นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา โรงเรียนกระแชงวิทยา ครูดีในดวงใจ ๒๕๖๐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา
โรงเรียนกระแชงวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 14 พ.ศ. 2560 นางยุพวรรณ ตรีรัตน์วิชชา มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการสอนและการพัฒนาตนเองในการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ในโครงการคุรุทายาทในถิ่นทุรกันดาร และศึกษาต่อปริญญาโท และด้วยความมุ่งมั่นที่จะประกอบอาชีพครูและพัฒนาองค์กร เพื่อร่วมพัฒนาเยาวชนไทยและชุมชนบ้านเกิด จึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับศิษย์ เพื่อนร่วมวิชาชีพและสังคม ตลอดจนยึดมั่นในจรรยาบรรณของครู มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งในการศึกษาด้วยตนเอง การอบรมเพื่อพัฒนาความรู้รวมทั้งได้ปฏิบัติหน้าที่และร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างเต็มความสามารถ ตลอดจนทำหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิด วางแผนการทำงาน และพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย โดยน้อมนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ และสอดแทรกคุณธรรม เกิดความร่วมมือระหว่างนักเรียน เพื่อนครู ผู้บริหาร ตลอดจนผู้ปกครองและชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน เสนอความความคิดเห็นในการดำเนินการจัดการเรียนการสอน มีการทำงานวิจัยในชุมชน โรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มีการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากงานวิจัยสู่ชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วยงานอื่นๆที่สนใจได้ศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบบูรณาการในหลายสาระการเรียนรู้ นำมาซึ่งการได้รับรางวัลทั้งระดับนานาชาติ ระดับชาติ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการนำเสนองานวิจัยในระดับนานาชาติ
อ่านทั้งหมด
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[3,690]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[11,675]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,578]
08 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[6,729]
27 มีนาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[10,267]
22 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[10,597]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[8,582]
02 มีนาคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[12,113]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[10,813]
03 มกราคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[3,730]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[11,773]
24 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[8,761]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[9,955]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[12,346]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[12,334]
18 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[10,690]
08 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[8,412]
28 กุมภาพันธ์ 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[12,235]
14 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[12,189]
12 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[10,074]
29 มกราคม 2561