พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานปิดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ พัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ย้ำคนกระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นให้คนไทยมีคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานปิดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ พัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ย้ำคนกระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นให้คนไทยมีคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีนายอำนาจ วิชญานุวัตร ผู้ช่วยเลธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานสรุปการประชุม นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปะผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การประชุมในภาคบ่าย นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพก.จตช. เป็นผู้นำการเสวนาสรุปประเด็นแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแต่ละจังหวัดจะได้นำไปปรับใช้ในภาพของแต่ละจังหวัด โดยมีศึกษานิเทศก์ผู้ร่วมเสวนาจาก ๓ จังหวัด คือ นายวัชระ จันทรัตน์ ตัวแทนจากจังหวัดยะลา นางอามีเนาะ มามุ ตัวแทนจากจังหวัดนราธิวาส และนางนปภา ศรีเอียด จังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนธุรกิจเศรษฐกิจด้วยการศึกษาทุกระดับแบบสอดคล้องต่อเนื่อง” ๖ ยุทธศาสตร์ ๘๖ กลยุทธ์ ๖๐ โครงการ โดยแต่ละจังหวัดได้มีการบูรณาการแผนสอดรับบริบทของพื้นที่ตามกลุ่มภารกิจที่กำหนด คือ กลุ่มที่ ๑ จังหวัดปัตตานี เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน กลุ่มที่ ๒ จังหวัดยะลา การพัฒนาพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน กลุ่มที่ ๓ จังหวัดนราธิวาส การค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ แต่ละจังหวัดได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี้
จังหวัดยะลา วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและการลงทุนพลังงานด้วยการศึกษาทุกระดับ แบบสอดคล้องต่อเนื่องสู่การพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” ภายใต้การดำเนินงาน ๔ พันธกิจ ๖ ยุทธศาสตร์ ๓๔ โครงการ
จังหวัดปัตตานี วิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมด้วยการจัดการศึกษาทุกระดับสู่เมืองต้นแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้การดำเนินงาน ๖ พันธกิจ ๖ ยุทธศาสตร์ ๑๖ โครงการ
จังหวัดนราธิวาสวิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบการค้าชายแดน” ภายใต้การดำเนินงาน ๕ พันธกิจ ๖ ยุทธศาสตร์ ๑๐ โครงการ
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การทำแผนเตรียมเสมือนการเริ่มต้นที่ดี เพราะการวางแผนหรือการเริ่มต้นที่ดีงานสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ส่วนสำคัญที่เหลือจากการทำแผนคือการนำแผนที่ทำไปสู่การปฏิบัติ แผนดี ปฏิบัติดี อยู่ในลำดับหนึ่ง ขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศปบ.จชต.) ได้ตั้งสำนักงานอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่ออำนวยความสะดวกของการทำงานของกระทรวงศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้กำหนดจุดเน้น ๗ จุดเน้น ๑) การรักษาความปลอดภัย ๒) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓) การพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ ๔) การศึกษาเพื่อความมั่นคง ๕) การสร้างโอกาสทางการศึกษา ๖) การสร้างการรับรู้ และ ๗) การบริหารจัดการ รวมถึงบูรณาการให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางที่ คปต.กำหนดไว้
สำหรับการทำงานในวันนี้ก็สอดคล้องกับจุดเน้นที่วางไว้ ขอยืนยันว่าคนกระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นที่ให้คนไทยเข้าถึงคุณภาพการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ให้การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่ในสังคมไทย ให้การศึกษาแล้วคนไทยมีโอกาสมีงานทำ มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ ให้การศึกษาเป็นพื้นฐาน เป็นรากฐาน อันมั่งคงของการพัฒนาประเทศและสามารถแข่งขันสู่เวทีโลกได้อย่างต่อเนื่องต่อไป สิ่งที่คนกระทรวงศึกษาธิการมีความพยายามตามลำดับต่อไป (เครือข่ายประชาสัมพันธ์ จชต./ภาพ:ข่าว)
อ่านทั้งหมด
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[28,143]
20 มกราคม 2559
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[695]
10 ตุลาคม 2560
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[22,976]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[22,837]
26 ตุลาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[26,261]
10 พฤษภาคม 2559
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[28,040]
20 มกราคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[22,826]
28 ตุลาคม 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[22,804]
24 พฤศจิกายน 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[26,047]
10 มิถุนายน 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค์ จั
เปิด[29,035]
07 มกราคม 2559
ชื่อ – สกุล นายบรรพ์ ใสแจ่ม วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันบรรจุเข้ารับราชการ 1 พฤษ
เปิด[28,183]
18 มกราคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[22,887]
26 ตุลาคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[27,824]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[26,647]
24 มีนาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[27,570]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[23,051]
08 พฤศจิกายน 2559
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[22,825]
15 พฤศจิกายน 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[27,515]
04 เมษายน 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[26,152]
31 พฤษภาคม 2559
ชื่อ นายสุทิน แก้วพนา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 18 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.25
เปิด[29,276]
22 ธันวาคม 2558