ครูภาษาไทยยอดเยี่ยม OBEC AWARD ปีการศึกษา 2559

....OBEC AWARD รางวัลทรงคุณค่าของ สพฐ. เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบให้แก่หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการครองตน ครองคน และครองงาน ด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งมี 3 ระดับ คือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาปีการศึกษา 2559 นับเป็นปีที่ 6 แล้ว
....นางสกุณา นองมณี ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลละงู จ.สตูล เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล OBEC AWARD รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งผลการที่ได้รับคัดเลือก คือ การคิดนวัตกรรมแก้ปัญหาในวิชาภาษาไทย ช่วยเหลือนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามระดับชั้นเรียน ซึ่งเกิดกับนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษเรียนร่วมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากที่ครูประจำชั้นและครูการศึกษาพิเศษร่วมกันคัดกรอง มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั้งหมด 68 คน เพื่อเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนโดยจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และจากการทดสอบการอ่านด้วยแบบทดสอบการอ่านเทียร่า (TERA) พบว่า นักเรียนกลุ่มแรก
จะอ่านและเขียนคำในแม่ ก.กา ไม่ได้เลย จึงได้ผลิตหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชื่อชุด ก กาพาเพลิน เพื่อใช้สอนกับนักเรียนในกลุ่มนี้ ซึ่งมี 3 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 อักษรกลางหรรษา เล่มที่ 2 อักษรสูงสุขสันต์ เล่มที่3 อักษรต่ำจำมั่น ส่วนนักเรียนอีกกลุ่มไม่สามารถอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดได้ จึงได้ผลิตหนังสือส่งเสริมการอ่านขึ้นชื่อชุดอ่านสะกดคำจำได้ มี 7 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 อักษรกลางต้องฝึกฝน เล่มที่ 2 มากล้นคำอักษรสูง เล่มที่ 3 ชักจูงอ่านอักษรต่ำ เล่มที่ 4 อ่านสะกดซ้ำเพิ่มสระ เล่มที่ 5 เพิ่มพยัญชนะตัวสะกด เล่มที่ 6 สดใสสระประสม เล่มที่ 7 ชื่นชมการอ่านคำ
....สำหรับการจัดการเรียนการสอน นอกจากครูสกุณาจะใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านฯ ที่ผลิตขึ้นแล้ว ยังใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบกระบวนการสอนในรูปแบบการวิจัยอีกด้วย
....นางสกุณา กล่าวว่า จากการใกล้ชิดคลุกคลีกับเด็กพิเศษมากว่า10 ปี พบเด็กพิเศษมีปัญหาคือไม่รู้จักพยัญชนะ ไม่รู้จักสระ จึงทำให้ไม่สามารถประสมคำได้ เป็นปัญหาสำคัญสำหรับ สำหรับการอ่านและการเรียนภาษาไทย ชึ่งเป็นวิชาพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ฉะนั้นในการสอนจะต้องสอนให้เด็กนักเรียนที่มีปัญหาเหล่านี้เริ่มต้นการฝึกอ่านด้วยการฝึกอ่านแจกลูกในแม่ ก.กาให้ได้ก่อน แล้วจึงสอนอ่านแจกลุกสะคำด้วยตัวสะกด และไปสู่การสอนสระเปลี่ยนรูป ลดรูป ก็จะทำให้เด็กพิเศษสามารถอ่านหนังสือได้ตามศักยภาพของเขาในระดับหนึ่ง ที่สำคัญในการสอนเด็กพิเศษ เรื่องสมาธิเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิทุกเช้าก่อนเข้าเรียนวันละ 1 ชั่วโมง ใช้ดนตรีและศิลปะสลับกันสอนทุกวัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างมีสมาธิขึ้น” นางสกุณากล่าวทิ้งท้าย
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,822]
18 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[306]
26 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,985]
13 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,058]
07 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[284]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[511]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,428]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,329]
08 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,100]
12 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,017]
14 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,441]
06 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,486]
05 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,399]
07 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,562]
04 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,389]
07 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,387]
07 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,227]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,102]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,608]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[278]
08 มกราคม 2561