ครูภาษาไทยยอดเยี่ยม OBEC AWARD ปีการศึกษา 2559

....OBEC AWARD รางวัลทรงคุณค่าของ สพฐ. เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบให้แก่หน่วยงานและบุคลากรในสังกัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการครองตน ครองคน และครองงาน ด้วยความอุตสาหะ ทุ่มเท เสียสละ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งมี 3 ระดับ คือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ ซึ่งจัดต่อเนื่องมาปีการศึกษา 2559 นับเป็นปีที่ 6 แล้ว
....นางสกุณา นองมณี ครู คศ.3 โรงเรียนอนุบาลละงู จ.สตูล เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล OBEC AWARD รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้สอนด้านวิชาการยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งผลการที่ได้รับคัดเลือก คือ การคิดนวัตกรรมแก้ปัญหาในวิชาภาษาไทย ช่วยเหลือนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามระดับชั้นเรียน ซึ่งเกิดกับนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษเรียนร่วมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จากที่ครูประจำชั้นและครูการศึกษาพิเศษร่วมกันคัดกรอง มีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ทั้งหมด 68 คน เพื่อเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนโดยจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และจากการทดสอบการอ่านด้วยแบบทดสอบการอ่านเทียร่า (TERA) พบว่า นักเรียนกลุ่มแรก
จะอ่านและเขียนคำในแม่ ก.กา ไม่ได้เลย จึงได้ผลิตหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชื่อชุด ก กาพาเพลิน เพื่อใช้สอนกับนักเรียนในกลุ่มนี้ ซึ่งมี 3 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 อักษรกลางหรรษา เล่มที่ 2 อักษรสูงสุขสันต์ เล่มที่3 อักษรต่ำจำมั่น ส่วนนักเรียนอีกกลุ่มไม่สามารถอ่านและเขียนคำที่มีตัวสะกดได้ จึงได้ผลิตหนังสือส่งเสริมการอ่านขึ้นชื่อชุดอ่านสะกดคำจำได้ มี 7 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 อักษรกลางต้องฝึกฝน เล่มที่ 2 มากล้นคำอักษรสูง เล่มที่ 3 ชักจูงอ่านอักษรต่ำ เล่มที่ 4 อ่านสะกดซ้ำเพิ่มสระ เล่มที่ 5 เพิ่มพยัญชนะตัวสะกด เล่มที่ 6 สดใสสระประสม เล่มที่ 7 ชื่นชมการอ่านคำ
....สำหรับการจัดการเรียนการสอน นอกจากครูสกุณาจะใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านฯ ที่ผลิตขึ้นแล้ว ยังใช้สื่อต่าง ๆ ประกอบกระบวนการสอนในรูปแบบการวิจัยอีกด้วย
....นางสกุณา กล่าวว่า จากการใกล้ชิดคลุกคลีกับเด็กพิเศษมากว่า10 ปี พบเด็กพิเศษมีปัญหาคือไม่รู้จักพยัญชนะ ไม่รู้จักสระ จึงทำให้ไม่สามารถประสมคำได้ เป็นปัญหาสำคัญสำหรับ สำหรับการอ่านและการเรียนภาษาไทย ชึ่งเป็นวิชาพื้นฐานในการเรียนรู้วิชาอื่นๆ ฉะนั้นในการสอนจะต้องสอนให้เด็กนักเรียนที่มีปัญหาเหล่านี้เริ่มต้นการฝึกอ่านด้วยการฝึกอ่านแจกลูกในแม่ ก.กาให้ได้ก่อน แล้วจึงสอนอ่านแจกลุกสะคำด้วยตัวสะกด และไปสู่การสอนสระเปลี่ยนรูป ลดรูป ก็จะทำให้เด็กพิเศษสามารถอ่านหนังสือได้ตามศักยภาพของเขาในระดับหนึ่ง ที่สำคัญในการสอนเด็กพิเศษ เรื่องสมาธิเป็นสิ่งสำคัญ จึงได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิทุกเช้าก่อนเข้าเรียนวันละ 1 ชั่วโมง ใช้ดนตรีและศิลปะสลับกันสอนทุกวัน ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างมีสมาธิขึ้น” นางสกุณากล่าวทิ้งท้าย
อ่านทั้งหมด
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,560]
08 มกราคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,828]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,553]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,810]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,660]
22 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,951]
06 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,702]
08 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,868]
27 มีนาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,858]
24 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,427]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,655]
02 มีนาคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,403]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,074]
17 สิงหาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,338]
22 มกราคม 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,814]
02 พฤษภาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,213]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,396]
18 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,157]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,691]
29 มิถุนายน 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,840]
02 พฤษภาคม 2561