อธิปย์ อู่แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรือง

++++ นายอธิปย์อู่แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะวันเรือง สพป.ปทุมธานี เขต 1
อดีตรองผู้อำนวยการ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม.4 (ปทุมธานี – สระบุรี)
โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม.2 (กรุงเทพมหานคร)
โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สพม.2 (กรุงเทพมหานคร)
อดีตข้าราชการครู
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม.4 (ปทุมธานี – สระบุรี)
โรงเรียนธัญบุรี กรมสามัญศึกษา จ.ปทุมธานี
โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ กรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
ประวัติการศึกษา
ประถมศึกษา โรงเรียนวัดเพิ่มทาน จ.ปทุมธานี
มัธยมศึกษา โรงเรียนหัตถสารเกษตรวิทยาคาร และโรงเรียนปทุมวิไล จ.ปทุมธานี
อุดมศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยอีสเทรินเอเชีย
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
1) ครูผู้สอนดีเด่น โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปี 2549
2) ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3) ผู้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนดีเด่น จากสโมสรวิทยากรเยาวชน กรุงเทพมหานคร
4) ผู้ควบคุมวงระดับพิณทอง วงดนตรีดาวรุ่งน้องใหม่ดีเด่นการประกวดวงดนตรียามาฮ่าลูกทุ่งคอนเทส ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี กระทรวงวัฒนธรรม
5) รางวัลหนึ่งแสนครูดี
6) รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2553
7) รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2558 จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
8) โล่รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคุรุสภา
9) รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ OBEC AWARDS ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม ปีการศึกษา 2559
อ่านทั้งหมด
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[14,975]
22 กุมภาพันธ์ 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[9,989]
02 พฤษภาคม 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[17,807]
22 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,500]
22 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[18,554]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[9,981]
02 พฤษภาคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[13,022]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[16,715]
08 มกราคม 2561
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[16,317]
29 มกราคม 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[18,364]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[18,557]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[16,708]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[14,817]
02 มีนาคม 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[16,843]
08 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[16,960]
03 มกราคม 2561
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[18,012]
24 ธันวาคม 2560
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[14,582]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติส่วนตัว ชื่อ นางธรรมพร แข็งกสิการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 วัน เดือน ปี เกิด วันที่ 23 กันยายน
เปิด[2,238]
17 สิงหาคม 2561
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[16,100]
06 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประวัติส่วนตัว เกิด
เปิด[5,850]
29 มิถุนายน 2561