ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม กับรางวัล MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ จากกระทรวงศึกษาธิการ

นายประวรรณชัย  เต็งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
ชื่อ –สกุล : นายประวรรณชัย เต็งทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
สังกัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔
วิทยฐานะ : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนวัดขรัวช่วย
ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ระดับปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
ระดับปริญญาโท : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ประวัติการรับราชการ
สายงานการสอน
๒๕๒๗-๒๕๒๘ : โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
๒๕๒๘-๒๕๔๒ : โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
สายงานการบริหารสถานศึกษา
๒๕๔๒-๒๕๔๓ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
๒๕๔๓-๒๕๔๔ : ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช
๒๕๔๔-๒๕๔๘ : รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จ.นครศรีธรรมราช
๒๕๔๘-๒๕๕๑ : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไสพลู
๒๕๕๑-๒๕๕๙ : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสโมสรสันนิบาต
๒๕๕๙-ปัจจุบัน : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม รางวัลและความภาคภูมิใจ
รางวัล
๑. รางวัล MOE AWARDS สาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ จากกระทรวงศึกษาธิการ
๒. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในโอกาสวันครู ประจำปี ๒๕๖๐ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓. รางวัลคะแนนทดสอบโอเน็ต ชั้น ป.๖ สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (๓ ปีย้อนหลัง)
๔. รางวัลคะแนนทดสอบ N.T.ชั้น ป.๓ สูงกว่าร้อยละ ๕๐ ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (๓ ปีย้อนหลัง)
๕. รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๕๘ จากจังหวัดนครศรีธรรมราช
๖. รางวัลเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีระดับดีมาก ประจำปี ๒๕๕๘ จากกระทรวงศึกษาธิการ
๗. รางวัลชมเชย สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จากกระทรวงศึกษาธิการ
๘. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๕ จากกระทรวงศึกษาธิการ
ความภาคภูมิใจ
๑. การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของโรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัดเป็นอย่างดีและต่อเนื่อง
๒. การปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเฉพาะการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการครองตนและการบริหารจัดการสถานศึกษา คติประจำใจ “รับผิดชอบในหน้าที่ ปฏิบัติดีต่อทุกคน” ข้อมูลโดย : นายประวรรณชัย เต็งทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประทุมทายการาม
รายงานข่าวโดย : นางเรวดี พงเสนา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔
อ่านทั้งหมด
ชื่อ-สกุล นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2502 การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง
เปิด[633]
04 ธันวาคม 2560
นายนิรัตน์ ทะมีพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เกิดวันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2500คู่สมรส นางปัฐมา ทะ
เปิด[1,011]
29 พฤศจิกายน 2560
ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 8 กันยายน 2505 สถานที่เกิด บ้านหนองกุง ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราช
เปิด[668]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ เกิด 5 พฤศจิกายน 2503 การศึกษา - กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปี 2526
เปิด[1,122]
28 พฤศจิกายน 2560
แนะนำผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ..**ประวัติ ชื่อ สกุล นายบุญเลิศ ธานีรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส
เปิด[450]
07 ธันวาคม 2560
1. ชื่อ – ชื่อสกุล นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) Mr. Sermrit wairit 2. วัน เดือน ปีเกิด วันที่ 14 ตุลาคม 2516 3. ภูมิล
เปิด[29]
13 ธันวาคม 2560
นายมรกต กลัดสอาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึ
เปิด[1,157]
28 พฤศจิกายน 2560
...........ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต
เปิด[1,223]
26 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ วัน เดือน ปีเกิด ๑๑ กุมภาพันธ์
เปิด[416]
08 ธันวาคม 2560
///ประวัติ/// นายภัทธศาสน์ มาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เกิดเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2503 ///การศึกษ
เปิด[685]
04 ธันวาคม 2560
ชื่อ-สกุล นางสุภารีย์ โพนเงิน วัน เดือน ปีเกิด ๘ มกราคม ๒๕๐๓ การรับราชการ เริ่มบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓โรงเ
เปิด[1,242]
27 พฤศจิกายน 2560
ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จากดินแดนแห่งชัยชนะ สู่เมืองวีรชนคนกล้า ด้วยความยินดียิ่ง
เปิด[1,132]
28 พฤศจิกายน 2560
นายสมัย ธนะศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ภูมิลำเนา 106 หมู่ 11 ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
เปิด[551]
05 ธันวาคม 2560
ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 1. ประวัติ เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.250
เปิด[451]
07 ธันวาคม 2560
ประวัติ นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 1. ชื่อ นายนิพนธ์ สกุล ก้องเวหา เลขประจำตัวประช
เปิด[994]
30 พฤศจิกายน 2560
นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ประวัติส่วนตัว
เปิด[1,205]
27 พฤศจิกายน 2560
ประวัติส่วนตัว ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายสง่า จันทร์วิเศษ เกิดวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๐๓ อายุ ๕๗ ปี
เปิด[444]
07 ธันวาคม 2560
นายบุญสม โพธิ์เงิน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 เกิดวันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2501 คู่สมรส นางกนกพร โพธิ์เงิน ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังทอง จังหวั
เปิด[552]
06 ธันวาคม 2560
นายเกิดมี สอนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 การศึกษา - ป.4 โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง อำเภอเพ็ญ จั
เปิด[485]
07 ธันวาคม 2560
1. ประวัติส่วนตัว เกิดวันที่ 11 กรกฎาคม 2507 ภูมิลำเนาเดิม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย คู่สมรส นางพวงพยอม เจียมภูเขียว ครูชำนาญการพิเศษโร
เปิด[114]
12 ธันวาคม 2560