กศจ.เชียงใหม่ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

วันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 07.00 น.ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายโสภณ โปธินันท์ นายพิษณุ พินิจ นายสุพจน์ เจริญทรัพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และนายฐิตติณัฐ ศักดิ์ธนานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย คณะกรรมการดำเนินการสอบ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ/สนับสนุน คณะกรรมการกำกับห้องสอบ ณ ห้องประชุมดอกปีป โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน กล่าวว่า ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่กำหนดอย่างเคร่งครัด ด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และถูกต้อง โดยกำหนดแนวปฏิบัติการคัดเลือกให้เป็นแนวทางเดียวกัน หากเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานคณะกรรมการอำนวยการสนามสอบเพื่อจะได้ดำเนินการวินิจฉัยต่อไป ต่อจากนั้น ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายประเทือง ทรัพย์เกิด รองศึกษาธิการภาค 15 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 พร้อมให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่การเป็นคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 กลุ่มวิชาเอกดนตรีสากล จำนวน 3 ห้อง กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 36 ห้อง โดยมีผู้เข้าสอบ จำนวน 973 คน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2560 จำนวน 18 วิชาเอก ประกอบด้วย 1.วิชาเอกเอกประถมศึกษา 2.วิชาเอกคณิตศาสตร์ 3.วิชาเอกพลศึกษา 4.วิชาเอกเอกนาฏศิลป์ 5.วิชาเอกเอกปฐมวัย/อนุบาลศึกษา 6.เอกคอมพิวเตอร์ 7. เอกวิทยาศาสตร์ 8.วิชาเอกภาษาไทย 9.วิชาเอกดนตรีสากล 10.วิชาเอกศิลปศึกษา 11.วิชาเอกภาษาอังกฤษ 12.วิชา .เอกสังคมศึกษา 13.วิชาเอกเกษตร 14.วิชาเอกฟิสิกส์ 15.วิชาเอกดนตรีไทย 16. วิชาเอกภาษาจีน 17.วิชาเอกอุตสาหกรรม 18.วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 9 สนามสอบ ดังนี้ 1. สอบที่สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา 2. วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 3.โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 4.โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 5.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 6.โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม 7.โรงเรียนสันกำแพง 8.โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย9.โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ วันที่ 22 เมษายน 2560 สอบภาค ก. เวลา 09.00 – 10.00 น. ความรอบรู้ เวลา 11-00 -12.00 น. ความรู้ความสามารถทั่วไป เวลา 13.30 – 14.30 น. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 23 เมษายน 2560 สอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เวลา 09.00 – 10.30 น. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา เวลา 13.30 – 15.00 น. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับกลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอก
วันที่ 24 เมษายน 2560 สอบภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 ภายในวันที่ 28 เมษายน 2560
https://web.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.165681124...
https://web.facebook.com/supaporn.yosboonruang/media_set?set=a.165707451...
อ่านทั้งหมด
นายเดช  ศิรินาม   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4ประวัติส่วนตัว   
เปิด[25,374]
15 พฤศจิกายน 2559
ดร.เจียร ทองนุ่น ประวัติส่วนตัว บ้านเกิดตำบลควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภรรยาชื่อ นางวนิดา ทองนุ่น มีบุตร 2 คน ประวัติการ
เปิด[28,410]
10 มิถุนายน 2559
นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประวัติส่วนตัว เกิด 6 ตุลาคม 2505 ภูมิลำเนา
เปิด[1,665]
30 ตุลาคม 2560
ประวัติ นายวีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เกิดวันที่ 24 เมษายน 2503 - ภูมิลำเนา อำเภอเมือง จังหวัดอ
เปิด[30,377]
20 มกราคม 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิดท
เปิด[25,203]
28 ตุลาคม 2559
ประวัติส่วนตัว ชื่อ-สกุล นายนิวัฒน์ แก้วเพชร วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2510 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอบำเหน็จณรงค
เปิด[25,254]
26 ตุลาคม 2559
นายธันวา ดีช่วย เกิดวันที่ 29 ธันวาคม 2499 การศึกษา ปก.ศ.สูง วิทยาลัยครูเทพสตรี ลพบุรี เมื่อปี พ.ศ.2519 กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยา
เปิด[29,920]
29 กุมภาพันธ์ 2559
ประวัติและผลการปฏิบัติงาน .....ประวัติ : นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ .....ประวัติส่วนตัว นายพิ
เปิด[25,174]
26 ตุลาคม 2559
ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประวัติโดยย่อ ชื่อ นายประพฤทธิ์ สุขใย ตำแ
เปิด[28,550]
31 พฤษภาคม 2559
นายประหยัด อนุศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 >>>>ประวัติส่วนตัว -เกิดวันที่ 13 กันยายน 2502
เปิด[28,601]
10 พฤษภาคม 2559
นายวัชร์โรจน์ ไชยพิเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ประวัติ เกิดวันที่ 4 กรกฎาคม 2501 ที่อยู่ปัจจุบัน 6
เปิด[1,403]
02 พฤศจิกายน 2560
นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ภูมิลำเนาเดิม บ้านหัวขัวใต้ ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนค
เปิด[28,985]
24 มีนาคม 2559
..** ประวัติชีวิตโดยย่อ ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เกิดวันที่ 17 มีนาคม
เปิด[29,895]
04 เมษายน 2559
นายอดุลย์ กองทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 วัน เดือน ปี เกิด 4 มิถุนายน พ.ศ.2506 ภูมิลำเนา เกิ
เปิด[1,412]
02 พฤศจิกายน 2560
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ประวัติ ดร.สมุทร สมปอง ตำแหน่งผู้อำนวย
เปิด[3,099]
10 ตุลาคม 2560
นายเดช ศิรินาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อ วันที่ 19 เดือน
เปิด[25,182]
15 พฤศจิกายน 2559
ประวัติและผลงาน ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ประวัติส่วนตัว นายธีระวัฒน์ วรรณนุช เกิดวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2504 ปัจจุบันอายุ 54 ปี 11 เดือน ส
เปิด[25,438]
08 พฤศจิกายน 2559
นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา
เปิด[30,517]
20 มกราคม 2559
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้
เปิด[30,214]
10 กุมภาพันธ์ 2559
นายโกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประวัติโ
เปิด[25,183]
24 พฤศจิกายน 2559