นางนีรนาท โรจนรัตน์ ครูดีในดวงใจ ครูโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3

ชื่อ - สกุล นางนีรนาท โรจนรัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงสงขลา (มหาวิทยาลัยทักษิณ) เอกการประถมศึกษา ผลงานดีเด่น
1. ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ปี พ.ศ.2559
2. รางวัล "คุรุสดุดี" ปี พ.ศ.2558 จากคุรุสภา
3. รางวัลสุดยอดครูดี "โครงการครูดีมีทุกวัน" ปี พ.ศ.2558 จาก สก.สค.
4. ผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ปี 2558 (จ.ปัตตานี)
5. รับโล่รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (เข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ปี 2557 จากคุรุสภา
6. รางวัลผู้อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ล้ำค่าของชาติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ราชินูปถัมภ์ ด้านการอนุรักษ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์วิศิษฏศิลปิน ปี 2557 (สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์)
7. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทอง ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตถกรรม ปี 2557 (สพฐ.)
8. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทอง ระดับภาคใต้ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตถกรรม ปี (สพฐ.)
9. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2557 (จ.ปัตตานี)
10. รางวัลเหรียญทอง ประเภทการจัดการเรียนรู้ ผลงานนวัตถกรรมโรงเรียนในฝัน ปี 2557 (สพป.ปัตตานี เขต 3)
11. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2556 (คุรุสภา)
12. รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ปี 2556 (คุรุสภา)
13. เกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานด้านภาษาไทย ปี 2556 (คุรุสภา)
14. รางวัลชนะเลิศการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน ปี 2555 (สพป.ปัตตานี เขต 3)
15. รางวัลชนะเลิศการดำเนินงานโครงการห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน ปี 2555 (สพป.ปัตตานี เขต 3)
16. นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้แสดงความยินดีและชมเชย ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูที่มีผลงานดีเด่นในวันครูแห่งชาติ รางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล
1. ผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง การเขียนหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (สพป.ปัตตานี เขต 3)
2. ผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ ป.4-6 (สพป.ปัตตานี เขต 3)
3. ผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงสากลชาย ระดับชั้น ป.4-6 (สพป.ปัตตานี เขต 3)
อ่านทั้งหมด
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,124]
12 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,586]
04 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,410]
07 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,259]
24 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,856]
18 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[339]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[545]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[303]
08 มกราคม 2561
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,633]
04 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,356]
08 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[313]
08 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,042]
14 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,414]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,452]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,426]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,136]
14 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,462]
06 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,511]
05 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[2,020]
13 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,087]
07 ธันวาคม 2560