นางสาววัชราภรณ์ เพ็งสุข ครูดีในดวงใจ ๒๕๖๐ สังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑

นางสาววัชราภรณ์ เพ็งสุข ครูดีในดวงใจ ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ๐๘๑-๙๒๐๕๓๓๓ Website : www.vacharaporn.com อุดมคติในการทำงาน ค่าของคน อยู่ที่ผลของงาน มองตน...ครูดีในดวงใจ สืบสานพระราชปณิธาน บูรณาการความรู้คู่ความดี ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ “ชีวิตครูควรเป็นชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์ เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ สามารถปลูกฝังให้เยาวชนมีทั้งความรู้และคุณธรรม อันเหมาะแก่การเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ด้วยความรู้และคุณธรรมซึ่งท่านทั้งหลายได้เพียรสั่งสมไว้ ครูจึงสมเป็นปูชนียบุคคลได้ตามคติที่เชื่อกันมาแต่โบราณ หากครูหวั่นไหวไปตามโลกธรรมเสียแล้ว ความเป็นปูชนียบุคคลก็ย่อมเป็นที่เคลือบแคลงสงสัย ผู้ถืออาชีพครูจึงพึงปฏิบัติงานของตนด้วยความรู้อันมีคุณธรรมเป็นเครื่องกำกับ จึงจะสมกับการเป็นปูชนียบุคคล
การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันครูจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากครูผู้สอน เป็นผู้ที่สร้างกิจกรรมในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ให้ได้ตามพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ว่า “ครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดี ให้ครูรักเด็ก และให้เด็กรักครู” “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้เขาแข่งกับตัวเอง ให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าช่วยสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่า และให้ครูจัดกิจกรรมให้นักเรียนทำงานร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี” ข้อความเหล่านี้คือกลยุทธ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงแนะนำให้ปฏิบัติในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นนักการศึกษาที่ทรงพระปรีชายิ่งนัก จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้คุณครูวัชราภรณ์ เพ็งสุข ซึ่งเป็นครูไทยคนหนึ่งที่ยึดถือพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างทางความคิดและแนวปฏิบัติ มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน เดินตามรอยเท้าพ่ออย่างไม่ย่อท้อและเหน็ดเหนื่อย ซึ่งการปฏิรูปการศึกษาที่จะได้ผลจะต้องเริ่มต้นที่ครูก่อน ครูจะต้องทำอย่างไรบ้างจึงจะเรียกว่าครูรักเด็ก จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ คุณครูวัชราภรณ์ เพ็งสุข จะออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสอดแทรกโครงการตามพระราชดำริ ซึ่งเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนเสมอ เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ความพอเพียงมิได้หมายถึงการทำไร่ทำนาอย่างเดียว ซึ่งหมายถึงทุกอย่างในการดำเนินชีวิตโดยยึดแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้หมดทั้งสิ้น ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่คุณครูคิดออกแบบขึ้นมาจึงมีการบูรณาการอย่างหลากหลาย ทั้งด้านความรู้วิชาการ ด้านเทคโนโลยี ด้านการปฏิบัติที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง การใช้ความคิดในการแก้ปัญหาอย่างมีคุณธรรม และที่สำคัญที่สุดคือการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี ตามพระราชกระแสรับสั่งของในหลวง รัชกาลที่ ๙
นอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนยังเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีกิจกรรมบูรณาการความรู้คู่คุณธรรม สอนให้ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิด ให้ผู้เรียนรู้จักสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่งได้ผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยบูรณาการไอซีที (ICT) กับวิชาคอมพิวเตอร์ บทเรียนออนไลน์ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และเกมต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนและผู้สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองได้โดยง่าย สามารถใช้บทเรียนได้ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์ มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิตัล ตลอดจนผู้เรียนมีศักยภาพที่สำคัญ คือ ๑.ความรู้พื้นฐานในยุคดิจิตัล (Digital-Age literacy) ๒.ความสามารถทางด้านการคิดเชิงประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ (Inventive thinking) ๓.ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล (Effective communication) ๔.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต (Life skill competency) และ ๕.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (Technological competency) และทักษะความรู้ความสามารถที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเน้นกระบวนการกลุ่ม ในการบูรณาการไอซีที (ICT) ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้คู่ความดี และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,819]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[275]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,427]
22 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,056]
07 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,097]
12 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,607]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,398]
07 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,222]
24 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,388]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[301]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,325]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[510]
03 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,014]
14 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,983]
13 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,438]
06 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,101]
14 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,484]
05 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,385]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,561]
04 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[280]
08 มกราคม 2561