ครูละมัย รูปน้อย ร.ร.วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์) สพม.10 ครูผู้มุ่งมั่นและอดทน

ชื่อ นางละมัย รูปน้อย เกิดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2501
ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สังกัด สพม.10 จังหวัดเพชรบุรี
E-mail : koolamai@hotmail.com Face book : Lamai Roopnoy
ประวัติการศึกษา
-พ.ศ. 2522 ป.กศ.สูง (เกษตรกรรม) วิทยาลัยครูเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
-พ.ศ. 2526 ค.บ. (เกษตรศาสตร์) วิทยาลัยครูเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
-พ.ศ. 2531 ว.ทบ.(คุรุศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ปฏิบัติหน้าที่การสอนกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุมฯ กิจกรรมยุวกาชาด
กิจกรรมโฮมรูม รวมทั้งสิ้น 18 คาบ
หน้าที่พิเศษ
1. ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5
2. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการชุมชน
3. ครูที่ปรึกษาและรับผิดชอบโครงการ TO BE NUMBER ONE
4. ครูที่ปรึกษาและรับผิดชอบโครงการเพื่อนที่ปรึกษา YC (Youth Counselor)
5. ครูที่ปรึกษาและรับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัย ในสถานศึกษา
6. ครูที่ปรึกษาและรับผิดชอบชมรมอาสายุวกาชาดและจิตอาสา
7. วารสารร่มจันทร์
8. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
*เกียรติประวัติและผลงาน*
- 2539 ได้รับโล่รางวัลข้าราชการตัวอย่าง ประจำปี 2539 ของกระทรวงศึกษาธิการ
- 2540 ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูเกษตรดีเด่น จากศูนย์การเกษตร
กลุ่มมัธยมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี
- 2542 ได้รับรางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครุสดุดี” จากสำนักงานคุรุสภา
- 2544 ได้รับรางวัลครูดีเด่น ผู้ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2544 จากกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
- 2552 ได้รับรางวัลครูอาสายุวกาชาดดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ลำดับที่ 1 จังหวัดเพชรบุรี
- 2552 ได้รับรางวัลดำเนินงานด้านยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่น โครงการสถานศึกษา
สีขาว จากศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ
- 2552 ได้รับรางวัลบุคคลที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนดีเด่น จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- 2553 ได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา อุทิศตน เสียสละอดทนในการปฏิบัติหน้าที่และพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จากคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
- 2554 ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งานสุดยอดเด็กไทย ก้าวล้ำสู่ผู้นำอาเซียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
- 2554 ได้รับรางวัล หนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานคุรุสภา
- 2555 ได้รับเชิญให้เป็นผู้นำเสนองาน ด้านยาเสพติดในสถานศึกษา งานประชุมวิชาการสารเสพติดนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาองค์ราชัน จัดโดย
สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานป.ป.ส.และ APSAAR (Asia-Pacific Society for Alcohol and Addiction Research)
- 2555 ได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ“รางวัลเสมาป.ป.ส. ระดับดีเด่น”โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2555
จากศูนย์อำนวยการรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
- 2556 ได้รับการบันทึกเทปสัมภาษณ์ วิธีการจัดกิจกรรมและการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ที่มีผลงานระดับประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในรายการที่นี่ ASEAN โทรทัศน์ช่อง 5 ออกอากาศวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2556
เวลา14.30 - 15.00 น.
- 2556 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการยุวชนประกันภัยพร้อมส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดและรองชนะเลิศอันดับ2 ระดับภาค พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท ประจำปี 2556
- 2557 ได้รับรางวัลครูสอนดี กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากสำนักงานคุรุสภา
- 2558 ได้รับโล่ครูดีไม่มีอบายมุข ระดับประเทศ
- 2558 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการสถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีพร้อมจัดทำ ผลงานเข้าร่วมประกวดได้รับโล่ระดับประเทศ จากกระทรวงแรงงาน
- 2559 เป็นผู้รับผิดชอบอาสายุวกาชาดและจัดทำโครงการตามรอยพระยุคลบาทสร้างคนดีให้คู่คุณธรรมกิจกรรมอาสาปันน้ำใจให้น้องปลูกจิตสำนึกค่านิยมหลัก 12 ประการ เข้าร่วมประกวด ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
2559 ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2558
- 2559 ได้รับรางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559 ประเภทครูผู้สอนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 -
2556 นางละมัย รูปน้อยได้รับโล่รางวัลเกียรติยศพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ประเภทอาจารย์ที่มีผลงาน TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปี 2556
ณ ศูนย์การประชุม อิมแพค เมืองทองธานี
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการTO BE NUMBER ONE พร้อมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ได้รางวัลระดับประเทศทุกปี รางวัล ดังนี้
2550 ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท
การประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
2551 ได้รับรางวัลสถานศึกษารักษามาตรฐานพร้อมเป็นสถานศึกษาต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ระดับประเทศ
2552 ได้รับโล่รางวัลสถานศึกษา ต้นแบบระดับเงิน พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท ระดับประเทศ
2553 ได้รับรางวัล สถานศึกษารักษามาตรฐาน สถานศึกษาต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 ระดับประเทศ
2554 ได้รับโล่รางวัล สถานศึกษาต้นแบบระดับทอง พร้อมเงินรางวัล 1 แสนบาท
การแข่งขันงานมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
2555 ได้รับรางวัลสถานศึกษารักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 1 ระดับประเทศ
2556 ได้รับเกียรติบัตรการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2556
2556 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเปิดห้อง ชมรม TO BE NUMBER ONE และห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
ณ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
2557 ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภทองค์กรเยาวชนดีเด่นด้านงานป้องกันยาเสพติด ซึ่งลงนามโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
2558 ได้รับรางวัล สถานศึกษารักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปีที่ 2
ณ อิมแพค เมืองทองธานี
2559 ได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) ต้นแบบระดับเพชร พร้อมเงินรางวัล
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ณ อิมแพค เมืองทองธานี (14-15 ก.ค.59)
2560 เข้าเฝ้า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
พร้อมรับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 3 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คติธรรมประจำใจ “ครูคือผู้เสียสละ..มุ่งมั่นและอดทน”
อ่านทั้งหมด
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[2,608]
04 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[1,984]
13 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[2,398]
07 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นายพลชัย ขุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 วันเดือนปีเกิด วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2514 เริ่ม
เปิด[305]
26 ธันวาคม 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[2,329]
08 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[2,389]
07 ธันวาคม 2560
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงขอแนะนำประวัตินายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ
เปิด[283]
08 มกราคม 2561
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[2,441]
06 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื
เปิด[1,428]
22 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ชื่อ นายกำพล นามสกุล กระมล ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
เปิด[511]
03 มกราคม 2561
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 -ประวัติส่วนตัว ชื่อ นายยงยุทธ ชื่อ-นามสกุล พรหมแก้ว
เปิด[1,822]
18 ธันวาคม 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[2,486]
05 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[2,562]
04 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[2,099]
12 ธันวาคม 2560
นายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต
เปิด[2,016]
14 ธันวาคม 2560
ประวัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ชื่อ นายเจริญ ราชโสภา ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท
เปิด[277]
08 มกราคม 2561
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[2,387]
07 ธันวาคม 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ นายบุญเลิศ สกุล ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
เปิด[3,056]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ...............................................
เปิด[2,101]
14 ธันวาคม 2560
ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๒ 1 ###ประวัติส่วนตัว @ เกิด วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
เปิด[1,226]
24 ธันวาคม 2560