พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานปิดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ พัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ย้ำคนกระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นให้คนไทยมีคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานปิดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ พัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ย้ำคนกระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นให้คนไทยมีคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีนายอำนาจ วิชญานุวัตร ผู้ช่วยเลธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานสรุปการประชุม นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปะผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การประชุมในภาคบ่าย นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพก.จตช. เป็นผู้นำการเสวนาสรุปประเด็นแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแต่ละจังหวัดจะได้นำไปปรับใช้ในภาพของแต่ละจังหวัด โดยมีศึกษานิเทศก์ผู้ร่วมเสวนาจาก ๓ จังหวัด คือ นายวัชระ จันทรัตน์ ตัวแทนจากจังหวัดยะลา นางอามีเนาะ มามุ ตัวแทนจากจังหวัดนราธิวาส และนางนปภา ศรีเอียด จังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนธุรกิจเศรษฐกิจด้วยการศึกษาทุกระดับแบบสอดคล้องต่อเนื่อง” ๖ ยุทธศาสตร์ ๘๖ กลยุทธ์ ๖๐ โครงการ โดยแต่ละจังหวัดได้มีการบูรณาการแผนสอดรับบริบทของพื้นที่ตามกลุ่มภารกิจที่กำหนด คือ กลุ่มที่ ๑ จังหวัดปัตตานี เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน กลุ่มที่ ๒ จังหวัดยะลา การพัฒนาพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน กลุ่มที่ ๓ จังหวัดนราธิวาส การค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ แต่ละจังหวัดได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี้
จังหวัดยะลา วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและการลงทุนพลังงานด้วยการศึกษาทุกระดับ แบบสอดคล้องต่อเนื่องสู่การพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” ภายใต้การดำเนินงาน ๔ พันธกิจ ๖ ยุทธศาสตร์ ๓๔ โครงการ
จังหวัดปัตตานี วิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมด้วยการจัดการศึกษาทุกระดับสู่เมืองต้นแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้การดำเนินงาน ๖ พันธกิจ ๖ ยุทธศาสตร์ ๑๖ โครงการ
จังหวัดนราธิวาสวิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบการค้าชายแดน” ภายใต้การดำเนินงาน ๕ พันธกิจ ๖ ยุทธศาสตร์ ๑๐ โครงการ
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การทำแผนเตรียมเสมือนการเริ่มต้นที่ดี เพราะการวางแผนหรือการเริ่มต้นที่ดีงานสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ส่วนสำคัญที่เหลือจากการทำแผนคือการนำแผนที่ทำไปสู่การปฏิบัติ แผนดี ปฏิบัติดี อยู่ในลำดับหนึ่ง ขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศปบ.จชต.) ได้ตั้งสำนักงานอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่ออำนวยความสะดวกของการทำงานของกระทรวงศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้กำหนดจุดเน้น ๗ จุดเน้น ๑) การรักษาความปลอดภัย ๒) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓) การพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ ๔) การศึกษาเพื่อความมั่นคง ๕) การสร้างโอกาสทางการศึกษา ๖) การสร้างการรับรู้ และ ๗) การบริหารจัดการ รวมถึงบูรณาการให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางที่ คปต.กำหนดไว้
สำหรับการทำงานในวันนี้ก็สอดคล้องกับจุดเน้นที่วางไว้ ขอยืนยันว่าคนกระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นที่ให้คนไทยเข้าถึงคุณภาพการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ให้การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่ในสังคมไทย ให้การศึกษาแล้วคนไทยมีโอกาสมีงานทำ มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ ให้การศึกษาเป็นพื้นฐาน เป็นรากฐาน อันมั่งคงของการพัฒนาประเทศและสามารถแข่งขันสู่เวทีโลกได้อย่างต่อเนื่องต่อไป สิ่งที่คนกระทรวงศึกษาธิการมีความพยายามตามลำดับต่อไป (เครือข่ายประชาสัมพันธ์ จชต./ภาพ:ข่าว)
อ่านทั้งหมด
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[415]
05 ธันวาคม 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[1,017]
28 พฤศจิกายน 2560
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,086]
26 พฤศจิกายน 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[873]
29 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[301]
07 ธันวาคม 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[530]
04 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[317]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[489]
04 ธันวาคม 2560
นายชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี กศ.บ. วิชาเอกฟิสิกส์ โทคณิ
เปิด[1,270]
24 พฤศจิกายน 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[542]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[988]
28 พฤศจิกายน 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[1,002]
28 พฤศจิกายน 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[348]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[857]
30 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[280]
08 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[410]
06 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[302]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,099]
27 พฤศจิกายน 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,064]
27 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายอนุศาสตร์ นามสกุล สอนศิลพงศ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 วิทย
เปิด[1,252]
24 พฤศจิกายน 2560