โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สพป.นศ.2 เจ๋ง ! ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ นักเรียนไทยและมาเลเซีย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพฯ

..**จากที่จังหวัดตรังจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ โดยนักเรียนไทยและมาเลเซียเข้าร่วมแข่งขัน เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2560
ที่โรงเรียนพรศิริกุล ถนนตรัง-ปะเหลียน อ.เมือง จ.ตรัง โดยจัดการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับด้วยมือ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ และการแข่งขันเครื่องร่อน แบ่งประเภทการแข่งขันเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจากทุกจังหวัดโดยมีกรรมการทั้งในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียมาร่วมตัดสินในการแข่งขันครั้งนี้
..**วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการพัฒนาด้านการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม เพื่อฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจต่อกันด้านสังคม และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียน มีทีมเข้าแข่งขันมีทั้งหมด 110 ทีม มาจากประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย
..**โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สามารถคว้าถ้วยรางวัลมาครอง กับผลงานชนะเลิศ รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัลจากนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในภาระกิจ "ตะลุยเมืองตรัง"
..**นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก เป็นครูผู้ฝึกสอน กล่าวว่า โรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ ได้ส่งทีมหุ่นยนต์เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์อากาศยานนานาชาติ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เมื่อวันที่ 12 -13 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง โดยร่วมแข่งขันในประเภทรายการหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษา และหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา ผลปรากฏว่า ทีมหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย เด็กชายจิรัฏฐ์ ชูช่วย และเด็กชายพีรณัฐ ละม้าย สามารถเอาชนะทีมคู่แข่ง ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 24 ทีม จากทั่วทุกภาคของประเทศ ได้รางวัลชนะเลิศครองถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทีมหุ่นยนต์บังคับมือ ระดับประถมศึกษา ประกอบด้วย เด็กชายวรินทร สกุลคง เด็กชายกฤษณ รัตนอุบล และเด็กชายนพรัตน์ แก้วอ่อน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัลจากนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กับภาระกิจ "ตะลุยเมืองตรัง”
..**นายวิรัตน์ฯ ยังกล่าวต่ออีกว่า ตลอดระยะเวลาปิดภาคเรียนที่ผ่านมาทีมหุ่นยนต์ของโรงเรียวัดวังรีบุญเลิศ ร่วมกันวางแผนออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งฝึกซ้อมการควบคุมหุ่นยนต์ที่ได้พัฒนาตลอดในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อให้หุ่นยนต์และผู้ควบคุมหุ่นยนต์ประสานเป็นหนึ่งเดียวกันสามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามกติกาที่กำหนด มีความมั่นใจ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ปฏิบัติตามแผนการแข่งขันที่วางไว้ จนสามารถคว้าชัยชนะสูงสุดในการแข่งขันครั้งนี้มาครองได้สำเร็จ
..**นางโชคดี จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังรีบุญเลิศ กล่าวว่า จากการดำเนินการในช่วงปิดภาคเรียน ได้รับสมัครนักเรียนเพื่อฝึก อบรม การจัดทำหุ่นยนต์ เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และจากการฝึกปฏิบัติของนักเรียนเห็นแววนักเรียนสามารถเข้าร่วมแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ โดยมีนายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก เป็นครูผู้ฝึกสอน ซึ่งมีความเพียรพยาม ตั้งใจ เอาใจใส่ นักเรียนตลอดมา จนได้รับชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์อากาศยานนานาชาติ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และทางโรงเรียนจะพัฒนาต่อยอดและขยายผลโครงงานของโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนที่สนใจต่อไป
..***ข่าว : จำเริญสุข ภู่ดอก นักประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2
..** ภาพกิจกรรม : นายวิรัตน์ ปุ๋ยกระโทก เครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพป.นศ.2
อ่านทั้งหมด
ชื่อ นายกิตติพงษ์ โด่งพิมาย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เกิดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 25
เปิด[8,035]
29 มกราคม 2561
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[10,105]
13 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[9,743]
24 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[8,690]
08 มกราคม 2561
นายวิทยา ประวะโข ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ วิทยฐานะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี
เปิด[6,389]
28 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[10,297]
18 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ............................ ชื่อ นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงา
เปิด[8,587]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายประพัทธ์ รัตนอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 1. ภูมิลำเนาเดิม เกิดเมื่อวันที่ 7 เมษา
เปิด[6,465]
02 มีนาคม 2561
ดร.อำนาจ บุญทรง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เกิด วันที่ 20 ตุลาคม 2502 ภูมิลำเนาเดิม 26/1 หมู่ 3 บ้านป
เปิด[6,756]
22 กุมภาพันธ์ 2561
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[9,649]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[8,810]
03 มกราคม 2561
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[10,196]
12 ธันวาคม 2560
+++++ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1++++++++ ชื่อ-สกุล นายอุทัย กาญจนะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[8,283]
22 มกราคม 2561
ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 วัน เดือน ปี เกิด 16 เมษายน 2503 ที่อยู่ปัจจุ
เปิด[4,629]
27 มีนาคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[8,554]
08 มกราคม 2561
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[10,338]
14 ธันวาคม 2560
ดร.สมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 18 กุมภาพันธ์
เปิด[7,918]
06 กุมภาพันธ์ 2561
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[10,199]
14 ธันวาคม 2560
นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ประวัติส่วนตัว นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก
เปิด[1,599]
02 พฤษภาคม 2561
นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ เกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2503 เริ่มรับราชการ 23 มิถุนายน 2523 ปัจจุบัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เปิด[1,586]
02 พฤษภาคม 2561