นางนีรนาท โรจนรัตน์ ครูดีในดวงใจ ครูโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3

ชื่อ - สกุล นางนีรนาท โรจนรัตน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลปากู อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงสงขลา (มหาวิทยาลัยทักษิณ) เอกการประถมศึกษา ผลงานดีเด่น
1. ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจ ปี พ.ศ.2559
2. รางวัล "คุรุสดุดี" ปี พ.ศ.2558 จากคุรุสภา
3. รางวัลสุดยอดครูดี "โครงการครูดีมีทุกวัน" ปี พ.ศ.2558 จาก สก.สค.
4. ผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ปี 2558 (จ.ปัตตานี)
5. รับโล่รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น (เข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) ปี 2557 จากคุรุสภา
6. รางวัลผู้อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ล้ำค่าของชาติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์ราชินูปถัมภ์ ด้านการอนุรักษ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์วิศิษฏศิลปิน ปี 2557 (สมาคมสโมสรวัฒนธรรมหญิงในพระบรมราชินูปถัมภ์)
7. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS เหรียญทอง ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตถกรรม ปี 2557 (สพฐ.)
8. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทอง ระดับภาคใต้ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตถกรรม ปี (สพฐ.)
9. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2557 (จ.ปัตตานี)
10. รางวัลเหรียญทอง ประเภทการจัดการเรียนรู้ ผลงานนวัตถกรรมโรงเรียนในฝัน ปี 2557 (สพป.ปัตตานี เขต 3)
11. ครูผู้สอนดีเด่น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ปี 2556 (คุรุสภา)
12. รางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ปี 2556 (คุรุสภา)
13. เกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานด้านภาษาไทย ปี 2556 (คุรุสภา)
14. รางวัลชนะเลิศการดำเนินงานโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน ปี 2555 (สพป.ปัตตานี เขต 3)
15. รางวัลชนะเลิศการดำเนินงานโครงการห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียน ปี 2555 (สพป.ปัตตานี เขต 3)
16. นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้แสดงความยินดีและชมเชย ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูที่มีผลงานดีเด่นในวันครูแห่งชาติ รางวัลผู้ฝึกสอนนักเรียนจนได้รับรางวัล
1. ผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง การเขียนหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 (สพป.ปัตตานี เขต 3)
2. ผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงความและคัดลายมือ ป.4-6 (สพป.ปัตตานี เขต 3)
3. ผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงสากลชาย ระดับชั้น ป.4-6 (สพป.ปัตตานี เขต 3)
อ่านทั้งหมด
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,805]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[12,864]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,653]
22 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,421]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[15,944]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,555]
08 มกราคม 2561
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,330]
22 มกราคม 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,065]
17 สิงหาคม 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,683]
29 มิถุนายน 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,803]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,388]
18 ธันวาคม 2560
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,823]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,832]
02 พฤษภาคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,209]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,395]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,547]
26 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[17,851]
24 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,150]
29 มกราคม 2561
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,649]
02 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,693]
08 มกราคม 2561