ตามคติที่เชื่อกันมาแต่โบราณ หากครูหวั่นไหวไปตามโลกธรรมเสียแล้ว ความเป็นปูชนียบุคคลก็ย่อมเป็นที่เคลือบแคลงสงสัย ผู้ถืออาชีพครูจึงพึงปฏิบัติงานของตนด้วยความรู้อันมีคุณธรรมเป็นเครื่องกำกับ จึงจะสมกับการเป็นปูชนียบุคคล
การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันครูจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอน เป็นผู้ที่สร้างกิจกรรมในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ให้ได้ตามพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า “ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ให้ครูรักเด็ก และให้เด็กรักครู” “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้เขาแข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า และให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำงานร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” ข้อความเหล่านี้คือกลยุทธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงแนะนำให้ปฏิบัติในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นนักการศึกษาที่ทรงพระปรีชายิ่งนัก จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้คุณครูวัชราภรณ์ เพ็งสุข ซึ่งเป็นครูไทยคนหนึ่งที่ยึดถือพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างทางความคิดและแนวปฏิบัติ มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเท้าพ่ออย่างไม่ย่อท้อและเหน็ดเหนื่อย ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาที่จะได้ผลจะต้องเริ่มต้นที่ครูก่อน ครูจะต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะเรียกว่าครูรักเด็ก จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คุณครูวัชราภรณ์ เพ็งสุข จะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเสมอ เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ความพอเพียงมิได้หมายถึงการทำไร่ทำนาอย่างเดียว ซึ่งหมายถึงทุกอย่างในการดำเนินชีวิตโดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้หมดทั้งสิ้น ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่คุณครูคิดออกแบบขึ้นมาจึงมีการบูรณาการอย่างหลากหลาย ทั้งด้านความรู้วิชาการ ด้านเทคโนโลยี ด้านการปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง การใช้ความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีคุณธรรม และที่สำคัญที่สุดคือการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี ตามพระราชกระแสรับสั่งของในหลวง รัชกาลที่ ๙
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนยังเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีกิจกรรมบูรณาการความรู้คู่คุณธรรม สอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด ให้ผู้เรียนรู้จักสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้ผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยบูรณาการไอซีที (ICT) กับวิชาคอมพิวเตอร์ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และเกมต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนและผู้สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองได้โดยง่าย สามารถใช้บทเรียนได้ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตัล ตลอดจนผู้เรียนมีศักยภาพที่สำคัญ คือ ๑.ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิตัล (Digital-Age literacy) ๒.ความสามารถทางด้านการคิดเชิงประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ (Inventive thinking) ๓.ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective communication) ๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (Life skill competency) และ ๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Technological competency) และทักษะความรู้ความสามารถที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเน้นกระบวนการกลุ่ม ในการบูรณาการไอซีที (ICT) ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้คู่ความดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
อ่านทั้งหมด
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,649]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,547]
26 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,944]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,395]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,805]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,388]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,653]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,683]
29 มิถุนายน 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,851]
24 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,209]
14 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,330]
22 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,864]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,555]
08 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,065]
17 สิงหาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,832]
02 พฤษภาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,693]
08 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,421]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,823]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,151]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,803]
03 มกราคม 2561