พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานปิดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ พัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ย้ำคนกระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นให้คนไทยมีคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธานปิดการประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ พัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ย้ำคนกระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นให้คนไทยมีคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานปิดการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการด้านการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีนายอำนาจ วิชญานุวัตร ผู้ช่วยเลธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานสรุปการประชุม นายภาณุ อุทัยรัตน์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พบปะผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
การประชุมในภาคบ่าย นายนพพร มากคงแก้ว ผอ.สพก.จตช. เป็นผู้นำการเสวนาสรุปประเด็นแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแต่ละจังหวัดจะได้นำไปปรับใช้ในภาพของแต่ละจังหวัด โดยมีศึกษานิเทศก์ผู้ร่วมเสวนาจาก ๓ จังหวัด คือ นายวัชระ จันทรัตน์ ตัวแทนจากจังหวัดยะลา นางอามีเนาะ มามุ ตัวแทนจากจังหวัดนราธิวาส และนางนปภา ศรีเอียด จังหวัดชายแดนภาคใต้ขับเคลื่อนเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนธุรกิจเศรษฐกิจด้วยการศึกษาทุกระดับแบบสอดคล้องต่อเนื่อง” ๖ ยุทธศาสตร์ ๘๖ กลยุทธ์ ๖๐ โครงการ โดยแต่ละจังหวัดได้มีการบูรณาการแผนสอดรับบริบทของพื้นที่ตามกลุ่มภารกิจที่กำหนด คือ กลุ่มที่ ๑ จังหวัดปัตตานี เกษตรอุตสาหกรรมก้าวหน้าผสมผสาน กลุ่มที่ ๒ จังหวัดยะลา การพัฒนาพึ่งพาตนเอง อย่างยั่งยืน กลุ่มที่ ๓ จังหวัดนราธิวาส การค้าขายชายแดนระหว่างประเทศ แต่ละจังหวัดได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังนี้
จังหวัดยะลา วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและการลงทุนพลังงานด้วยการศึกษาทุกระดับ แบบสอดคล้องต่อเนื่องสู่การพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน” ภายใต้การดำเนินงาน ๔ พันธกิจ ๖ ยุทธศาสตร์ ๓๔ โครงการ
จังหวัดปัตตานี วิสัยทัศน์ ขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมด้วยการจัดการศึกษาทุกระดับสู่เมืองต้นแบบ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ภายใต้การดำเนินงาน ๖ พันธกิจ ๖ ยุทธศาสตร์ ๑๖ โครงการ
จังหวัดนราธิวาสวิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองต้นแบบการค้าชายแดน” ภายใต้การดำเนินงาน ๕ พันธกิจ ๖ ยุทธศาสตร์ ๑๐ โครงการ
พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า การทำแผนเตรียมเสมือนการเริ่มต้นที่ดี เพราะการวางแผนหรือการเริ่มต้นที่ดีงานสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ส่วนสำคัญที่เหลือจากการทำแผนคือการนำแผนที่ทำไปสู่การปฏิบัติ แผนดี ปฏิบัติดี อยู่ในลำดับหนึ่ง ขณะนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตั้งศูนย์ประสานงานและการบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศปบ.จชต.) ได้ตั้งสำนักงานอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่ออำนวยความสะดวกของการทำงานของกระทรวงศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้กำหนดจุดเน้น ๗ จุดเน้น ๑) การรักษาความปลอดภัย ๒) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๓) การพัฒนาคนให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ ๔) การศึกษาเพื่อความมั่นคง ๕) การสร้างโอกาสทางการศึกษา ๖) การสร้างการรับรู้ และ ๗) การบริหารจัดการ รวมถึงบูรณาการให้สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางที่ คปต.กำหนดไว้
สำหรับการทำงานในวันนี้ก็สอดคล้องกับจุดเน้นที่วางไว้ ขอยืนยันว่าคนกระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นที่ให้คนไทยเข้าถึงคุณภาพการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ให้การศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่ในสังคมไทย ให้การศึกษาแล้วคนไทยมีโอกาสมีงานทำ มีอาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับ ให้การศึกษาเป็นพื้นฐาน เป็นรากฐาน อันมั่งคงของการพัฒนาประเทศและสามารถแข่งขันสู่เวทีโลกได้อย่างต่อเนื่องต่อไป สิ่งที่คนกระทรวงศึกษาธิการมีความพยายามตามลำดับต่อไป (เครือข่ายประชาสัมพันธ์ จชต./ภาพ:ข่าว)
อ่านทั้งหมด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[10,919]
08 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[6,971]
27 มีนาคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[10,311]
29 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[3,984]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[10,187]
06 กุมภาพันธ์ 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[12,350]
13 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[8,985]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[12,478]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[12,568]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[11,901]
22 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,502]
22 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[11,996]
24 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[8,643]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[8,821]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,816]
08 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[12,420]
12 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[3,935]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[10,836]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[12,578]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[11,034]
03 มกราคม 2561