นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา โรงเรียนกระแชงวิทยา ครูดีในดวงใจ ๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา
โรงเรียนกระแชงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอนและการพัฒนาตนเองในการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ในโครงการคุรุทายาทในถิ่นทุรกันดาร และศึกษาต่อปริญญาโท และด้วยความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพครูและพัฒนาองค์กร เพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนไทยและชุมชนบ้านเกิด จึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับศิษย์ เพื่อนร่วมวิชาชีพและสังคม ตลอดจนยึดมั่นในจรรยาบรรณของครู มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งในการศึกษาด้วยตนเอง การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่และร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนทำหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิด วางแผนการทำงาน และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และสอดแทรกคุณธรรม เกิดความร่วมมือระหว่างนักเรียน เพื่อนครู ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน เสนอความความคิดเห็นในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน มีการทำงานวิจัยในชุมชน โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากงานวิจัยสู่ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานอื่นๆที่สนใจได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการในหลายสาระการเรียนรู้ นำมาซึ่งการได้รับรางวัลทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติ
อ่านทั้งหมด
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,227]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,102]
14 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,389]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,822]
18 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,985]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,428]
22 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,017]
14 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,608]
04 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,058]
07 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,441]
06 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,486]
05 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[284]
08 มกราคม 2561
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,562]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,399]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[277]
08 มกราคม 2561
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,387]
07 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,100]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,329]
08 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[306]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[511]
03 มกราคม 2561