“นวัตกรรมกิจกรรมหุ่นยนต์ LEGO พาเพลิน” คว้ารางวัล OBEC AWARD ครูผู้สอนยอดเยี่ยม เหรียญทองระดับชาติ อันดับ 4 ปีการศึกษา 2559

....“จากความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนที่ใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียต่างๆในทาง ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เล่นเกม แชท หรือใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆ โดยไม่ค่อยใส่ใจในการเรียน จึงคิดนำกิจกรรมหุ่นยนต์ LEGO พาเพลิน” มาสู่กระบวนการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจให้นักเรียนหันมาใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้มากที่สุด ด้วยการประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์”
....นี่คือจุดเริ่มต้นหรือแนวคิดของ “นวัตกรรมกิจกรรมหุ่นยนต์ LEGO พาเพลิน” ของนายกูอาหมาด กูหลง พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลละงู ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชาติ เหรียญทองอันดับ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559
....นายกูอาหมาด เล่าว่า นวัตกรรมกิจกรรมหุ่นยนต์ LEGO พาเพลิน ได้จัดทำขึ้นทั้งหมด 3 เล่ม โดยใช้กระบวนการสอนแบบ STEM EDUCATION ที่บูรณาการความรู้วิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) วิทยาศาสตร์(Science) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) เทคโนโลยี (Technology) พร้อมทั้งได้ผนวกวิชาภาษาอังกฤษเข้าไปด้วย เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนกระบวนการจัดการเรียนรู้เริ่มจากการให้นักเรียนศึกษาประวัติความเป็นมาของหุ่นยนต์ ศึกษาส่วนประกอบและวิธีการประกอบหุ่นยนต์ ศึกษาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ลงมือประกอบหุ่นยนต์ พร้อมทั้งค้นคว้าหาความรู้จาก youtube เว็บไซต์ เพิ่มเติมจากการเรียนรู้ในห้องเรียนอีกด้วย จากนั้นนำนักเรียนฝึกทักษะและหาประสบการณ์จากการแข่งขันในสนามการแข่งต่าง ๆ อาทิ สนามการแข่งขัน FLL (First LEGO League Thailand 2015) ระดับชาติ สนามการแข่งขัน WRO (World Robot Olympiad) ระดับภาค และสนามการแข่งขันในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน สพป.สตูล และ สพฐ. เป็นต้น
....นวัตกรรมกิจกรรมหุ่นยนต์ LEGO พาเพลิน ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกสนานในการเรียนรู้ รู้จักวิธีทำงานเป็นทีม เกิดทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการใช้เหตุผล และทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งสร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
อ่านทั้งหมด
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,777]
02 พฤษภาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,159]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,338]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,608]
22 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,097]
29 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,502]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,753]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,633]
29 มิถุนายน 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,374]
28 กุมภาพันธ์ 2561
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,752]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,818]
27 มีนาคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,278]
22 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,011]
17 สิงหาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,644]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,597]
02 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,894]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,804]
24 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,770]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,501]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,345]
14 ธันวาคม 2560