“นวัตกรรมกิจกรรมหุ่นยนต์ LEGO พาเพลิน” คว้ารางวัล OBEC AWARD ครูผู้สอนยอดเยี่ยม เหรียญทองระดับชาติ อันดับ 4 ปีการศึกษา 2559

....“จากความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน เพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนักเรียนที่ใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียต่างๆในทาง ที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เล่นเกม แชท หรือใช้แอปพลิเคชั่นต่างๆ โดยไม่ค่อยใส่ใจในการเรียน จึงคิดนำกิจกรรมหุ่นยนต์ LEGO พาเพลิน” มาสู่กระบวนการเรียนการสอนเพื่อดึงดูดความสนใจให้นักเรียนหันมาใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ให้มากที่สุด ด้วยการประกอบหุ่นยนต์และเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์”
....นี่คือจุดเริ่มต้นหรือแนวคิดของ “นวัตกรรมกิจกรรมหุ่นยนต์ LEGO พาเพลิน” ของนายกูอาหมาด กูหลง พนักงานราชการโรงเรียนอนุบาลละงู ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชาติ เหรียญทองอันดับ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมนักเรียน ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559
....นายกูอาหมาด เล่าว่า นวัตกรรมกิจกรรมหุ่นยนต์ LEGO พาเพลิน ได้จัดทำขึ้นทั้งหมด 3 เล่ม โดยใช้กระบวนการสอนแบบ STEM EDUCATION ที่บูรณาการความรู้วิชาคณิตศาสตร์ (Mathematics) วิทยาศาสตร์(Science) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) เทคโนโลยี (Technology) พร้อมทั้งได้ผนวกวิชาภาษาอังกฤษเข้าไปด้วย เน้นให้นักเรียนลงมือปฏิบัติจนเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนกระบวนการจัดการเรียนรู้เริ่มจากการให้นักเรียนศึกษาประวัติความเป็นมาของหุ่นยนต์ ศึกษาส่วนประกอบและวิธีการประกอบหุ่นยนต์ ศึกษาโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ลงมือประกอบหุ่นยนต์ พร้อมทั้งค้นคว้าหาความรู้จาก youtube เว็บไซต์ เพิ่มเติมจากการเรียนรู้ในห้องเรียนอีกด้วย จากนั้นนำนักเรียนฝึกทักษะและหาประสบการณ์จากการแข่งขันในสนามการแข่งต่าง ๆ อาทิ สนามการแข่งขัน FLL (First LEGO League Thailand 2015) ระดับชาติ สนามการแข่งขัน WRO (World Robot Olympiad) ระดับภาค และสนามการแข่งขันในงานศิลปหัตกรรมนักเรียน สพป.สตูล และ สพฐ. เป็นต้น
....นวัตกรรมกิจกรรมหุ่นยนต์ LEGO พาเพลิน ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้อย่างมีความสุขและสนุกสนานในการเรียนรู้ รู้จักวิธีทำงานเป็นทีม เกิดทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการใช้เหตุผล และทักษะในการแก้ปัญหา ซึ่งสร้างนักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
อ่านทั้งหมด
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[1,782]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[3,731]
08 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[5,447]
12 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[5,537]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[4,803]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[5,679]
08 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[5,470]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[3,831]
26 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[5,390]
14 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[5,348]
13 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2511 คู่สม
เปิด[3,221]
29 มกราคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[3,836]
08 มกราคม 2561
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[5,761]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[3,209]
29 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[1,396]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[4,024]
03 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[1,324]
02 มีนาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[3,042]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[4,864]
24 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[3,465]
22 มกราคม 2561